Frågor och svar, vatten och avlopp

Vi har samlat de vanligaste frågorna som vi får om vatten och avlopp (VA).

Vattenmätare

Vi vill ha in avläsningar minst en gång per år. Vi skickar ut avläsningskort när det är dags. Information om hur du lämna in avläsningen finns på avläsningskortet.

Du läser av din vattenmätare genom att lyfta på locket och rapportera siffrorna. En viktig sak att komma ihåg är att din vattenmätare inte mäter i decimaler. När du ska läsa av din vattenmätare ska mätarställningen därför anges i hela kubikmeter (m3) utan nollor innan. Står det till exempel 00951 på vattenmätaren så ska du endast skriva 951 i de tre sista rutorna.

Om du brutit plomberingen på din vattenmätare ska du kontakta kundtjänst VA.

0370-37 74 98

kundtjanstVA@varnamo.se

För att säkerställa att vattenmätaren mäter korrekt finns bestämmelser som säger att den ska bytas med jämna mellanrum. I Värnamo kommun byter vi vattenmätare ungefär vart nionde år.

Ja det ska den. Vattenmätaren kan riskera att frysa sönder annars. Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att den inte gör det. Ett tips är att inte sänka värmen för mycket i det utrymme där mätaren sitter.

Vattenläckor

Du som fastighetsägare ansvarar själv för att reparera vattenläckan. Inne på din tomt är det du som ansvarar för dina ledningar. Kontakta kundtjänst VA om du behöver hjälp med att stänga av vattnet.

0370-37 74 98

kundtjanstVA@varnamo.se

Om du upptäcker en vattenläcka på gatan ska du anmäla den till kontaktcenter, 0370-37 70 00. 

Börja med att kontrollera om även dina grannar har dåligt tryck. Om det enbart gäller din fastighet ligger problemet förmodligen inne i fastigheten och då ska du kontakta en rörfirma. Om även grannarna har dåligt tryck ska du kontakta kontaktcenter på 0370-37 70 00. Felet beror troligtvis på ledningsnätet.

Kontrollera samtliga kranar i huset, om möjligt hör med grannar om de också saknar vatten. Om det enbart är din fastighet ligger problemet förmodligen inne i fastigheten och då kontaktar du en rörfirma. Inne på din tomt är det du som ansvarar för dina ledningar.

Om även grannarna är utan vatten rör det sig troligast om en vattenläcka eller annan driftstörning. Kontrollera först om det finns information här på vår webbplats. Så fort vi får kännedom om en driftstörning lägger vi ut information på startsidan under serviceinformation. Ett tips är att även kontrollera om arbetsfordon från Värnamo kommun finns på plats utanför på gatan. Vid akuta avstängningar kan det vara svårt att få ut information skyndsamt.

Om ingen information finns på webben som berör ert område, kontakta kontaktcenter och anmäl driftstörningen 0370–37 70 00. 

Svaret är nej. Servisventilerna får enbart hanteras av personal från tekniska förvaltningen. Kontakta kundtjänst VA så får du hjälp med att stänga av vattnet.

0370-37 74 98

kundtjanstVA@varnamo.se

VA-taxan

Hur gör jag för att ansluta mig till kommunalt vatten och/eller avlopp?

Vi behöver få in en servisanmälan av dig. Smidigast är att göra en servisanmälan via vår e-tjänst. Länk till annan webbplats.


Har du frågor kan du också kontakta kundtjänst VA.

0370-37 74 98

kundtjanstVA@varnamo.se

Det är en anmälan/beställning om att du vill ansluta dig till det kommunala vatten- och avloppsnätet. En servisanmälan är bindande.

Anläggningsavgift är en engångsavgift som betalas vid inkoppling av vatten och avlopp. Den består av avgifter för förbindelsepunkter, ledningar, tomtyta och lägenheter.

Förbindelsepunkt

Förbindelsepunkten är den punkt där dina vattenledningar ansluts till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Förbindelsepunkten utgör gränsen mellan dina och kommunens ledningar.

