Skötsel av avloppsanläggningar

Här kan du läsa mer om hur du sköter din avloppsanläggning.

Rening i avloppsanläggning

Reningen i en enskild avloppsanläggning sker till stor del med hjälp av marklevande bakterier. Om bakterierna slås ut blir reningen dålig och föroreningar transporteras lätt vidare och kan skada dricksvatten eller miljön i övrigt. Det är därför viktigt att inte hälla ut eller spola ned sådana saker i avloppet som skadar bakterierna, till exempel lösningsmedel, avfettningsmedel, läkemedel, starka syror, lut, produkter som innehåller klor (till exempel Klorin). Rester av dessa produkter som du vill bli av med kan lämnas på Stomsjö återvinningsgård eller till miljöbilen.

Välj rätt tvättmedel

Det ämne i avloppsvattnet som ger den mest utbredda miljöpåverkan är fosfor. Fosfor ökar näringsbelastningen i avloppsvattnet och detta medför i sin tur algblomning och igenväxning av sjöar och vattendrag när det renade avloppsvattnet slutligen når hit.

Eftersom omkring 40 % av hushållens fosforutsläpp kommer från tvätt- disk- och rengöringsmedel kan du genom att välja tvättmedel utan fosfater eller med låg fosfathalt (10 % fosfat eller mindre, vilket motsvarar cirka 2,5 % fosfor) bidra till att minska fosfatutsläppen. Dosera alla medel rätt, även de miljövänliga. Uppgift om vattnets hårdhet är viktig information för att inte överdosera.

Läs mer om vattnets hårdhet.

Inspektion av anläggningen

För att försäkra sig om bästa möjliga reningseffekt i anläggningen och så lång livslängd som möjligt är det viktigt att med jämna mellanrum inspektera den för att upptäcka eventuella fel.

Slamavskiljare

Slamtömning utförs normalt en gång per år av kommunen (eller av lantbrukare med speciellt tillstånd från kommunen).

Det kan vara lämpligt att ta reda på när tömning av slamavskiljaren görs (för frågor om detta, kontakta SÅM) och kontrollera slamavskiljaren en tid innan slamtömningen (till exempel en till två månader innan). Du får då en uppfattning om hur slamavskiljningen fungerar.

Har slamavskiljaren flera kamrar bör du kontrollera om det finns flytslam i någon annan än den första kammaren. Om så är fallet måste slammet flyttas över till första kammaren, för att inte riskera igensättning av infiltrationen. Extra tömning kan behöva göras om det är långt till nästa tömningstillfälle och tömning oftare än en gång per år kan behövas i fortsättningen.

Fördelningsbrunn

Fördelningsbrunn finns som regel i nyare avloppsanläggningar men är inte så vanlig i äldre avloppsanläggningar. Om det har bildats påväxt i fördelningsbrunnen skall påväxten tas bort. Spola sedan rent och kontrollera oftare. Sjok som lossnar kan annars föras in i spridningsledningen och sätta igen denna.

Spridningsledningar

Om spridningsledningarna verkar ha satt igen kan du försöka spola dem genom det eller de inspektions-/luftningsrör som finns i bortre ändan av ledningarna på många nya infiltrationsanläggningar.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022