Tobak, e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja tobak måste du först ansöka om tillstånd hos kommunen. Du får inte börja sälja tobak förrän du fått tillståndet. För att sälja e-cigaretter och tobaksfria nikotinprodukter krävs inget tillstånd utan du ska göra en anmälan till kommunen och anmälan ska göras innan du börjar sälja.

Tillståndsplikt för försäljning av tobak

Ansökan kan avse detaljhandelstillstånd, partihandelstillstånd eller ett tillfälligt tillstånd beroende på vilken verksamhet du driver.

Processen att ansöka om tobakstillstånd

Samla ihop alla nödvändiga handlingar och se till att de är kompletta. Planera hur du ska finansiera din verksamhet och skapa ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Du ansöker om serveringstillstånd genom att använda e-tjänsten eller skicka in blanketter.

Som nämnts ovan är det viktigt att du skickar med alla dokument som krävs. Annars tar utredningen och beslutet längre tid. Läs därför anvisningarna noga och fyll i blanketten på bästa sätt. Om du använder dig av ett ombud under ansökningsprocessen måste en fullmakt skickas med i ansökan.

En bekräftelse på mottagen ansökan skickas till dig.

Tobakshandläggaren går igenom ansöknings­handlingarna. Om det behövs kan kompletteringar begäras från den sökande. När ansökan är komplett skickar handläggaren ut remisser till polis­myndigheten, kronofogdemyndigheten. Den personer som bedömts vara personer med betydande inflytande i verksamheten ombeds skicka in en begäran om uppgifter till skatteverket.

Tobakshandläggaren skriver ett beslut som kommuniceras med den sökande där det ges möjlighet att yttra sig innan beslutet fattas.

Krav på dig som ansöker om försäljningtillstånd för tobak

För att beviljas tillstånd ställs krav på dig som söker om att du ska vara personligt och ekonomiskt lämplig. Det innebär bland annat att du ska:

 • vara ekonomiskt skötsam
 • inte ha ett brottsligt förflutet
 • inte ha skulder hos Kronofogden
 • inte ha anmärkningar hos Skatteverket
 • inte förekommer i belastningsregistret så kan det innebära att du bedöms som olämplig att inneha försäljningstillstånd för tobak.

Tillståndsenheten gör en enskild bedömning i varje ärende.

Egenkontroll

Alla verksamheter där man säljer tobak ska arbeta systematiskt med egenkontroll. Ert program för egenkontroll är tänkt att vara ett stöd för personalen. Det ska också hjälpa dig som är näringsidkare att säkerställa att försäljningsreglerna följs. Du bör diskutera och förankra rutinerna som beskrivs i programmet hos personalen. Det är viktigt att programmet hålls aktuellt och uppmärksammas i det dagliga arbetet. Egenkontrollprogrammet ska givetvis finnas till hands på försäljningsstället.

Ett egenkontrollprogram ska skickas in tillsammans med ansökan om tillstånd.

Av egenkontrollprogrammet ska bland annat framgå hur du arbetar för att följa lagen med exempelvis

 • ålderskontroll
 • information till personal
 • märkning och spårbarhet av tobak

Tobakslagens mål är att skydda människor från att hamna i ett beroende och drabbas av de skadeverkningar som tobak orsakar. För en tobaksförsäljare innebär lagen bland annat att du ska förvissa dig om att alla köpare är 18 år och att bara mycket begränsad reklam förekommer.

Du som ansvarar för lokalen och din personal ska känna till och följa tobakslagens bestämmelser och följa dem. Till det hör att ni ska arbeta löpande med egenkontroll.

Reglerna är utarbetade av Folkhälsomyndigheten. Både kommunen och polisen arbetar med kontroll av att reglerna följs.

På Folkhälsomyndighetens hemsida finns en vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av tobak. Vägledningen ger dig som handlare stöd och riktlinjer för vilka rutiner ditt egenkontrollprogram ska innehålla.

Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare

Om du vill sälja e-cigaretter måste du anmäla det till kommunen. Du behöver inget tillstånd för att få sälja.

