Sjöar och vattendrag

Kalkning
Den främsta orsaken till försurning av mark och vatten är atmosfäriskt nedfall av svavel och kväve. Nedfallet kommer främst från förbränning på olika sätt.
Kalkning i kommunens västra delar
Ett åtgärdsområde är ett avgränsat område; ofta ett avrinningsområde med ett antal målområden i sjöar eller vattendrag där kalkningen ska leda till att ett antal biologiska och kemiska mål uppfylls.
Kalkning i kommunens östra delar
Ett åtgärdsområde är ofta ett avrinningsområde med ett antal sjöar eller vattendrag där kalkningen ska leda till att uppsatta biologiska och kemiska mål uppfylls.

Mer information om Sjöar och vattendrag

Värnamo kommun tillhör det sydsvenska höglandet och den småländska sjöplatån. Skogar, myrar, sjöar och vattendrag utgör de dominerande landskapsmässiga särdragen i kommunen. I de lägre och flackare delarna av landskapet finns de flesta sjöarna och vattendragen.

150 vattendrag och sjöar

De största sjöarna i kommunen är Bolmen, Vidöstern, Rusken, Hindsen och Flåren. De största vattendragen utgörs av Lagan, Härrån och Storån. Lagan rinner rakt igenom Värnamo centrum och mynnar ut i Vidöstern. I Värnamo kommun finns idag omkring 150 sjöar och vattendrag av varierad storlek och betydelse.

Kommunen berörs till störst del av Lagans huvudavrinningsområde med undantag av kommunens sydöstra del som är del av avrinningsområde för Helge å.

Karta med dupangivelser Länk till annan webbplats.

Uttag av vatten

Funderar du på att hämta vatten från en sjö eller ett vattendrag? Tänk på att du kan behöva söka tillstånd eller göra en anmälan hos Länsstyrelsen.

Läs mer på Länsstyrelsens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast ändrad 05 juli 2023