Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Forn- och kulturhistoriska lämningar

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar berättar om äldre tider och generationer och hur vårt eget samhälle har vuxit fram. Samtliga fornlämningar är skyddade enligt kulturmiljölagen, vare sig de är kända eller okända sedan tidigare.

Spår av mänskliga aktiviteter

Fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar är spår och avtryck av mänskliga aktiviteter i landskapet. Spåren av det förflutna, lämningar och föremål från forna tider finns runt omkring oss, i odlingslandskapet, vid stranden, i skogen och i staden. Historien tillhör alla, det är därför viktigt att skydda, vårda, informera och öka tillgängligheten till våra kulturmiljöer, så att nutida och kommande generationer kan förstå och uppleva det historiska kulturarvet.

Forshedastenen

Kulturmiljölagen

Det är länsstyrelsen som ger tillstånd om ingrepp i eller undersökning av fornlämningar. Grundregeln är att det är förbjudet att rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller skada en fornlämning. Fasta fornlämningar definieras enligt kulturminneslagen (1988:950) som:

  • lämningar efter människors verksamhet under forna tider
  • har tillkommit genom äldre tiders bruk
  • är varaktigt övergivna.

Kulturmiljölagen definierar ingen lägsta ålder för fornlämningar på land, men en generell tidsgräns finns som begränsar det allmänna skyddet av fornlämningar: en lämning som kan antas ha tillkommit efter 1850 omfattas i regel inte av det allmänna skyddet för fornlämningar. Men länsstyrelserna kan besluta att fornlämningsförklara även lämningar yngre än 1850. Till definitionen fornfynd hör alla föremål som saknar ägare när de hittas och som påträffas i eller intill en fornlämning eller under andra omständigheter och kan antas vara äldre än 1850.

En fornlämning kan till exempel utgöra resterna efter en boplats från stenåldern eller en grav från bronsåldern eller järnåldern. Det finns även andra kategorier på fornlämningar så som bland annat runstenar, fångstgropar, stengrunder efter äldre industrier (till exempel kvarnar och masugnar eller äldre gårds- och torpmiljöer).

Skydd av övriga kulturhistoriska lämningar

Övriga kulturhistoriska lämningar utgör en annan kategori av spår och ruiner från äldre tider, men som inte omfattas av kulturmiljölagen. Istället skyddas övriga kulturhistoriska lämningar av skogsvårdslagens § 30. Begreppet omfattar bland annat lämningar som kolbottnar, lintorkningsgropar, gårds- och torpmiljöer från 1800-talet, sentida industrilämningar, kulturstigar och stenmurar. Till kategorin brukar även räknas biologiskt kulturarv, naturbildningar av växter och geologi och immateriellt kulturarv, sägner eller märkliga historiska minnen. Skogsstyrelsen är tillsynsmyndighet över de övriga kulturhistoriska lämningarna som finns i skogsmiljöer och länsstyrelsen och kommunen i övriga kulturmiljöer.

Upptäckande av nya fornlämningar

"Nya" fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar upptäcks ständigt, i samband med kulturgeografiska inventeringar, arkeologiska undersökningar, vid exploateringar, i skogs- och jordbruk eller av privatpersoner i trädgården, på stranden eller i skogen.

Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök innehåller information om alla kända registrerade fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige, både på land och i vatten.

Fornsök

Du kan också läsa mer om fornsök på Riksantikvarieämbetets webbplats, se länk under mer information. Här kan du läsa om fornsök Pdf, 176 kB..

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 23 februari 2022