Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger miljö- och hälsoskydds­frågor, mark- och exploateringsfrågor samt plan- och byggfrågor. På denna sida finns information om vad de olika avdelningarna inom samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med.

Administrativa avdelningen

 • nämnd
 • administration
 • upplysningar
 • arkiv
 • personal
 • ekonomi
 • alkohol- och tobakstillsyn och tillstånd

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ska i första hand arbeta med att minska olyckor som kräver räddningsinsats, det vill säga de olyckor som utgör en fara för människor, egendom och miljö.

Räddningstjänsten ansvarar bland annat för att:

 • genomföra effektiva räddningsinsatser enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO),
 • informera och utbilda allmänheten, näringslivet och organisationer,
 • genomföra tillsyner enligt LSO,
 • genomföra tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor,
 • rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs  enligt LSO (tjänsten utförs på entreprenad),
 • olycks- och insatsutredning genomförs enligt LSO,
 • genomföra olycksförebyggande uppdrag inom ramen för Fixartjänsten.

Mer detaljerad information finns i handlingsprogrammen för räddningstjänst och skydd och beredskap.

Miljöavdelningen

 • miljöutredningar
 • tillsyn och prövning av verksamheter inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd
 • alkohol- och tobakstillsyn och tillstånd

Plan- och byggavdelningen

 • översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser samt planutredningar med mera.
 • trafiknämndsfrågor     
 • byggnadsutformning, planeringsfrågor
 • bygglovsärenden
 • förhandsbesked
 • strandskyddsdispenser
 • bidrag för anpassning av bostäder för funktionshindrade
 • parkeringstillstånd för funktionshindrade

Geodataavdelningen

 • Upprättar och ajourhåller geodata för samhällsbyggnadsprocessen (primärkarta och 3D-databas)
 • Ansvarar för kommunens mätningsverksamhet (husutstakning, gränsutvisning och detaljmätning)
 • Tillhandahåller kartprodukter (nybyggnadskartor och grundkartor)
 • Fastställer kommunens gatu- och kvartersnamn samt namn på områden, allmänna platser, trafikplatser, vattendrag, järnvägshållplatser, med mera samt adressnumrering.
 • Ansvarar för kommunens drönarverksamhet

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Tenngart Ivarsson

carina.tenngart.ivarsson@varnamo.se

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 26 oktober 2023