Dricksvatten

Kommunalt dricksvatten
Allt dricksvatten som Värnamo kommun tillhandahåller är grundvattenbaserat. Vattnet tas från grävda och borrade brunnar.
Eget dricksvatten
Här hittar du som har enskilt vatten information om provtagning och vattenförbättrande åtgärder.
Dricksvattenkvalitet
Dricksvatten klassas som livsmedel. Vattenkvaliteten kontrolleras regelbundet genom prover som tas vid vattenverken, på ledningsnätet och ute hos konsumenterna.
Vattnets hårdhet
I Värnamo kommun är det kommunala dricksvattnet mjukt till medelhårt. Vattnets hårdhet beror på hur mycket kalcium/ kalk samt magnesium vattnet innehåller.
Kranmärkt
Värnamo kommun är kranmärkt. Det betyder att vi väljer kranvatten framför flaskvatten och därmed tar ställning för miljön.
Lågt grundvatten
Det är låga grundvattennivåer i stora delar av Sverige – också här i Värnamo kommun. Speciellt de små magasinen sjunker snabbt och är mycket låga.
Spara på dricksvattnet
Det kommunala dricksvattnet ska i första hand användas till mat, dryck och hygien. Genom att vara sparsam med dricksvattnet kan alla hjälpas åt så att vattnet räcker till alla.
Vattenförbrukning och avgifter
Kommunens vatten- och avloppsverksamhet är helt avgiftsfinansierad. Avgiften består av anläggningsavgift samt brukningsavgift. Vanligtvis är en fastighet ansluten både till vatten och avlopp.
Vattenskyddsområden
Rent dricksvatten är en av våra viktigaste naturresurser. Runt våra vattentäkter finns det vattenskyddsområden så att vi ska kunna behålla ett gott och säkert vatten även i framtiden.

Mer information om Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Som tillsynsmyndighet för dricksvatten ser samhällsbyggnadsförvaltningen till att verksamhetsutövaren följer gällande lagstiftning.

Kommunalt dricksvatten

Allt dricksvatten som Värnamo kommun levererar är grundvattenbaserat. Det tas från grävda eller borrade brunnar. För att dricksvattnet inte ska förorenas, omges de kommunala vattentäkterna av vattenskyddsområden, med regler för bland annat kemikaliehantering, spridning av gödsel och bekämpningsmedel samt restriktioner för schaktning och installation av värmepumpar.

Gula skyltar visar att du befinner dig inom vattenskyddsområde. Om en olycka inträffar ska Räddningstjänsten larmas (112). 

Vatten från allmän anläggning (A-vatten)

Dricksvatten från allmän anläggning ska vara tjänligt när det når konsumenterna. Samhällsbyggnadsförvaltningen gör inspektioner på vattenverken och ser till så att verksamhetsutövaren följer sitt fastställda egenkontrollprogram som bland annat säger hur många prover som ska tas i den offentliga kontrollen.

Vattnets hårdhet i Värnamo kommun

Enskilt vatten (E-vatten) och provtagning

Dricksvatten från egen brunn eller annan enskild vattentäkt bör vara av tjänlig kvalitet.

Från och med 1 januari 2023 upphör tjänsten med att lämna vattenprov på tisdagar. Vi hänvisar istället till ackrediterade laboratorier så som till exempel Eurofins eller SGS.

Eurofins webbplats Länk till annan webbplats.

SGS webbplats Länk till annan webbplats.

Senast ändrad 17 april 2023