Trafik och gator

Färdtjänst och närtrafik
Det är Jönköpings länstrafik (JLT) som ansvarar för närtrafik, färdtjänst, riksfärdtjänst och sjukresor. Det gäller även vid behov av resor i annan kommun utanför Jönköpings län.
Parkering
I Värnamo stad finns centrumnära parkeringsplatser för allmänheten och särskilda parkeringsplatser för rörelsehindrade och för elfordon.
Gator
Tekniska förvaltningen underhåller kommunens gator och gångvägar. De snöröjer, sopar gator och har hand om gatubelysning och gatuplanteringar.
Gräva och schakta
Vid planerade arbeten i kommunal mark ska ansökan om grävtillstånd i allmän platsmark lämnas minst två veckor före arbetets igångsättning eller platsens begagnande
Transporttillstånd
Det är Trafikverkets regioner eller kommunerna som prövar ansökan om undantag, eller dispens, från trafikförordningen när det gäller tunga, långa och breda transporter.
Trafikanordningsplan
I Värnamo kommuns tätorter ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för trafikplaneringen medan tekniska förvaltningen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll.
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
För att få tillstånd att parkera på platser som är avsedda för rörelsehindrade ska man ha betydande gångsvårigheter, vilket måste styrkas av läkarintyg.
Häckar och buskage som skymmer sikt
Växtlighet och fasta föremål får inte skymma sikten för trafiken. Alla som befinner sig i Värnamo kommun ska kunna ta sig fram på ett säkert sätt.

Mer information om Trafik och gator

I Värnamo kommuns tätorter ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för trafikplaneringen medan teknik- och fritidsförvaltningen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll. Utanför tätorterna är det vanligt att Trafikverket ansvarar för de större vägarna medan vägföreningar ansvarar för de mindre.

Felanmälan

Du kan göra en felanmälan om du upptäcker till exempel ett hål i väg, oplogad väg eller att det inte har sopats.

Du kan felanmäla direkt på vår webbplats via formulär för felanmälan,  Länk till annan webbplats.via en app som heter ”felanmälan Värnamo” eller genom att ringa kontaktcenter, 0370-37 70 00.

Trafikanordningsplan

För arbeten på kommunala gator krävs en godkänd trafikanordningsplan (TA-plan) innan arbete får påbörjas. Exempel på arbete är grävning och uppställning av byggställning eller container.

TA-planen ska visa hur olika trafikantgrupper leds förbi arbetsområdet. Det är entreprenören som ansvarar för skyltar, avstängning samt att tillräckliga skyddsåtgärder genomförs.

Ansökan om TA-plan ska ha inkommit till samhällsbyggnadsförvaltningen senast två veckor innan arbetet påbörjas. Utöver trafikanordningsplanen som visar hur skyltar och avstängningar kommer att placeras vid arbetet ska även ett faktablad bifogas.

Faktablad för trafikanordningsplan Länk till annan webbplats.

Uppgifter som ska framgå av TA-planen

  • utrymme eller alternativ väg för gång-, cykel- och biltrafik
  • typ och placering av avstängningsmaterial
  • vägmärken som sätts upp och deras placering
  • vägmärken som tas ner eller täcks över
  • upplagsplats för material
  • om materialupplag inte ingår i området ska det anges hur arbetsmaskiner kör med materialet
  • eventuella önskemål om trafikregleringar.
  • Kom ihåg att ange mått och avstånd.

Tänk på att du måste söka tillstånd hos polisen om du vill använda offentlig plats, till exempel gatu- eller parkmark.

Blanketter hittar du på Polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast ändrad 11 januari 2023