Lägenhetsavgiften

Lägenhetsavgiften är en fast avgift som baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten. Med lägenhet menas en bostadsenhet i villa, radhus, flerfamiljshus och sommarhus. En normalvilla faktureras en lägenhetsavgift, medan ett flerfamiljshus, som består av flera bostadsenheter faktureras flera lägenhetsavgifter.

Definition lägenhet:
En lägenhet är en fristående bostadsenhet och den ska innehålla

 • toalett
 • köksutrymme/pentry/kokvrå
 • kunna nyttjas fristående

Exempel: Enbostadshus med gäststuga inredd med kök och badrum beräknas efter 2 lägenhetsavgifter.

Innehåller fastigheten ytor som inte används för boende, till exempel samlingslokal, kontor, butik eller restaurang, räknas dessa ytor om till lägenheter. En lägenhetsavgift tas ut per påbörjat 150-tal kvadratmeter.

Lokalytan beräknas på hela bruttoarean (BTA)

Förbindelsepunktsavgiften är en avgift för den nytta din fastighet har av att kommunen anordnar och sköter en uppsättning förbindelsepunkter så att fastigheten får tillgång till vatten och avlopp.

Brukningsavgift är en löpande avgift för dig som fastighetsägare och kund. Brukningsavgiften ska täcka kostnaderna för produktion och distribution av dricksvatten, bortledning av spillvatten och dagvatten, vattenrening vid reningsverk samt underhållning och förnyelse av ledningsnät. Avgiften består av fasta avgifter och en rörlig avgift beroende på vattenförbrukningen.

Fakturan skapas någon gång mellan den femte och tionde i månaden och du får fakturan i mitten av månaden. Fakturan ska vara betald sista dagen i samma månad.

Om fakturan skickas ut för tidigt finns risk att den nya fakturan kommer till kunden innan fakturan för föregående månad har förfallit. Då kan det bli otydligt vilken faktura som är aktuell.

Fast avgift

En fast avgift som täcker de allmänna kostnaderna för tjänsten. Till exempel administration, fakturering och information.

Bostadsenhetsavgift

En fast avgift som täcker kostnaderna för bland annat investeringar och underhåll av ledningsnät, vattenverk och reningsverk.

Den baseras på hur många bostadsenheter det finns i fastigheten och finns för att fördela våra fasta kostnader så rättvist som möjligt mellan olika typer av fastigheter och användare, alltså nyttan fastigheten har av att vara ansluten.

 • Normalvilla betalar en bostadsenhetsavgift
 • Ett lägenhetshus med 10 lägenheter betalar 10 bostadsenhetsavgifter

För exempel butiker, industrier och lokaler beräknas varje påbörjad 150 m2 lokalyta som en bostadsenhet.

Förbrukningsavgift

Är en rörlig avgift som påverkas av hur mycket vatten du förbrukar i hushållet. Förbrukningsavgiften mäts i kubikmeter (kbm) och spillvattenmängden beräknas vara lika stor som drickvattenmängden.

Er vattenförbrukning stäms av en gång per år (sommaren), då skickas avläsningskort ut till er som är kunder.

Vi skickar ut månadsfaktura.

Kontakta kundtjänst VA om du har frågor om din faktura.
0370-37 74 98
kundtjanstVA@varnamo.se 

Fyllning och tömning av pool

Planera din fyllning för den tar ofta tid. Använd en trädgårdsslang eller liknande. Du fyller med cirka två kubikmeter per timme, lite beroende på hur mycket vatten som används av andra kunder i närheten. Fyll inte din pool samtidigt som grannen. Se till att slangen är över vattenytan (brutet vatten) under hela påfyllningen. På så sätt riskerar inte eventuellt förorenat vatten att hamna i dricksvattennätet.

Under torrare perioder kan det bli restriktioner på vattenanvändning. Då kan det vara förbjudet att fylla poolen.

