Regler för skolskjuts

Här finns information till elever och vårdnadshavare om skolskjuts till och från förskoleklass och grundskolan.

Rätt till skolskjuts

Du som går i förskoleklass eller grundskola kan ha rätt till skolskjuts om du går i den skola som du är anvisad till utifrån Värnamo kommuns skolskjutsområden samt beroende på bland annat färdvägens längd eller trafikförhållanden.

Skolskjuts gäller mellan hemmet och skolan, men inte till och från fritidshem.

Elever som går i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts på samma sätt som elever i grundskolan. Gymnasieelever erbjuds resebidrag till skolresor, om vägen till skolan är längre än 6 km och att de är folkbokförda utanför Värnamo stad.

Du hittar mer information om resebidrag på sidan Resor för gymnasieelever.

Växelvis boende

En elev i förskoleklass och grundskolan med växelvis boende kan ha rätt till skolskjuts från den ena eller båda adresserna. Med växelvis boende menas att eleven vistas ungefär lika mycket tid hos båda vårdnadshavarna och att boendet är varaktigt. Eleven är folkbokförd hos en av vårdnadshavarna.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs via e-tjänst och ska göras inför varje nytt läsår.

Mer information om ansökan finns på sidan Ansök om skolskjuts.

Regler för avstånd

Du kan vara berättigad skolskjuts om avståndet mellan hemmet och den anvisande skolan är minst:

  • 2 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
  • 3 km för elev i årskurs 4-6
  • 4 km för elev i årskurs 7-9

Avstånden avser närmaste gång- och cykelväg mellan hemmet och anvisad skola.

Värnamo tätort är ej ett skolskjutsberättigat område.

Säkerhet- och ordningsregler

En genomgång av ordnings- och säkerhetsregler samt en utrymningsövning anordnas regelbundet för elever som åker skolskjuts.

På- och avstigning ska ske lugnt. Eleverna ska sitta stilla under färden och använda säkerhetsbälte. Eleverna ska sitta kvar på sina platser fram tills dess att bussen har stannat vid avstigningsstället. Elever som eventuellt måste korsa vägen efter avstigning ska vänta tills fordonet har kört.

Chaufförens tillsägelser ska följas. Chauffören är skyldig att rapportera förseelser till skolskjutshandläggaren som därefter kontaktar rektor och vårdnadshavare.

Ersättningsanspråk kan komma att riktas mot den eller dem som orsakar skada på skolskjutsfordonet. Skadegörelse kan komma att polisanmälas.

Om du vill anmäla ändring av schema eller sjukfrånvaro

Om ditt barn inte behöver skolskjuts en specifik dag eller vecka behöver du anmäla det till skolskjutschauffören. Det behöver du göra minst en vecka innan resa. Du anmäler det genom att skicka ett sms till skolskjutschauffören. Om ditt barn åker med Värnamo taxi behöver du ringa dit.

Om ditt barn är sjuk eller av annan orsak behöver avboka sin skolskjuts ska respektive skolskjutschaufför kontaktas. Det kan ibland vara svårt att få kontakt med chaufförerna, då de på grund av trafiksäkerhet inte får prata i mobiltelefonen samtidigt som de kör fordonen. Det går bra att skicka ett SMS till chauffören med elevens namn samt vilka dagar de inte ska åka.

Kontaktuppgifter till skolskjutschaufförerna

Telefonnummer till Värnamo kommuns skolskjutsar.

Föräldrarna har ansvar för eleven fram till dess att eleven stigit på skolfordonet vid angiven påstigningsplats på morgonen, samt efter det att eleven stigit av vid angiven avstigningsplats på eftermiddagen.

I föräldrarnas ansvar ingår även att eleven kommer i tid till skolskjutsen på morgonen. Om eleven missar bussen är det föräldrarnas ansvar att eleven kommer till skolan.

Skolskjutsentreprenören har, genom chauffören, ansvar för eleverna under tiden de åker till och från skolan.

Skolskjutsberättigad elev i förskoleklass och grundskola kan anvisas av- och påstigningsplats inom ett avstånd för bostaden av högst följande antal kilometer:

  • 2 km för elev i förskoleklass och årskurs 1-3
  • 3 km för elev i årskurs 4-6
  • 4 km för elev i årskurs 7-9

Bedömningen av avståndet mellan bostad och av- och påstigningsplats görs med utgångspunkt från kortaste gång- eller cykelväg. Bedömning görs även utifrån skollagens krav på säker väg till skolan.

Värnamo kommunen har tecknat avtal med Flexbuss Sverige AB i Nybro, Bergkvarabuss, Värnamo Taxi och Karlsson Buss.

Är skolskjutsen försenad vid tillskjuts bör eleven vänta ca 20 minuter vid påstigningsplatsen och därefter gå hem. Eleven eller vårdnadshavaren bör kontakta skolan eller samordnaren på det bolag som eleven ska åka med för besked. Du hittar kontaktuppgifter till samordnaren på sidan telefonnummer till Värnamo kommuns skolskjutsar. Uppstår försening vid hemskjuts ska skolexpeditionen kontaktas efter ca tio minuter.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 25 april 2024