Publicerat:

Säker trafik kräver fri sikt

Du som är fastighetsägare – vet du om att du ansvarar för att grenar och kvistar inte hänger ut över gatan? Växtlighet och fasta föremål får inte skymma sikten för trafiken.

Enligt plan- och bygglagen ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olyckor begränsas. Fastighetsägare ansvarar för att växtlighet och andra fasta föremål på tomten inte skymmer sikten för trafiken. Varje år skadas människor i trafiken för att sikten skyms.

Du som är fastighetsägare är skyldig att beskära träd och buskar som skymmer sikten för trafiken. Du får inte heller störa sikten med fasta föremål, till exempel: plank, murar och staket.

Vilka exakta mått som gäller skiljer sig åt, exempelvis behöver sikttriangeln vara större vid en korsning än vid en infart mot en gata.

Det här gäller hörntomt

Inom sikttriangeln bör dina växter eller fasta föremål inte vara högre än 80 centimeter. I korsningar bildas sikttriangeln av hörnpunkten och två 10 meter långa sträckor som tillsammans bildar en triangel. Observera att mätpunkten placeras på olika platser beroende på om det är en gångbana, gång- och cykelbana eller enbart vägbana för fordon. 

Det här gäller infart vid gata eller gång- och cykelväg

Inom sikttriangeln bör dina växter eller fasta föremål inte vara högre än 80 centimeter. Vid infarter bildas sikttriangeln av hörnpunkten och två 2,5 meter långa sträckor som tillsammans bildar en triangel. Hörnpunkten räknas alltid från den plats där gata, gångbana eller gång- och cykelbana övergår i infart.

Observera även att grannens infart kan skapa en sikttriangel på din fastighet. 

Det fria rummet

Om du har vegetation som sträcker sig över gata, gångbana eller gång- och cykelbana ska du se till att det finns en fri höjd, oavsett årstid. Generellt ska växtlighet hållas inom den egna fastigheten. För större fastigheter och allmänna platser ska gångbanor och gång- och cykelbanor ha en lägsta fri höjd på 3,2 meter. För vägbanor gäller en lägsta fri höjd på 4,6 meter.

Vill du läsa mer?

Värnamo kommun har nyligen tagit fram ny Riktlinje för siktskymmande växlighet och fasta föremål i trafikmiljöer.

Riktlinje för siktskymmande växlighet och fasta föremål i trafikmiljöer hittar du på sidan Riktlinjer.