Trafikregler och säkerhet

Det är din skyldighet som trafikant att känna till och följa de trafikregler som finns. Trafikreglerna i Sverige meddelas genom Trafikförordningen och genom lokala trafikföreskrifter. Här är några exempel på grundläggande trafikregler.

Kollisionsolyckor

I stadstrafiken inträffar de flesta kollisionsolyckorna i korsningar. Därför är det viktigt att vara uppmärksam, anpassa hastigheten och om möjligt söka ögonkontakt med andra trafikanter innan man kör igenom korsningen eller korsar gatan.

Placering av fordon och trafikanter

Fordon ska föras på körbanan, inte på trottoar eller gångbana. Som fordon räknas motorfordon, cyklar, mopeder, hästar och kreatur med mera. På vägar med vägren ska cyklar, mopeder och andra långsamma fordon använda vägrenen om den är tillräckligt bred. Om cykelbana eller gemensam gång- och cykelbana finns ska cyklar och mopeder klass II föras där.

Gående ska använda gångbana eller vägren. Om gångbana eller vägren saknas ska cykelbana eller körbana användas. Gående som använder vägren eller körbana ska om möjligt gå längst till vänster i färdriktningen.

Elsparkcyklar

Information om elsparkcyklar hittar du på sidan Vad gäller för elsparkcyklar?

Högertrafik och högerregeln

Högertrafik gäller alla fordonstrafikanter i Sverige. Det innebär att man kör, cyklar, rider eller leder kreatur på gatans, vägens eller banans högra sida i färdriktningen.

I gatukorsningar gäller, om inget annat anges, högerregeln. Den betyder att fordonsförare har väjningsplikt mot fordon som närmar sig från höger.

Väjningsplikt

I gångfartsområden har fordonsförare väjningsplikt mot gående och fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.

Vid övergångsställen har fordonsförare väjningsplikt mot gående. Övergångsställen är utmärkta med vägmärke och vägmarkering (breda vita linjer) i körbanan.

Vid cykelpassager har cyklister väjningsplikt mot fordon på vägen, samtidigt som fordonsförare ska anpassa hastigheten så att fara inte uppstår. Cykelpassager är utmärkta med vägmarkering (stora vita kvadrater) i körbanan. På andra platser där cyklist kör ut på vägen har cyklisten väjningsplikt mot fordon på vägen.

Cykelfält är ett körfält reserverat för cykeltrafik och får korsas endast om det kan ske utan fara eller onödigt hinder för trafikanter i körfältet. I praktiken innebär det att biltrafik har väjningsplikt mot cykeltrafik vid cykelfält. Cykelfält är utmärkta med vägmarkering (små vita kvadrater) i körbanan.

Gång- och cykelbanor

På gemensamma gång- och cykelbanor finns inga särskilda regler för samspelet mellan gående och cyklister utan varje trafikslag följer sina respektive trafikregler.

Lokala trafikföreskrifter

Lokala trafikföreskrifter beslutade av Värnamo kommun kan handla om allt från parkering till längdbegränsning för fordon. Föreskrifterna finns i Transportstyrelsens rikstäckande databas för trafikföreskrifter och är samlade på webbplatsen Svensk trafikföreskriftssamling, vilken är öppen för alla. Webbplatsen uppdateras kontinuerligt med nya föreskrifter. På webbplatsen kan du söka efter föreskrifter med hjälp av gatunamn, vägnummer eller via fritext. Länk till webbplatsen finner du i högra spalten.

Vid avstängningar i samband med exempelvis marknader eller andra tillfälliga evenemang beslutar kommunen om tillfälliga lokala trafikföreskrifter som även de är sökbara på Transportstyrelsens webbplats.

Parkering i vändplatser

Vändplatser finns för att fordon ska kunna vända i slutet av en gata. De kan också vara viktiga i Räddningstjänstens arbete då de kan behöva vända ett fordon vid en utryckning.

De platser där skylt Vändplats satts upp gäller antingen parkeringsförbud eller stanna- och parkeringsförbud.

Tomgångskörning

I Värnamo kommun får du inte låta bilen gå på tomgång mer än max en minut. Tomgångskörning kan vara störande och ge hälsoproblem för människor samt att onödig tomgångskörning är lika med onödig miljöbelastning. Undvik tomgång och speciellt när bilen är kall, eftersom avgaserna då är som giftigast. Om du behöver skrapa frost på rutorna under vintertid så gör det innan du startar bilen.

Förbudet gäller inte:

  • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel en bilkö
  • fordon som måste hålla igång motorn för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel sopbilar.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 april 2024