Naturvård

Bland de klassade och skyddade områdena är Store Mosse nationalpark som utgör Sydsveriges största myrområde. Slättö sand utgör ett av de största svenska flygsandsfälten i inlandet.

Draven är en av Smålands viktigaste och artrikaste fågellokaler. Åråns är värdefull för vattenlevande djur och växter. Moens naturskog och Södrabo består av värdefulla naturskogar. Lundsbo, Stora Grönlid och Gåeryds rasbranter utgör värdefulla ädellövskogar. Drömminge, Gåeryd och Loftås består av värdefulla äldre odlingslandskap, ängs- och hagmarker.

Natura 2000

Natura 2000 är EU:s nätverk för bevarande av värdefull natur. Naturområdena väljs ut av medlemsländerna, fastslås av EU-kommissionen och godkänns sedan av riksdagen. Syftet är att bevara eller restaurera en gynnsam bevarandestatus för livsmiljöer och arter.

För alla naturområden som omfattas av Natura 2000 gäller lagstiftningen enligt miljöbalken. Det innebär att alla åtgärder och verksamheter som i betydande omfattning kan påverka områdets naturmiljö omfattas av tillståndsplikt. Det gäller med undantag för det som krävs för att förvalta naturvärdena.

Tillståndsplikten gäller även utanför för Natura 2000-områden för åtgärder och verksamheter som i betydande omfattning kan påverka områdenas naturvärden.

I Värnamo finns 23 områden som utgör riksintressen för Natura 2000. Dessa är Dala- och Knekta mosse, Draven, Drömminge, Färjansömaden, Gallnås, Gåeryd, Gåeryds rasbranter, Hemmershaga, Hindsen, Hjälmsänga, Högakull, Kroppsjön, Labramsängarna, Liljenäs, Moens naturskog, Rusarebo, Rönnhult, Skilsnäs, Stora Fällan, Stora Grönlid, Store Mosse, Sötåsa, Åminne och Årån.

Naturminnen

Speciella naturföremål som träd, flyttblock eller liknande kan skyddas som naturminne. Länsstyrelser och kommuner kan förklara ett särpräglat naturföremål som anses behöva ett särskilt skydd eller skötsel som naturminne. Ett naturminne ska enligt miljöbalken utgöra ”ett särpräglat naturföremål som behöver skyddas eller vårdas särskilt” enligt 7 kap 10 § i miljöbalken. Beslutet avser ett så stort område som krävs för att bevara naturminnet. I Värnamo kommun finns 12 registrerade objekt, varav 11 objekt består av träd och ett objekt består av en klippformation.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 17 februari 2022