Kalkning

Den främsta orsaken till försurning av mark och vatten är atmosfäriskt nedfall av svavel och kväve. Nedfallet kommer främst från förbränning på olika sätt.

Regn och snö har ett pH på cirka 4,7. Nutidens bränslen är renare och nedfallet av försurande svavel har minskat vilket leder till att försurningen minskar. Mängden kväve som regnar ner minskar inte.

Försurningen hotar mångfalden

Försurningen är ett hot mot den biologiska mångfalden i våra vattendrag. Känsliga fiskarter och insekter riskerar att slås ut till följd av markförsurningen som gör att metaller får ökad rörlighet och hamnar i sjöar och vattendrag.

Kalkfattig berggrund

I stora delar av vår kommun är berggrunden kalkfattig och svårvittrad, med dålig motståndskraft mot det sura nedfallet. I de delar av kommunen där det finns basiska grönstensstråk är försurningssituationen mycket  bättre.

Innan kalkningen påbörjades i vår kommun uppmättes i många av våra sjöar pH på 5,0-5,5. I Årån var pH 4,6-5,0. Lågt pH medför att många djurarter i sjöar och vattendrag kan slås ut. Snäckor, iglar och dagsländelarver påverkas redan vid pH 6,0.

Kalkning i kommunens sjöar

Av de omkring 154 sjöar som helt eller delvis ligger i kommunen, är 46 kalkade eller kalkpåverkade inom åtgärdsområden för kalkning för att kunna hålla ett pH-värde på minst 6,0 under hela året. Ytterligare 14 sjöar påverkas indirekt av uppströms kalkningar.

Behovet av kalkning har minskat i vår kommun. Inom de åtgärdsområden som kalkas har en viss återhämtning skett och kalkspridningen har kunnat minskas. I några sjöar som tidigare kalkades har kalkningen avslutats på prov, provtagning visar att naturen nu kan sköta sig själv i dessa områden. Hindsen är en sådan sjö som helt har kunnat avföras från kalkningsprogrammet.

Fortfarande är kalkning av sjöar och våtmarker på flera håll nödvändig för att lindra effekterna av försurningen och hjälpa utsatta arter som flodpärlmussla, flodkräfta och till exempel öring.

Våra sjöar och våtmarker kalkas med både båt och helikopter. Kalken som sprids med helikopter är granulerad (små kulor) för att damma mindre och minska skadorna på känsliga lavar och mossor runt våtmarkerna.

Länsstyrelsen ansvarar föradministration, planering och utvärdering av kalkningen samt åtgärderna som görs för biologisk återställning. Kommunen utför kalkning och provtagning och får för detta stadsbidrag.

Kalkningens målsättning

Målsättningen är att kalkningen ska ge ett pH-värde på minst 5,6 / 6,0 under hela året och mildra kraftiga pH-sänkningar i samband med höga flöden. När en sjö eller våtmark kalkas fungerar kalken som en buffert som motverkar pH-sänkningar så att pH hålls till nästa kalkningstillfälle. Dessutom förbättras vattenkvalitén i nedströms belägna sjöar och vattendrag. Det kan dock ta åratal innan balansen är återställd. Kalkningen gör att försurningskänsliga arter ges möjlighet att komma tillbaka men i vissa fall kan de behöva återinplanteras.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022