Med elektronisk cigarett menas en produkt som kan användas för konsumtion av nikotinånga via ett munstycke, en patron och en tank.

Du ansöker via e-tjänst som du hittar högst upp på denna sida.

Egenkontrollprogram

Vid försäljning av Elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare behöver du ha ett egenkontrollprogram.

Med påfyllningsbehållare avses behållare som innehåller vätska som innehåller nikotin och som kan användas för att fylla på en elektronisk cigarett.

Du hittar e-tjänst högst upp på denna sida.

Tobaksfria nikotinprodukter

Om du vill sälja e-cigaretter behöver du anmäla det till kommunen. Du behöver inget tillstånd för att få sälja. En tobaksfri nikotinprodukt är en produkt utan tobak som innehåller nikotin för konsumtion.

Exempel på tobaksfria nikotinprodukter är snusliknande produkter som inte innehåller växtdelar av tobak eller mald tobak, men som innehåller nikotin, ibland beskrivna som nikotinportioner eller vitt snus.

Tobaksfria nikotinprodukter kan också omfatta andra produkter utan tobak som innehåller nikotin och är avsedda för konsumtion, förutsatt att de inte regleras i annan lag.

Egenkontrollprogram

Vid försäljning av tobaksfria nikotinprodukter behöver du ha ett egenkontrollprogram.

 Anmäl förändringar i ditt bolag

Du anmäler förädringar via e-tjänst som du hittar högst upp på denna sida.

Förändringarna kan till exempel handla om:

 • ändrade ägarförhållanden
 • ny styrelseledamot
 • avgående styrelseledamöter
 • ny firmatecknare
 • om nytt kapital eller nya lån tillförs verksamheten.

När vi har tagit emot din anmälan gör vi en bedömning av vilken typ av utredning som krävs.

Upphörande av försäljningstillstånd

Det är viktigt att du anmäler om du vill upphöra med försäljning av tobak i din verksamhet. När anmälan registrerats får du ett beslut skickat till dig.

Du anmäler upphörande av tillstånd i e-tjänst. E-tjänsten hittar du högst upp på denna sida.

Tillsyn

Kravet på lämplighet och skötsamhet kvarstår även efter det att du fått ditt tobakstillstånd.

Yttre tillsyn kontrolleras bland annat ålderskontroll, marknadsföring och märkning. Besöken kan göras tillsammans med andra myndigheter som exempelvis polisen eller skatteverket.

Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Uppgifter inhämtas från exempelvis Skatteverket, Kronofogden eller Polisen.

Kontrollköp

Kontrollköp är en förebyggande tillsynsmetod som kommunen använder. I syfte att ge underlag för en dialog mellan kommunen och försäljningsstället. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år med ett ungdomligt utseende testar om det går att köpa folköl, tobaksvaror, e-cigaretter och påfyllningsbehållare, tobaksfria nikotinprodukter eller receptfria läkemedel utan att den som säljer eller lämnar ut varan försäkrar sig om att mottagaren har fyllt 18 år. Kommunen får inte använda ett kontrollköp som underlag för någon administrativ åtgärd mot dig som näringsidkare. Det betyder att kommunen till exempel inte får meddela dig som näringsidkare försäljningsförbud att sälja folköl, e-cigaretter och påfyllningsbehållare eller återkalla ett tillstånd om att sälja tobaksvaror på grund av vad som kommit fram vid kontrollköpet.

Ansökningsavgift och tillsynsavgift

Alla som söker tillstånd hos kommunen måste betala en ansökningsavgift. Avgiften tas ut för att täcka kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan och innebär inte att du automatiskt får tillstånd. Ansökningsavgiften skall betalas även om du får avslag på din ansökan.

Värnamo kommun gör kontinuerligt tillsyn av verksamheter med försäljningstillstånd. För detta tar kommunen ut en årlig tillsynsavgift.

Mer information om våra Taxor och avgifter hittar du på sidan Taxor och avgifter.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 07 juli 2023