Pool- och bassängvatten som innehåller klor ska alltid avkloreras innan poolen töms.

 1. Låt poolen stå ett par dagar i solen för att fritt klor ska förbrukas eller avklorera vattnet med en kemikalie som finns i butiker för pooltillbehör.
 1. När vattnet är avklorerat kan du släppa ut det klorfria vattnet på fastighetens gräsmatta, lite i taget så det hinner sjunka undan. Du kan också släppa det klorfria poolvattnet till det allmänna dagvattensystemet.

Det är inte tillåtet att släppa ut klorerat poolvatten till dag- eller spillvattennätet (avloppet). Man får alltså inte leda vattnet från poolen in till fastighetens golvbrunn, WC, kök, gatubrunnar eller motsvarande. Det är inte heller lämpligt att släppa ut klorerat vatten i sjöar och vattendrag, det skadar både växt- och djurlivet.

Dricksvatten

Vi tar vattnet från grundvattenmagasin som sedan pumpas upp till vattenverken. Där går det igenom olika reningsprocesser för att sedan distribueras till dig som abonnent.

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (dHº). Vattnet räknas som hårt när det är 10 ºdH eller högre. Hårdheten är ett mått på mängden kalcium- och magnesiumjoner i vattnet. Ju fler joner det finns, desto hårdare vatten.
Vattnets hårdhet i Värnamo kommun hittar du på sidan Vattnets hårdhet.

Spillvatten (avlopp)

Reningsverket har som uppgift att ta emot och rena spillvatten av hushållskaraktär. Alltså kiss, bajs och toapapper från toaletten. Även avlopp från dusch, tvättmaskin och det som släpps ut från handdisk eller diskmaskin - efter det att du har skrapat av tallrik och kokkärl ordentligt innan. Använd gärna miljömärkta produkter. De är lätt nedbrytbara i reningsverket och skonsamma för miljön.

Detta ska du inte spola ner:

 • Hushållspapper
 • Olja
 • Fett
 • Våtservetter
 • Bindor
 • Tamponger
 • Kondomer
 • Bomullstussar
 • Tops
 • Hår
 • Snus
 • Cigarettfimpar
 • Mediciner (lämna till apoteket)
 • Färg och kemikalier (lämna till återvinningscentralen, farligt avfall)

Allt detta kan orsaka stopp på ditt eget ledningsnät och även stopp och driftstörningar på huvudledningsnätet och dess pumpstationer.

Om du misstänker att stoppet ligger inom fastigheten så kontaktar du en rörfirma eller en spolbil som kan hjälpa dig. Om stoppet ligger utanför tomtgränsen är det vi som ansvarar för ledningen, kontakta i så fall kontaktcenter 0370-37 70 00.

Kontrollera att det finns vatten i vattenlåsen på dina toaletter och golvbrunn. Lukten kan också försvinna genom att spola vatten.

Svaret är nej. I Värnamo kommun är det inte tillåtet. Anledningen till det är risk för ökat antal stopp i avloppsnätet och ökad energianvändning i reningsverket vid användning av köksavfallskvarn.

Dagvatten

Dagvatten består av regnvatten och smältvatten. Vattnet har ofta varit i kontakt med luftföroreningar eller med ytor som asfalt och tak. Eftersom dagvattnet samlar upp skadliga ämnen ska det ledas bort och renas i så hög utsträckning som möjligt. Detta för att inte hamna i våra sjöar och vattendrag.

För att inte belasta våra reningsverk har Värnamo kommun till största delen separata ledningsnät för att leda bort dagvatten. Även du som fastighetsägare kan minska risken för översvämning genom att ha en bra lösning för att leda bort dagvatten, som inte är kopplat till avloppsnätet.

Om det exempelvis regnar kraftigt kan det bli översvämning och stopp i gallerbrunnar/rännstensbrunnar. Om du ser en översvämning eller ett stopp kontakta kontaktcenter 0370-37 70 00.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 25 mars 2024