Kulturarv och kulturmiljövård

Kulturarv är ett ord och begrepp som omfattar vad tidigare generationer har skapat och hur vi uppfattar, tolkar och för det vidare. Kulturmiljövård innebär bevarande, skötsel och andra åtgärder för att skydda kulturmiljöer.

Kulturmiljöer

I landskap och miljöer runt oss finns spåren av människor som har levt och verkat före oss. Kulturmiljöer omfattar samtliga miljöer som är skapade och formade av oss människor genom tider och generationer. Det kan vara alltifrån äldre byggnader, äldre vägar, kulturlämningar, fornlämningar, slåtterängar, hagar, kulturväxter till hela kulturlandskap. Med "kultur" avses här människans påverkan på naturmiljöerna. Kulturmiljöerna präglas och påverkas lokalt och regionalt efter olika faktorer som geografi, historia, traditioner och hävd.

Kulturmiljövård innebär bevarande, skötsel och andra åtgärder för att skydda kulturmiljöer. Ett kulturlandskap kan till exempel innehålla gravar från bronsåldern, medeltida vägsträckningar, 1700-talets oskiftade äldre ägostrukturer till 1950-talets byggnader i funkisstil. Men sammantaget utgör kulturmiljöerna en enhet som på olika sätt speglar landskapets och dess människors historia.

Kulturmiljölagen

Kulturmiljövård har stor betydelse för den fysiska omgivningen i landskapet med alla de spår och lämningar som mänsklig aktivitet skapat. Kulturmiljövård bedrivs av både av olika aktörer och nivåer i samhället, riksantikvarieämbetet, centrala museer, universitet och högskolor, regionala museer, lokala museer, kommuner, föreningar, studieförbund och skolor, enskilda forskare och intresserade personer.

Kulturmiljöer, kulturhistoriska byggnader, fornlämningar och kyrkor skyddas av Kulturmiljölagen. Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda vår kulturmiljö. Läs mer i kulturmiljölagen under mer information.

Kulturarv

Kulturarv är ett ord och begrepp som omfattar vad tidigare generationer har skapat och hur vi uppfattar, tolkar och för det vidare. I landskapet och i minnet finns spåren av oss själva och av de människor som har levt och verkat före oss. Kulturarv är ett vidare begrepp än kulturmiljö. Det omfattar inte bara föremål, byggnader, fornlämningar och kulturlämningar utan även berättelser, traditioner och ortnamn som vi övertar från tidigare generationer, det immateriella kulturarvet. Men det är viktigt att påpeka att kulturarv inte är statiskt utan något som ständigt förändras och omformuleras av sin samtid. Varje tid bildar sig en egen uppfattning och innebörd om vad som är kulturarv.

Läs mer om kulturmiljövård och kulturarv

Riksantikvarieämbetets har ansvaret för att besluta om områden av riksintresse för kulturmiljövården. Länsstyrelsen och kommunerna har ett gemensamt ansvar för riksintressena på lokal nivå. Detta innebär bland annat att kommunerna ska visa hur områdena skyddas i den kommunala översiktsplaneringen. I Värnamo kommun finns tolv kulturmiljöer, vilka är klassade som riksintressen för kulturmiljövården enligt miljöbalken. Du hittar dem under mer information längre ner på sidan.

För dig som vill veta mer om kulturmiljövård och kulturarv kan hitta mer information om organisationer, myndigheter och förbund som förvaltar och ansvarar för olika ämnen i pdf om kulturmiljövård och kulturarv Pdf, 123 kB..

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 februari 2022