Kalkning i kommunens västra delar

Ett åtgärdsområde är ett avgränsat område; ofta ett avrinningsområde med ett antal målområden i sjöar eller vattendrag där kalkningen ska leda till att ett antal biologiska och kemiska mål uppfylls.

I åtgärdsområdet finns ett antal provpunkter eller provsträckor som regelbundet provtas och utvärderas för att se om kalkningens målsättningar uppfylls. Resultaten är viktiga för planeringen.

Mål, undersökningar och provtagning

De vattenkemiska målen innebär att kalkdosen, pH och oorganiskt aluminium inte ska påverka det naturliga växt- och djurlivet. Biologiska undersökningar görs för att se hur djur- och växtlivet svarar på kalkningen till exempel genom provfiskningar och undersökning av bottenfaunan för att se om hotade eller sällsynta arter finns.

Sedan mitten på 80-talet driver Naturvårdsverket och länsstyrelserna ett program med provtagningar i sjöar som är helt opåverkade av kalkning (tidsseriesjöar) för att jämföra utvecklingen i områden där inga åtgärder görs. I Värnamo kommun är Älgarydssjön som ligger omkring 5 kilometer norr om Gällaryd strax intill Moens urskog med i programmet.

Åtgärdsområdena i västra delen

  • Annebergssjön
  • Herrestadssjön
  • Källundasjön
  • Norra Fyllen
  • Kassasjön.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022