Naturreservat

Naturreservat omfattar skydd av naturområden och regleras i miljöbalken.

Naturreservat bildas för att bevara biologisk mångfald, värdefulla naturmiljöer eller för att tillgodose behovet av områden för friluftslivet. Naturreservat kan även bildas för att skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer eller livsmiljöer för skyddsvärda arter.

Naturreservat kan bildas av länsstyrelser och kommuner.

Naturreservat i Värnamo

I Värnamo kommun finns 17 områden som utgörs av naturreservat. 16 naturreservat förvaltas av länsstyrelsen i Jönköpings län. Dessa är Bodaberg, Brunnstorp, Draven, Färjansö, Gåeryds rasbranter, Högakulls löväng, Kroppsjön, Labbramsängen, Moens naturskog, Rusarebo, Skilsnäs, Slättö sand, Stora Grönlid, Södrabo bokskog, Åminne och Årån. Det finns även ett kommunalt naturreservat Lundsbo som ägs och förvaltas av Värnamo kommun.

Store Mosse nationalpark

Inom kommunen finns en nationalpark, Store Mosse. Nationalparken ingår även i Gnosjö och Vaggeryds kommuner. Länsstyrelsen i Jönköpings län är förvaltare av Store mosse nationalpark.

Store Mosse nationalpark består av Sydsveriges största sammanhängande myrområde. Dominerande naturtyper är högmossar, rikkärr, grunda sjöar, våtmarker äldre odlingslandskap. Nationalparken är värdefull för en mångfald fågelarter och för olika rödlistade djur- och växtarter. Inom nationalparken finns besökscentret Naturum och omkring 40 kilometer markerade vandringsleder.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022