Byggprojekt

Värnamo kommun är under ständig utveckling. Här presenteras kortfattad information om de större pågående infrastruktur- och byggprojekt som kommunen genomför just nu, eller som inom kort ska sättas igång.

Bor

Från och med vecka 11 kommer Värnamo kommun att genomföra ytvatteninventeringar och anslutningskontroller på fastigheter i Bor. Arbetet berör Centrumvägen, Stationsvägen, Parkvägen, Skogsvägen och på Savens väg.

Inventeringen utförs av personal från företaget Sweco. Inventeringen utförs genom att personal spolar färgat vatten i stuprör och eventuella spygatter. Syftet är att undersöka vilka ledningar i gatan som det färgade vattnet rinner i.

Arbetet pågår mellan vecka 11 till och med vecka 14.

Vid frågor kontakta Sweco.


Idag renas avloppsvattnet från Bor lokalt, men reningsverket är i dåligt skick. Med en ny överföringsledning till Värnamo kommer vi framöver istället att kunna pumpa vatten till reningsverket Pålslund. Det är ett modernt verk med plats för ökade volymer, vilket gör lösningen effektiv, både miljömässigt och ekonomiskt.

Kommunen har nu fått tillstånd att bygga ledningarna och arbetar för närvarande med förberedelser inför byggstart. Under hösten 2023 kommer geotekniska undersökningar att utföras på sträckan. Planerad byggstart är 2024.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Henrik Lönngren


Bredaryd

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt avloppsnät i Hamra. Arbetet utförs för att säkerställa ledningarnas kvalitet och Hamra är ett prioriterat område. Byggandet beräknas påbörjas 2023/2024. Exakt vilka fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är inte beslutat. Beslut om gällande verksamhetsområde beräknas antas i kommunfullmäktige 2021.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Andreas Petersson

Jannelunds förskola i Bredaryd ska ersättas med en helt ny förskola. Detta på grund av att befintlig byggnad är i dåligt skick. Förskolan kommer byggas på cirka 1 500 kvadratmeter, bestå av sex avdelningar och ge plats för 120 barn. Även utemiljön kommer att uppdateras och kompletteras.
Förskolan har rivits och markarbeten med rördragning och grundläggning pågår.
Vid frågor kontakta projektledare: Gustav Lydén

Hör projektledaren Gustav prata om projektet. Länk till annan webbplats.

Herrestad

Värnamo kommun planerar att anlägga kommunalt vatten- och avloppsnät i Herrestad. Den nya vatten- och avloppsanläggningen ska kopplas in på befintligt VA-nät i Kärda.

Markarbeten startar januari/februari 2023. Driftsättning av anläggningen beräknas kunna ske våren 2024.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Marcus Öggesjö

Forsheda

I Forsheda kommer en ny pumpstation byggas och ersätta den befintliga. Arbetet beräknas vara klart 2023. En del av gångstråket utmed Storån kommer vara stängt under byggtiden. Skyltar kommer finnas på plats med vägvisning.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Simon Johansson

Värnamo

Intill Fräkenvägen, nära Borgenområdet, byggs en ny förskola på cirka 1 500 kvadratmeter. Förskolan kommer bestå av sex avdelningar och ge plats för 120 barn. Markarbetet pågår med rördragning i marken.
Vid frågor kontakta projektledare: Gustav Lydén

Hör projektledaren Gustav prata om projektet. Länk till annan webbplats.

Värnamo kommun genomför åtgärder som ska lyfta det stråk som Lagan utgör. Åtgärderna utgår från en utredning som gjordes 2015. Varje år genomförs någon åtgärd längs stråket.

Under våren 2022 fortsätter vi utvecklingen av områdena kring Osuddens badplats. Vi bygger en ny beachvolleybollplan och utegym samt nya gångstråk ut mot hundbadplatsen. Tillsammans med Värnamo motorbåtsklubb skapas fler båtplatser.

Under 2022 planerar vi att utveckla nytt promenadstråk längs Lagan mellan Ågårdsgatan och Varpvägen.

