Hur fungerar en kommun?

I Sverige finns 290 kommuner. Kommunerna har stor självbestämmanderätt och kan vara organiserade på olika sätt. Vissa funktioner är kommunerna ansvariga för enligt lag medan andra sker på frivillig grund.

Kommunerna ansvarar enligt lag för:
- socialtjänsten (regleras av bland annat Socialtjänstlagen, SoL)
- skolväsendet (regleras av bland annat Skollagen)
- plan- och byggfrågor (regleras av bland annat Plan- och bygglagen, PBL)
- hälso- och miljöskydd
- avfallshantering och renhållning
- vatten och avlopp
- räddningstjänst (Regleras i Lag om skydd mot olyckor, LSO)
- krisberedskap och säkerhet.

Kommunfullmäktige

En kommun styrs av "kommunens riksdag", kommunfullmäktige. I Värnamo kommunfullmäktige sitter 51 politiker som kallas ledamöter. De väljs vid allmänna val vart fjärde år. Platserna i fullmäktige – mandaten – fördelas mellan partierna efter resultatet i kommunalvalet.

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen består också av politiker. Kommunstyrelsen – kommunens "regering" – verkställer kommunfullmäktiges beslut.

Nämnder

Kommunens verksamhet leds av facknämnder som består av valda politiker. Nämnderna är: servicenämnd, samhällsbyggnadsnämnd, kulturnämnd, medborgarnämnd, barn- och utbildningnämnd, omsorgsnämnd, upphandlingsnämnd samt valnämnd. Det finns också ett tekniskt utskott och ett personalutskott.

Förvaltningar

För att sköta den direkta verksamheten finns kommunala förvaltningar med anställda medarbetare som bereder ärenden, verkställer de beslut som politikerna fattat och som bedriver all den övriga verksamhet som ligger inom nämndens ansvarsområde. Kommundirektör är kommunens högste tjänsteman. I varje förvaltning finns en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att respektive nämnds beslut verkställs.

Bolag och stiftelser

En del av den kommunala verksamheten bedrivs som bolag eller stiftelser

I Värnamo finns holdingbolaget Värnamo Stadshus AB, som ägs till 100 procent av kommunen. Holdingbolaget i sin tur äger samtliga aktier i Värnamo Energi AB, Finnvedsbostäder AB och Värnamo Kommunala Industrifastigheter AB.

Revisorer

Kommunrevisionen är direkt underställd kommunfullmäktige. Revisorernas uppgift är att granska den kommunala verksamheten så att nämnder och förvaltningar följer de lagar och regler som finns samt att kommunens pengar hanteras på ett korrekt sätt. Kommunens revisorer anlitar en auktoriserad revisionsfirma för att genomföra sina granskningar.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 28 februari 2022