Publicerat:

Trivsel och biologisk mångfald på våra grönytor

Vi sköter om grönytorna i kommunen för att du ska trivas. Vi vill också att bin, humlor, fjärilar och skalbaggar ska trivas. Det innebär bland annat att vi klipper gräs eller slår ängsytor. Områden som inte används så ofta och är otillgängliga klipps mer sällan eller inte alls.

Enklaste sättet att öka biologisk mångfald

Genom att minska gräsklippningen gynnar vi den biologiska mångfalden. Högre och mer varierad vegetation skapar en bättre miljö för bin, humlor, fjärilar, blomflugor och skalbaggar. Den ökade insektsmängden blir i sin tur en viktig födokälla för många fåglar och andra djur.

Mindre gräsklippning är ett av de mest effektiva sätten att stödja ekosystemet. Det är dessutom ekonomiskt fördelaktigt och minskar utsläppen från gräsklippningsmaskiner, vilket bidrar till en bättre miljö.

Vår ambition är att ytor där människor träffas, umgås och leker ska klippas oftare än andra ytor.

Olika grästyper klipps med olika frekvens:

  • Bruksgräs: klipps var tionde dag för att möjliggöra sociala aktiviteter.
  • Prydnadsgräsmattor (som Åbroparken): sköts av robotgräsklippare.
  • Slaghacksytor: klipps en gång om året för att främja biologisk mångfald.
  • Vägkanter: klipps vid behov för att säkerställa trafiksäkerhet.
  • Slåtterängar: slås en gång om året för att bevara den rika biologiska mångfalden.

Läs mer på sidan om Gräsklippning