Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Översvämning

Detaljkartor
Dricksvatten, kommunalt avlopp, enskilt avlopp, ledningsnät, anslutning till fastighet, dagvatten, översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar
Källaröversvämning
Dricksvatten, kommunalt avlopp, enskilt avlopp, ledningsnät, anslutning till fastighet, dagvatten, översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar
Vattennivån i Lagan
Dricksvatten, kommunalt avlopp, enskilt avlopp, ledningsnät, anslutning till fastighet, dagvatten, översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar
Åtgärder vid höga flöden
Dricksvatten, kommunalt avlopp, enskilt avlopp, ledningsnät, anslutning till fastighet, dagvatten, översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar
Översvämningsrisk norra Värnamo
Dricksvatten, kommunalt avlopp, enskilt avlopp, ledningsnät, anslutning till fastighet, dagvatten, översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar
Översvämningsrisk södra Värnamo
Dricksvatten, kommunalt avlopp, enskilt avlopp, ledningsnät, anslutning till fastighet, dagvatten, översvämning, Ny VA-plan, Frågor och svar

Översvämning

Värnamo kommun vidtar successivt åtgärder för att förbättra skyddet mot översvämningar och har även en plan för åtgärder i ett akut läge, men vi kommer aldrig att helt kunna ta bort konsekvenserna av ett högvatten i Lagan.

Funktioner som prioriteras:

  • el- och vattenförsörjning
  • bortledning av spillvatten
  • framkomlighet på gator och vägar.

Så långt som möjligt försöker vi även skydda kommunens och enskilda fastigheter från ytvatten och uppdämning i dag- och dräneringsledningar. (Dagvatten är regn- och smältvatten som rinner av från hårda ytor som byggnader, gator och hårdgjorda ytor samt dräneringsvatten från husgrunder.) Även om vår målsättning är att kunna pumpa bort allt spillvatten (avlopssvatten från wc, bad, disk och tvätt) även i en översvämningssituation så är risken spillvattenöversvämning kraftigt förhöjd.

Ägare med fastigheter i utsatta lägen bör se över sina spillvatteninstallationer i källaren. En vanlig källaröversvämning inträffar som regel plötsligt, utan förvarning. Förloppet vid en översvämning i Lagan är något långsammare och det kan finnas möjlighet att gå ut med en varning.

Två typer av översvämningsvarningar

Förhöjd risk för översvämning

Exempelvis vid stort snötäcke med risk för kraftig vårflod eller om SMHI förutser så kraftig nederbörd att det finns risk för översvämning. Innebär att berörda fastighetsägare bör se över sina VA-installationer och vara extra förberedda på en eventuell översvämning.

Akut risk för översvämning

Exempelvis om det fallit stora nederbördsmängder i Lagans avrinningsområde uppströms Värnamo och SMHI förutser en översvämning. Innebär att fastighetsägare bör vidta konkreta åtgärder - tömma källare på värdefulla saker, stänga golvbrunnar etc. och uppmärksamt följa utvecklingen. I länken källaröversvämning finns ytterligare råd om åtgärder för att förebygga och avhjälpa översvämning.

Tips och råd vid en översvämning

Källaröversvämning - råd för att förebygga och åtgärda Pdf, 1 MB.

Senast ändrad 15 februari 2022