Värnamo kommuns koldioxidbudget

Tycker du att det är svårt att förstå vad som måste göras för att minska utsläpp tillräckligt mycket och på rätt sätt? Du är inte ensam! På den här sidan berättar vi om verktyget koldioxidbudget som vi hoppas ska göra det lättare för dig att förstå vad som är viktigt – och inspirera dig till att göra det du kan för att Sverige ska klara målen i Parisavtalet.

Om vi som bor och verkar i Värnamo kommun fortsätter med utsläpp i samma takt som i dag, har vi förbrukat vår totala koldioxidbudget inom sju år. Därför krävs det att vi minskar våra utsläpp.

Värnamos koldioxidbudget visar tydligt de utmaningar vårt samhälle står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet och begränsa jordens uppvärmning till 1,5 respektive två grader. Klimatproblemen är globala men åtgärderna behövs lokalt och alla bidrag som minskar utsläppen räknas.

Sedan 2015 görs beräkningar på hur mycket mer koldioxid vi har råd att släppa ut för att inte överskriva Parisavtalet. Enligt beräkningarna kan en viss mängd fossil koldioxid släppas ut inom Värnamo kommuns geografiska område. Denna mängd utgör Värnamo kommuns koldioxidbudget.

Enkelt uttryckt har vi en budget bestående av den mängd koldioxid som vi varje år har råd att släppa ut. Ju mer vi överstiger den budgeten under ett år, desto stramare budget får vi åren därpå.

Se olika scenarier i webbverktyget

Värnamos koldioxidbudget har tagits fram i ett pilotprojekt tillsammans med Klimatrådet i Jönköpings län. I samarbete med Tranås och Gislaveds kommuner testar Värnamo kommun verktyget Climate Visualizer.

I Climate Visualizer kan du se hur länge vår lokala utsläppsbudget räcker i olika scenarier. Du kan följa hur budgeten förändras, beroende på hur utsläppen ökar eller minskar inom en viss sektor. Värnamos klart största utsläppskategori är inrikes transporter. Hur vi lyckas inom den sektorn är avgörande för hur vi lyckas hålla budgeten och vår del av Parisavtalet.

Se Värnamo kommuns koldioxidbudget i Climate Visualizer Länk till annan webbplats.

Vad är en koldioxidbudget?

Koldioxidbudgeten visar inom vilka områden vi behöver agera och betydelsen av att göra det snabbt. I budgeten är koldioxid vår valuta och våra tillgångar är begränsade. Budgeten lär oss att tänka på vårt återstående utsläppsutrymme i likhet med hur vi tänker kring en vanlig ekonomisk budget – som en begränsad tillgång att förvalta över en bestämd period.

Metoden för att räkna fram koldioxid­budgetar bygger på vetenskapligt granskad forskning som görs av IPCC, FNs Internationella klimatpanel. Metoden används på globalt plan och kan sedan brytas ned till lokalt plan för att visualisera de utsläpp som sker inom kommunens gränser. En koldioxid­budget åskådliggör det återstående utsläppsutrymmet, för att undvika en viss nivå av uppvärmning.

De utsläpp som uppstår i Sverige och i andra länder på grund av vår konsumtion är inte medräknade i koldioxidbudgeten. Dessa utsläpp bör minska i samma utsträckning som de lokala utsläppen. Sjöfart och flyg fördelas över alla kommuner i Sverige i förhållande till storlek.

Ett antal kommuner och regioner i Sverige har tagit fram egna koldioxid­budgetar med hjälp av en metod från Uppsala universitet, som nu drivs vidare av det icke vinstdrivande företaget Klimatsekretariatet. Det är denna metod Värnamo kommuns koldioxidbudget utgår från.

Vad är syftet med en koldioxidbudget?

Syftet med en koldioxidbudget är att tydliggöra de utmaningar vi som geografisk kommun står inför när det handlar om att uppnå Parisavtalet.

