Värnamo som ekokommun

Sedan 1993 har Värnamo kommun varit en ekokommun och sedan starten 1995 medlem i nätverket Sveriges Ekokommuner.

Nätverket är ett forum och en mötesplats där politiker och tjänstepersoner utbyter erfarenheter och lär av varandras goda exempel.

Hållbarhetskriterier

Sveriges Ekokommuners verksamhet grundar sig på Det Naturliga Stegets definition av hållbar utveckling:

I ett hållbart samhälle utsätts inte naturen för systematisk...

1. Koncentrationsökning av ämnen från berggrunden (Till exempel fossil kol, olja och metaller).

2. Koncentrationsökning av ämnen från samhällets produktion (Till exempel kväveoxider, bromerade flamskyddsmedel, freoner och hormonliknande kemikalier).

3. Undanträngning med fysiska metoder (Till exempel avskogning och utarmning av ekosystem).

Och det finns inga strukturella hinder för människors...

4. Hälsa, inflytande, kompetens, opartiskhet och mening

Gröna nyckeltal

Genom gemensamma nyckeltal följer föreningen upp att utvecklingen i medlemskommunerna går åt rätt håll, det vill säga mot en hållbar utveckling.

Nyckeltalen är utvalda av medlemskommunerna själva. De är inte heltäckande avseende att indikera en hållbar utveckling utan berör främst ekologisk hållbarhet.

1. Koldioxidutsläpp, ton/inv.
2. Antal resor med kollektivtrafik, per invånare och år
3. Andel förnybara bränslen i kollektivtrafiken, %
4. Andel jordbruksmark med miljöstöd för ekologisk odling, %
5. Andel miljöcertifierat skogsbruk, %
6. Andel skyddad mark och vattenområden, %
7. Total mängd hushållsavfall inkl. producentansvar, ton/inv.
8. Tungmetaller i avloppsslam, bly, kadmium, kvicksilver, mg/kg TS
9. Andel förnybar och återvunnen energi i kommunala lokaler, %
10. A. Transportenergi för tjänsteresor med bil, kWh/årsarbetare
B. Koldioxidutsläpp för tjänsteresor med bil, ton/årsarbetare
11. Inköp av ekologiska livsmedel i den kommunala organisationen, %
12. Andel miljöcertifierade skolor/förskolor, %

Resultaten från nyckeltalsuppföljningen hittar du på miljöbarometern Länk till annan webbplats.

Kontakt

Varje kommun utser en politiker och en tjänsteperson som representerar kommunen i samband med Sveriges ekokommuners olika aktiviteter. Värnamo kommun representeras av Stefan Widerberg, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden samt Martina Palm, miljöstrateg.

Mer information

Sveriges ekokommuner

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 februari 2022