Nämnder och utskott

Barn- och utbildningsnämnden
Barnomsorg och utbildning utgör ungefär hälften av kommunens verksamhet. Barn- och utbildningskansliet i gamla Tingshuset sköter nämndens administration och andra uppgifter.
Kulturnämnden
Kulturnämnden är politiskt ansvarig för kulturförvaltningens verksamhet.
Medborgarnämnden
Medborgarnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorgen och arbetsmarknadspolitiska frågor med koppling till nämndens verksamhet samt föreningsservice, fritidsgårdar, integration och tolkservice.
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen sköter nämndens administration. Nio personer bildar samhällsbyggnadsnämnden.
Omsorgsnämnden
Omsorgsnämnden har det politiska ansvaret för äldre- och funktionshinder- omsorgsverksamheten. Det kan till exempel handla om hemtjänst, eller boende för äldre och personer som har en funktionsnedsättning (särskilt boende).
Servicenämnden
Servicenämnden ansvarar för och ska i enlighet med de riktlinjer kommunfullmäktige anger, till självkostnadspris tillhandahålla tjänster åt kommunförvaltningen.
Teknik- och fritidsnämnden
I teknik- och fritidsnämnden sitter nio ledarmöten. De huvudsakliga verksamheterna är vatten och avlopp, fastighet, fritid, gata/park.
Överförmyndarnämnden
Överförmyndarnämnden GGVV är en gemensam överförmyndarnämnd för kommunerna Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo. Nämnden består av fyra ledamöter och fyra ersättare.
Näringsutskottet
Näringsutskottet är ett utskott inom kommunstyrelsen. Den består av fem ledamöter och fem ersättare och sammanträder i regel två gånger i månaden

Mer information om Nämnder och utskott

Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd/överförmyndare, men hur resten av verksamheten är organiserad är upp till varje kommun att bestämma.

I Värnamo kommun finns förutom kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndarnämnd, nio olika nämnder där varje nämnd har sitt särskilda ansvarsområde. Ett par av dem har mer än ett ansvarsområde. Ledamöterna i nämnderna är politiker utsedda av kommunfullmäktige.

Du kan se vilka som är ledamöter i respektive nämnd, när nämnden sammanträder, vilka ärenden de ska behandla och protokoll från sammanträdena här på webbplatsen.

Senast ändrad 20 januari 2023