Sveriges Klimatmål anger att vi ska vara koldioxidneutrala senast år 2045. En koldioxidbudget bygger på vetskapen om att koldioxidutsläppen samlas i atmosfären under många hundra år, och att det därför är de sammanlagda utsläppen över tid som är centrala.

Hur använder vi koldioxidbudgeten?

Enligt beräkningarna behöver vi i Värnamo kommun minska våra utsläpp med tolv procent per år för att lyckas leva upp till vår del av Parisavtalet. Men det centrala budskapet är inte den exakta storleken på utsläppsutrymmet eller den exakta utsläppsminskningstakten. Siffrorna kan användas som hjälpmedel för att förstå utmaningens omfattning. Det centrala budskapet är snarare de insikter som följer av att förvalta en volym över tid.

Kommunerna har en viktig roll i klimatarbetet, för att med resurser och olika åtgärder minska utsläppen av växthusgaser.

En koldioxidbudget ger inget facit på vad som behöver göras för att begränsa koldioxidutsläppen i den omfattning som krävs. Däremot blir den en grund att luta sig mot i övriga utredningar och beslutsprocesser, då koldioxidutsläppen är en så pass viktig faktor att räkna med.

Vad är global uppvärmning?

Konsekvenserna av den pågående och accelererande uppvärmningen blir allt tydligare i form av skyfall, torka och översvämningar på allt fler platser runt om i världen.

Huvudorsaken till uppvärmningen av jordens klimat är den ökade koncentration av växthusgaser, främst koldioxid, som vi människor släpper ut till atmosfären och som påverkar luftens kemiska sammansättning. Koncentrationen av växthusgaser förstärker atmosfärens förmåga att värma jordytan – den så kallade växthuseffekten blir starkare.

Vid förbränning av fossila bränslen frigörs bland annat koldioxid i en onaturlig mängd och är orsaken till klimatets nuvarande förändring. Även markanvändningen, främst skogsavverkning, bidrar. De globala koldioxidutsläppen har ökat successivt och fortsätter att öka.

Vad är Parisavtalet?

Parisavtalet är ett internationellt avtal under FN, kopplat till klimatkonventionen, och trädde i kraft den 4 november 2016. Avtalet godkändes av Sverige den 13 oktober 2016 (Prop. 2016/17:16).

I Parisavtalet har FNs länder förbundit sig att tillsammans säkerställa att världens temperaturökning håller sig väl under 2 graders uppvärmning, och siktar mot 1,5 grader, samt att stödja de som drabbas av klimatförändringarnas effekter. Målet om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader jämfört med förindustriell nivå är mycket svårt att nå, speciellt då utsläppen fortsätter att öka i stället för att minska. Även 2-gradersmålet kommer bli svårt att nå om inte omställning omedelbart sker.

Det är viktigt att kraftfulla åtgärder vidtas inom alla samhällssektorer för att minska de skadliga och kostsamma konsekvenserna av den pågående och kommande uppvärmningen. Ju mindre koldioxid och andra växthusgaser som släpps ut från nu och framåt, desto större är chansen för kommande generationer att leva ett drägligt liv.

Hur berörs Värnamo?

Klimatförändringarna är ett faktum och Värnamo, liksom alla andra kommuner, regioner och länder, behöver ta sitt ansvar för att begränsa sin klimatpåverkan.

Värnamo kommun har ställt sig bakom länets klimat- och energistrategi, som bygger på visionen att Jönköpings län år 2045 är ett så kallat klimatsmart plus-energi län. Det innebär att vi dels är självförsörjande på förnybar energi och samtidigt bidrar till energiomställningen via ett överskott.

Strategin har följande mål:

  • Senast 2045 är de totala utsläppen av växthusgaser från Jönköpings län lägre än 1 ton per invånare och år.
  • Senast 2045 producerar Jönköpings län mer energi än vi använder. Energin vi producerar är förnybar och mängden är minst 10 000 GWh per år.

För att uppnå de utsläppsminskningarna krävs omfattande åtgärder, både inom de områden som kommunen har rådighet över och i andra sektorer. Därför måste vi arbeta tillsammans!

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 13 februari 2023