Livsmedelskontroll och tillsyn

Konsumenter ska kunna köpa livsmedel som är säkra och håller utlovad kvalitet. För att säkra detta utför vi kontroller och tillsyn av verksamheter som hanterar livsmedel.

Vi kontrollerar till exempel restauranger, butiker, skolkök, gatukök, kaféer, mindre livsmedelsindustrier, dricksvattenanläggningar och gatuköksvagnar. Vid besök hos verksamheterna kontrolleras att lagstiftningen följs gällande kunskapskrav, livsmedelshygien, märkning och säkerhetsåtgärder. 

Olika typer av offentlig kontroll

  • Oanmäld eller anmälda kontrollbesök.
  • Besök på grund av klagomål eller misstänka matförgiftningar.
  • Provtagning och analys av livsmedel.

Det är lika viktigt var och hur livsmedlen produceras som att de som tillagar och hanterar maten har god kunskap om mat och hygien. Den offentliga livsmedelskontrollen bekostas av verksamheterna genom årlig avgift.

Debitering

Din verksamhet har tidigare fått en årlig avgift för livsmedelskontrollen i början av varje kalenderår, men från och med 1 januari 2024 ska all offentlig kontroll av livsmedel debiteras efter genomförd kontroll. Kontrollavgiften för de verksamheter som inte besöks årligen kan därför bli högre ett år, men uteblir å andra sidan de år ingen kontroll sker. På detta sätt blir det en tydligare koppling mellan utförd kontroll och betalning.

Omklassning och ny riskklassningsmodell

Alla verksamheter kommer att klassas om under 2023 enligt livsmedelsverkets modell. Riskklassningen resulterar i hur många kontrollbesök en verksamhet ska ha under 5 år. I riskklassningen tas bland annat hänsyn till verksamhetens huvudsakliga inriktning, verksamhetens omfattning, vilka aktiviteter som förekommer och vilka produktgrupper som hanteras.

Livsmedelskontrollen ska täckas av avgifter och ska betalas av de livsmedelsföretagare, andra verksamhetsutövare och aktörer, vilkas verksamhet är föremål för kontroll. Samhällsbyggnadsnämnden kommer att ta fram ett nytt förslag till taxa, som sedan beslutas av Kommunfullmäktige. Denna taxa kommer att ligga till grund för debitering av livsmedelskontrollen.

Du kan läsa mer om riskklassningsmodellen på Livsmedelsverkets webbplats. Länk till annan webbplats. På deras webbplats finns även information om den lagstiftning som ligger till grund för riskklassningen.

Vad betalar jag för?

Det är viktigt att tänka på att det inte enbart är själva besöket som räknas in i kontrollavgiften, utan med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, till exempel inläsning av ärendet, handläggning, rapportskrivning, beslut, kontakter med parter, samråd med experter och andra myndigheter.

Tiden kan delas in i förarbete, kontroll och efterarbete enligt nedan. Kontroller som tar lite tid på plats kan kräva mer tid efter själva besöket. Exempel på det är kontroll av märkning/information.

  • Förberedelser: Planering av kontrollbesöket, till exempel inläsning på verksamheten, research, administration och transport.
  • Kontroll: Inspektion/revision och/eller provtagning som sker på plats hos verksamhetsutövaren.
  • Efterarbete: Rapportskrivning, dokumentering, rapportering, kontakter som behöver tas för att göra bedömningar, administration, skriva beslut och liknande.

Mer information

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kontaktcenter på telefon 0370- 37 70 00.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 04 december 2023