Vid frågor kontakta projektledare: Linus Enochson

I maj 2022 började vi bygga en ny förskola på Magnusgatan i Värnamo. Förskolan kommer byggas på cirka 1 500 kvadratmeter, bestå av sex avdelningar och ge plats för 120 barn. Vi kommer också bygga ett tillagningskök som möjliggör för matlagning på plats.
Just nu pågår grundläggningen av den nya förskolan.

Vid frågor kontakta projektledare: Gustav Lydén

Hör projektledaren Gustav prata om projektet. Länk till annan webbplats.

Vid Folkets park bygger vi både en ny skola och en ny idrottshall. För att få bättre kopplingar inom, till och från området bygger vi om gång- och cykelvägar. Vi bygger även nya gång- och cykelvägar parallellt med Klostergatan och utmed konstgräsplanen.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Linus Enochson

Vi bygger en ny grundskola för cirka 350 elever, från förskoleklass till årskurs tre. I anslutning till skolan bygger vi också en idrottshall som görs lite större än en traditionell för att även kunna inrymma truppgymnastik.

Hösten 2022 påbörjades projektering. Förberedande markarbeten påbörjades i början av 2023. Från november fram till våren 2024 sker stomresning.

I samband med byggnation av ny skola bygger vi också nytt gång- och cykelvägnät vid Sveavägen/Gröndalsleden. Detta för att få bättre kopplingar och knyta ihop området. Vi kommer bygga totalt cirka 1300 meter gång- och cykelväg, samt en gång- och cykelpassage över Sveavägen. Gång- och cykelvägnätet knyts även samman med bro över Gröndalsleden.

Arbetena beräknas vara avslutade våren 2025.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för skolan: Sebastian Scheler

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för idrottshallen: Linus Redevall

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare för infrastruktur utanför fastigheten: Marcus Öggesjö

Se film om Västhorjaskolan Länk till annan webbplats.

Vi bygger en ny Trälleborgsskola för cirka 480 elever, från årskurs fyra till sex.
Den gamla skolan är riven och tillfällig modulskola är på plats. Byggnation av den nya skolan påbörjades hösten 2022 och beräknas vara klar 2024.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Sebastian Scheler

Hör projektledaren Sebastian prata om projektet Länk till annan webbplats.

Värnamo kommun arbetar med att sluttäcka de gamla deponierna på Stomsjö avfallsanläggning i Värnamo. Anledningen varför vi sluttäcker de gamla deponierna på Stomsjö är på grund av att det inte ska släppas ut miljöfarliga ämnen i naturen.

På Stomsjö kapslas soporna in med olika lager av material, så som grus, fiberduk, gummiduk, slam och kompostmaterial som sedan besås med gräs. Inom området finns flera smarta lösningar för att miljöfarliga ämnen inte ska komma ut i naturen. Allt vatten från området leds till exempel till en lakvattendamm som i sin tur under växtsäsongen tas upp av en närliggande energiskog. Resterande tid pumpas vattnet till avloppsreningsverket Pålslund. Det är ett stort område som kapslas in, över 13 ha. Projektet beräknas vara klart före 2030.

Vid frågor kontakta projektledare: Marcus Öggesjö

2023 börjar vi med VA-sanering på Baldersgatan, Odengatan och Frejavägen i Värnamo. Vatten- och avloppsnätet är i behov av att bytas ut på grund av att ledningsnätet är i dåligt skick.

Vecka 13 började arbetet längs Baldersgatan där ledningar längs en 95 meter lång sträcka kommer att bytas ut.

Projektet beräknas vara färdigt 2024.

Informationsmöte kommer att äga rum den 13 juni. Plats: KF-salen.

Vid frågor kontakta projektledare: Andreas Petersson

Värnamo kommun planerar att förlägga två dagvattenledningar. Ledningarna är avsedda för att avleda vattnet vid kraftigt skyfall. Planerad byggstart är vecka 21.


