Översvämning

Detaljkartor
Vid höga vattenstånd i Lagan riskerar flera fastigheter att drabbas av översvämning.
Källaröversvämning
Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Tekniska förvaltningen lägger ner mycket resurser på att successivt förbättra avloppsnätet men det är omöjligt att helt eliminera risken för källaröversvämningar.
Vattennivån i Lagan och Storån
Diagrammet visar inmätt vattenstånd i Lagan under ett års tid. (Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.) Diagrammet uppdateras normalt en gång per månad.
Åtgärder vid höga flöden
Här hittar du information om hur du kan förbereda inför en eventuell översvämning och vad du kan göra när du fått in vatten i byggnaden.
Översvämningsrisk norra Värnamo
På denna sida hittar du statistik och kan i kartan se vilka områden som påverkas av vattennivån vid ett hundraårsflöde.
Översvämningsrisk södra Värnamo
På denna sida hittar du statistik och kan i kartan se vilka områden som påverkas av vattennivån vid ett hundraårsflöde.

Mer information om Översvämning

Värnamo kommun vidtar successivt åtgärder för att förbättra skyddet mot översvämningar och har även en plan för åtgärder i ett akut läge, men vi kommer aldrig att helt kunna ta bort konsekvenserna av ett högvatten i Lagan.

Funktioner som prioriteras:

  • el- och vattenförsörjning
  • bortledning av spillvatten
  • framkomlighet på gator och vägar.

Så långt som möjligt försöker vi även skydda kommunens och enskilda fastigheter från ytvatten och uppdämning i dag- och dräneringsledningar. (Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor som byggnader, gator och hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten från husgrunder.) Även om vår målsättning är att kunna pumpa bort allt spillvatten (avlopssvatten från wc, bad, disk och tvätt) även i en översvämningssituation så är risken spillvattenöversvämning kraftigt förhöjd.

Ägare med fastigheter i utsatta lägen bör se över sina spillvatteninstallationer i källaren. En vanlig källaröversvämning inträffar som regel plötsligt, utan förvarning. Förloppet vid en översvämning i Lagan är något långsammare och det kan finnas möjlighet att gå ut med en varning.

Två typer av översvämningsvarningar

Förhöjd risk för översvämning

Exempelvis vid stort snötäcke med risk för kraftig vårflod eller om SMHI förutser så kraftig nederbörd att det finns risk för översvämning. Innebär att berörda fastighetsägare bör se över sina VA-installationer och vara extra förberedda på en eventuell översvämning.

Akut risk för översvämning

Exempelvis om det fallit stora nederbördsmängder i Lagans avrinningsområde uppströms Värnamo och SMHI förutser en översvämning. Innebär att fastighetsägare bör vidta konkreta åtgärder - tömma källare på värdefulla saker, stänga golvbrunnar etc. och uppmärksamt följa utvecklingen. I länken källaröversvämning finns ytterligare råd om åtgärder för att förebygga och avhjälpa översvämning.

Tips och råd vid en översvämning

Källaröversvämning - råd för att förebygga och åtgärda Pdf, 1 MB.

Senast ändrad 31 augusti 2022