Riksintressen

Riksintressen är en del av miljöbalkens hushållningsbestämmelser som syftar till en god hushållning med mark, vatten och naturresurser.

Enligt miljöbalken har riksintressen företräde framför lokala och allmänna intressen i den fysiska planeringen, vilket bland annat innebär att riksintressenas värden eller betydelser inte påtagligt får skadas eller förändras.

Kommunen ska i sin översiktsplanering visa hur man avser att tillgodose riksintressen som berör kommunen. Det är i översiktsplanen som en bild ges av hur de olika riksintressena förhåller sig till varandra och med andra allmänna intressen.

Friluftslivet

Riksintressen för friluftsliv avses vistelse utomhus i natur- och kulturlandskapen för välbefinnande, naturupplevelser, fysisk aktivitet och avkoppling utan krav på tävling. Naturvårdsverket beslutar om vilka områden i Sverige som är av riksintresse för friluftslivet. Områdena bedöms enligt friluftsvärden av natur- och kulturkvalitéer och tillgänglighet i ett nationellt perspektiv, att miljöerna är eller kan bli attraktiva för en stor mängd besökare. Urvalet av områden av riksintressen ska även representera Sveriges olika landskapstyper.

I Värnamo kommun finns tre områden av riksintressen för friluftslivet, Bolmen, Store Mosse och Vidöstern.

Kulturmiljövården

Kulturmiljöer som bedöms bestå av specifika nationella och regionala värden och intressen regleras av miljöbalken som riksintresse för kulturmiljövården. Riksantikvarieämbetet beslutar om vilka områden i Sverige som är av riksintresse för kulturmiljövården. De flesta riksintressen har även kulturvärden av andra kategorier, exempelvis byggnadsvårdsminnen, fornlämningar, kulturlämningar och värdefulla kulturlandskap.

I Värnamo kommun finns 12 stycken kulturmiljöer som utgör riksintressen för kulturmiljövården. Dessa är Finnvedens Folkland, Södra Vissö by, Dannäs, Källunda-Åminne, Nästa-Kärda, Vallerstad, Nya Åminne, Getaryggarna, Rydaholm, Hindsen, Sötåsa by, Nydala kloster.

Naturmiljövården

Naturmiljöer som bedöms bestå av specifika nationella och regionala värden och intressen regleras av miljöbalken som riksintresse för naturvården. Naturvårdsverket beslutar om vilka områden i Sverige som är av riksintresse för naturvården. Områdena utgör de främsta exemplen av landskapstyper, naturtyper och andra naturvärden som är karakteristiska för Sveriges naturgeografiska regioner. Riksintressen kan även omfatta mycket sällsynta naturvärden i ett nationellt eller internationellt perspektiv. De flesta riksintressen har även naturvärden av andra kategorier, exempelvis nationalpark, natura 2000, naturreservat och värdefulla naturlandskap.

I Värnamo kommun finns 17 stycken områden som utgör riksintressen för naturvården. Dessa är Dala mosse och Knektmossen, Draven, Färjansö – Hångerlandet, Gallnås, Hindsen, Hjälmsänga, Högakull, Ingabomosse – Älmhultamaden och våtmark Ohs, Knektamossen, Källunda – Åminne, Labbramsängen, Lagan nedströms – Hörledammen, Loftås, Slättö sand, Stammaderna, Store Mosse, Sötåsa och Trälsbromossen.

Kommunikation

Det är Trafikverket som pekar ut och bedömer vilka områden som är av riksintresse för trafikslagens olika anläggningar. Det kan exempelvis röra sig om vägar och järnvägar. Riksintresset ska skyddas mot åtgärder som kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av en anläggning. En sådan åtgärd skulle kunna vara ny byggnation inom influensområdet av en väg av riksintresse.

I Värnamo kommun är Kust till Kustbanan och järnvägssträckan Nässjö-Värnamo-Halmstad av riksintressen likaså väg 27, E4 samt väg 127 vägar av riksintresse i kommunen.

Energiproduktion

Det är energimyndigheten som pekar ut områden av riksintresse för energiproduktion och distribution. Områden av riksintresse för vindbruk anges för att de har särskilt goda vindförutsättningar eller för att området ur energisystemperspektiv är viktigt.

I Värnamo kommun finns ett område av riksintresse för vindbruk. Detta är beläget mellan sjöarna Flåren och Furen i kommunens södra del.

Totalförsvar

Försvarsmakten redovisar områden av riksintresse för totalförsvarets militära del. För områden som berörs av omgivningspåverkan från den militära verksamheten redovisas detta influensområden. Ett influensområde är ett område inom vilket åtgärder som exempelvis ny bostadsbebyggelse kan påverkas av, eller som i sin tur kan påverka, verksamhet inom riksintresseområdet.

I Värnamo kommun finns Hagshults övningsflygplats vilket utgör ett riksintresse för totalförsvaret. För flygplatsen finns ett influensområde för buller, säkerhet samt ett stoppområde för höga objekt kopplat till riksintresset.

Natura 2000

Natura 2000 omfattar värdefulla naturområden med arter eller naturtyper som är särskilt skyddsvärda ur ett europeiskt perspektiv. Det är länsstyrelserna som ansvarar för att ta fram förslag på nya Natura 2000-områden. Flera områden är utvalda därför att de är viktiga livsmiljöer för hotade arter. I Värnamo förekommer det två olika Natura 2000 områden, områden utpekade för Art- och habitatdirektivet och för Fågeldirektivet. 

I Värnamo finns fyra områden utpekade enligt Fågeldirektivet bland annat Draven och Dala- och Knekta Mosse. För Art- och habitasdirektivet förekommer flera områden däribland Hindsen, Store Mosse, Årån och Färgans ö.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022