Projektledare för VA-saneringen: Andreas Petersson

Från januari 2024 kommer Värnamo kommun utföra ett omfattande gatuarbete på Kolonigatan. Vatten- och avloppsledningar ska bytas ut för att motverka uppkomsten av vattenläckage. Vid återuppbyggandet av Kolonigatan ska även gaturummet förändras och en ny gång- och cykelväg kommer byggas. Hela projektet beräknas vara klart hösten 2024.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet under hela projektet. När arbetet startar kommer Kolonigatan och nuvarande infart till Snäckans förskola stängas av för biltrafik. Begränsad framkomlighet kommer även gälla för gång- och cykeltrafik.

Med anledning av att stora delar av Kolonigatan blir en byggarbetsplats ska en ny parkeringsyta anläggas intill Snäckans förskola. Infarten ligger utmed Sveavägen, norr om Kolonigatan. Den nya parkeringsytan och parkeringen vid Folkets Park fungerar som primära parkeringar för hämta/lämna. Detta fram till att Kolonigatan och nya Trälleborgsskolan är klara.


Projektledare för VA-saneringen: Andreas Petersson

Från januari 2024 kommer Värnamo kommun utföra VA-sanering på Växjövägen. Vatten- och avloppsledningar ska bytas ut för att säkra god vattenleverans. Arbetet beräknas vara klart våren 2024. Berörda kommer att få mer information om detta. Under byggtiden kommer framkomligheten att bli lidande. Vägen kommer att vara öppen, men kvalitén kommer att variera.
Respektera avstängningar och anvisningar på arbetsplatsen både för er och vår personals säkerhet.

Projektledare: Andreas Petersson

Vråenparken planeras att byggas om. Projektet kombineras med lokalt omhändertagande av dagvatten. Tre dagvattenmagasin/regnbäddar ska anläggas med syftet att rena och fördröja dagvatten. Markarbetena beräknas starta 2022 och projektet ska vara klart 2023.

Vid frågor kontakta projektledare: Henrik Lönngren

Värnamo kommun genomför en breddning av Gröndalsleden där två nya vänstersvängsfält ska anläggas. Det första vänstersvängsfältet anläggs vid infarten till Sveavägen och det andra vid infarten till Borgenvägen.

Under byggnationen kommer det förkomma störningar i trafiken då delar av Gröndalsleden kommer att stängas av.

Byggnationen beräknas vara klar i mitten av april 2024.

Vid frågor kontakta ansvarig projektledare: Marcus Öggesjö

Rydaholm

En dagvattendamm planeras anläggas i Rydaholm mellan Hovslagaregatan och väg 27. I början av marspåbörjas avverkningen av skogen för att skapa den plats som behövs för dammen.

Dagvatten är vatten som antingen kommer från smältvatten eller regnvatten. När vattnet sen rinner längs hustak, på parkeringsytor och gator för den med sig små smutspartiklar. För att förhindra spridning av dessa partiklar och förbättra miljön planeras dagvattensdammen.

Dammens syfte är att rena vattnet genom att låta smutspartiklar och avlagringar från asfaltsytan sjunka och falla till botten. Detta förhindrar föroreningar från att nå vattendrag och minskar påverkan på naturen. Dagvattnet samlas sedan upp via rännstensbrunnar och leds genom dagvattenledningar.

Den positiva effekten sträcker sig till Helge Å, där mottagaren av regnvattnet gynnas av renare vatten. Utöver detta ger dagvattendammen fördelar som biologisk mångfald och möjligheter till rekreation. Detta gynnar både miljön och djurlivet i området.

Gräv- och anläggningsarbetet för dagvattendammen är planerat att påbörjas under höst/vinter 2024.

Vid frågor kontakta projektledare: Andreas Petersson.

Från februari 2024 kommer Värnamo kommun utföra ett omfattande gatuarbete på Bangatan. Vatten- och avloppsnätet är i dåligt skick och måste bytas ut. Berörd sträcka är hela gatan, cirka 210 meter. Projektet beräknas pågå till mitten av juni 2024. När projektet är färdigt kommer ny gång- och cykelväg byggas på Bangatan.

Uppdatering vecka 14: Vi har byggt ca 90 meter.

Det kommer att vara begränsad framkomlighet under hela projektet.

Vid frågor kontakta projektledare: Andreas Petersson.

Senast ändrad 13 maj 2024