Enskilt avlopp

Infiltration
En infiltrationsanläggning är det vanligaste sättet att rena avloppsvatten från ett enskilt hushåll.
Markbädd
Om det på grund av markförhållandena inte går att bygga en infiltrationsanläggning är en markbädd är den vanligaste anläggningstypen för rening av avloppsvatten från ett enskilt hushåll.
Sluten tank
Tät behållare, eller sluten tank som det ofta kallas, kan i undantagsfall vara ett alternativ för att ta hand om avloppsvattnet när det är svårlösta markförhållanden som gör att det inte är tekniskt möjligt eller ekonomiskt rimligt att anlägga en infiltration eller markbädd.
Urinsorterande toalett
Med urinsorterande toalett menas en toalett där urin och avföring går till skilda behållare direkt från toalettstolen. Meningen är att man sedan ska använda urinen som gödningsämne efter att den har blandats ut med vatten.
Torrtoalett
Med torrtoalett menas en toalett som inte är ansluten till vattenspolning. Avföring och urin (latrin) samlas upp i en tät behållare.
Skötsel av avloppsanläggningar
Här kan du läsa mer om hur du sköter din avloppsanläggning.
Tömning av enskilda avlopp
Du som har en enskild avloppsanläggning måste regelbundet få din slamavskiljare, brunn eller tank tömd för att den ska fungera bra och inte belasta miljön i onödan.

Mer information om Enskilt avlopp

Avloppsanläggningar som byggs utanför områden där det finns kommunalt vatten- och avloppsnät kallas enskilda avloppsanläggningar.

Avloppssystem

Har huset vattentoalett består avloppsanläggningen oftast av en slamavskiljare, till exempel en trekammarbrunn. Där avskiljs slam och fasta partiklar och därefter renas avloppsvattnet i någon form av infiltration eller filter.

Utsläpp av orenat avloppsvatten leder till syrebrist, smittspridning och övergödning i våra vattendrag. Men avloppsvatten kan också vara en resurs. På senare tid har det kommit fram nya avloppssystem som gör det möjligt att ta tillvara den näring som avloppsvattnet innehåller, till exempel genom att i en särskild behållare avskilja urin som sedan kan användas som gödningsmedel.

På webbplatsen Avloppsguiden Länk till annan webbplats. finns mycket fakta om enskilda avlopp. Där kan du se vad du ska tänka på när du ska anlägga ett enskilt avlopp och vilka olika reningstekniker som finns.

Anmälningsplikt eller tillstånd

Att anlägga en enskild avloppsanläggning är tillståndspliktigt eller i vissa fall anmälningspliktigt. För vissa känsliga områden kan dessutom särskilda skyddsåtgärder krävas.

 

Senast ändrad 27 oktober 2022