Förvaltningar

Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen finns i gamla Tingshuset i Värnamo och ansvarar för kommunala verksamheter inom skola och barnomsorg. Barn- och utbildningsnämnden är politiskt ansvariga.
Kommunledningsförvaltningen
Kommunledningsförvaltningen biträder kommunstyrelsen med ledningen av den kommunala verksamheten och arbetar med strategiska frågor och övergripande samordning av förvaltningarnas verksamhet.
Kulturförvaltningen
Kulturförvaltningen finns i Gummifabriken och ansvarar för biblioteken, kulturkansliet, kulturverksamhet och konsumentvägledning. Kulturnämnden är politiskt ansvarig.
Medborgarförvaltningen
Medborgarförvaltningen arbetar med frågor som hör till medborgarnämnden och inom verksamhetsområdena individ- och familjeomsorg, integration, fritidsverksamhet samt arbetsmarknadsåtgärder.
Omsorgsförvaltningen
Omsorgsförvaltningen arbetar med frågor som hör till omsorgsnämnden och inom verksamhetsområdet äldre- och funktionshinderomsorg samt kommunal hemsjukvård.
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger miljö- och hälsoskydds­frågor, mark- och exploateringsfrågor samt plan- och byggfrågor. På denna sida finns information om vad de olika avdelningarna inom samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med.
Serviceförvaltningen
Serviceförvaltningen samlar centrala servicefunktioner i Värnamo kommuns organisation.
Teknik- och fritidsförvaltningen
Tekniska förvaltningen styrs och verkställer beslut som tas av politikerna i det tekniska utskottet. Tekniska förvaltningen består av fyra enheter, fastighet, fritid, gata/park, samt vatten och avlopp (VA). Därutöver finns stabsenheten som arbetar med administration.

Värnamo kommun har förutom kommunstyrelsen sju nämnder med ett eller flera ansvarsområden.

Till varje nämnd hör en förvaltningsorganisation med anställda medarbetare som utför det arbete som politikerna inom de olika verksamhetsområdena fattat beslut om.

Förvaltningens uppdrag är också att utreda ärenden och ta fram underlag som ska hjälpa politikerna inför att de ska fatta beslut.

Kommundiektören är kommunens högsta tjänsteman. I varje förvaltning finns en förvaltningschef som leder verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för att nämndernas beslut verkställs.

Senast ändrad 14 juli 2022