Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Regler för skolskjuts

Här hittar du information om bland annat hemtider, regler och säkerhet, hur du anmäler sjukfrånvaro eller ändrar schema och kontaktuppgifter till skolskjutschaufförerna.

Skolskjutstider

Skolskjuts anordnas i anslutning till skolans ramtider. Ramtid är den tidpunkt då skoldagen normalt börjar respektive slutar. Inom skoldagen kan så kallade håltimmar förekomma. Dessa kan även påbörja eller avsluta skoldagen vilket gör att eleven kan få vänta på skolskjutsen till skoldagens slut.

Vid läsårets start meddelas elever som har rätt till skolskjuts via brev om tider för morgontur och hållplats.

Läsåret 2021-2022

Hemtider för skolskjuts

Om du vill anmäla ändring av schema eller sjukfrånvaro

Om ditt barn inte behöver skolskjuts en specifik dag eller vecka behöver du anmäla det till skolskjutschauffören. Det behöver du göra minst en vecka innan resan. Det vill säga om du vet att ditt barn inte ska åka med skolskjuts på torsdag nästa vecka, behöver du anmäla det senast torsdagen veckan innan.

Du anmäler det genom att skicka ett sms till skolskjutschauffören. Om ditt barn åker med Värnamo Taxi behöver du ringa dit.

Om eleven är sjuk

Om eleven är sjuk eller av annan orsak behöver avboka sin skolskjuts ska respektive skolskjutschaufför kontaktas. Chaufförerna får inte prata i mobiltelefon samtidigt som de kör fordonen, på grund av minskad trafiksäkerhet. Det kan därför vara svårt att nå chaufförerna. Vid sjukanmälan/avbokning av skolskjuts går det även bra att skicka ett SMS till aktuell buss, med eleven namn och vilken/vilka dagar de inte ska åka.

Kontaktuppgifter till skolskjutschaufförerna

Telefonnummer till Värnamo kommuns skolskjutsar.

Säkerhet- och ordningsregler

En genomgång av ordnings- och säkerhetsregler samt en utrymningsövning anordnas regelbundet för elever som åker skolskjuts.

På- och avstigning ska ske lugnt. Eleverna ska sitta stilla under färden och använda säkerhetsbälte. Eleverna ska sitta kvar på sina platser fram tills dess att bussen har stannat vid avstigningsstället. Elever som eventuellt måste korsa vägen efter avstigning ska vänta tills fordonet har kört.

Chaufförens tillsägelser ska följas. Chauffören är skyldig att rapportera förseelser till skolskjutssamordnaren som därefter kontaktar rektor och vårdnadshavare.

Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som orsakar skada på skolskjutsfordonet. Skadegörelse kan komma att polisanmälas.

Rätt till skolskjuts

Skolskjuts anordnas till den grundskola som kommunen anvisat eleven till enligt skolans upptagningsområde. De elever som bor inom skolans upptagningsområde har rätt till skolskjuts enligt de zongränser som framgår i kartorna för skolornas upptagningsområden.

Elever som går på gymnasiet har inte rätt till skolskjuts på samma sätt som i elever i grundskolan. Gymnasieelever erbjuds resebidrag till skolresor, om vägen till skolan är längre än 6 km och att de är folkbokförda utanför Värnamo stad.

Elever på gymnasiet kan ej ansöka om skolskjuts vid växelvist boende.

Föräldrarna har ansvar för eleven fram tills eleven stigit på skolfordonet vid angiven påstigningsplats på morgonen, samt efter det att eleven stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.

I förälderns ansvar ingår även att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Om eleven missar bussen är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer till skolan.

Skolskjutsentreprenören har, genom chauffören, ansvar för eleverna under tiden de åker till och från skolan.

Skolskjutsberättigad elev i förskoleklass och grundskola kan anvisas av- och påstigningsplats inom ett avstånd från bostaden av högst följande antal kilometer:

2 km för elev i åk F-3

3 km för elev i åk 4-6

4 km för elev i åk 7-9

Bedömningen av avståndet mellan bostad och av- och påstigningsplats görs med utgångspunkt från kortaste gång- eller cykelväg. Bedömning görs också med tanke på skollagens krav på säker väg till skolan.

Värnamo kommunen har tecknat avtal med Flexbuss Sverige AB i Nybro, Bergkvarabuss, Värnamo Taxio och Karlsson Buss.

Om en elev väljer att gå i annan skola än den kommunen anvisat erbjuds inte skolskjuts/länstrafikkort längre än till den skola som kommunen anvisat. I vissa fall kan undantag göras på grund av särskilda skäl.

Är skolskjutsen försenad vid tillskjuts bör eleven vänta ca 20 minuter vid påstigningsplatsen och därefter gå hem. Eleven eller vårdnadshavaren bör kontakta skolan eller samordnaren på det bolag som eleven ska åka med för besked. Du hittar kontaktuppgifter till samordnaren på sidan telefonnummer till Värnamo kommuns skolskjutsar. Uppstår försening vid hemskjuts ska skolexpeditionen kontaktas efter ca tio minuter.

En elev i grundskolan med växelvis boende kan ha rätt till skolskjuts från den ena eller båda adresserna. Med växelvis boende menas att eleven vistas ungefär lika mycket tid hos båda vårdnadshavarna och att boendet är varaktigt. Eleven är folkbokförd hos en av vårdnadshavarna.

Vid växelvis boende inom kommunen ska behovet av skolskjuts prövas från båda vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser under förutsättning att eleven får sin skolgång vid anvisad skola utifrån någon av vårdnadshavarnas adresser.

Kommunen är inte skyldig att anordna skolskjuts mellan olika kommuner.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende ska ske inför varje nytt läsår.

Ansök om skolskjuts vid växelvisboende Länk till annan webbplats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 augusti 2022