Lag om allmänna vattentjänster (LAV)

Avgifterna för vatten och avlopp (VA) bestäms av en taxa som fastställs av kommunfullmäktige. Förutsättningarna för VA-verksamheten och möjligheterna till att ta ut avgifter regleras i lag.

Självkostnadsprincipen

Liksom i övrig kommunal verksamhet gäller självkostnadsprincipen. Det innebär att kommunen inte får ta ut någon vinst från verksamheten. Därför ska VA-verksamheten särredovisas. Den 1 januari 2007 tydliggjordes detta genom lagen om allmänna vattentjänster (LAV, SFS 2006:412) som ersatte den tidigare VA-lagen från 1970.

Nya regler

I anslutning till den nya lagen har Svenskt Vatten, VA-verkens branschorganisation, tagit fram riktlinjer för hur lagen skall tillämpas och hur redovisningen bör utformas.

Viktiga nyheter i det nya regelverket:

  • VA-verksamheten skall årligen redovisas i en särskild resultat- och balansräkning som skall hållas tillgänglig för brukarna
  • Eventuella överskott får fonderas i en resultatutjämningsfond som återförs inom tre år eller avsättas för planerade investeringar
  • Kapitalkostnadernas redovisning ska vara enhetlig för att få bättre jämförelse mellan kommuner

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 05 juli 2022