Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger miljö- och hälsoskydds­frågor, geodata och plan- och byggfrågor. Även räddningstjänstens verksamhet tillhör förvaltningen. På denna sida finns information om vad de olika avdelningarna inom samhällsbyggnadsförvaltningen jobbar med.

Administrativa avdelningen

 • nämnd
 • administration
 • upplysningar
 • arkiv
 • personal
 • ekonomi

Räddningstjänsten

Räddningstjänsten ska i första hand arbeta med att minska olyckor som kräver räddningsinsats, det vill säga de olyckor som utgör en fara för människor, egendom och miljö.

Räddningstjänsten ansvarar bland annat för att:

 • genomföra effektiva räddningsinsatser enligt Lag om skydd mot olyckor (LSO),
 • informera och utbilda allmänheten, näringslivet och organisationer,
 • genomföra tillsyner enligt LSO,
 • genomföra tillsyner enligt lag om brandfarliga och explosiva varor,
 • rengöring (sotning) och brandskyddskontroll genomförs  enligt LSO (tjänsten utförs på entreprenad),
 • olycks- och insatsutredning genomförs enligt LSO,
 • genomföra olycksförebyggande uppdrag inom ramen för Fixartjänsten.

Mer detaljerad information finns i handlingsprogrammen för räddningstjänst och skydd och beredskap.

Miljöavdelningen

 • miljöutredningar
 • tillsyn och prövning av verksamheter inom livsmedel, miljö- och hälsoskydd
 • alkohol- och tobakstillsyn och tillstånd

Plan- och byggavdelningen

 • översiktsplaner, detaljplaner, områdesbestämmelser samt planutredningar med mera.
 • trafiknämndsfrågor     
 • byggnadsutformning, planeringsfrågor
 • bygglovsärenden
 • förhandsbesked
 • strandskyddsdispenser
 • bidrag för anpassning av bostäder för funktionshindrade
 • parkeringstillstånd för funktionshindrade

Geodataavdelningen

 • Upprättar och ajourhåller geodata för samhällsbyggnadsprocessen (primärkarta och 3D-databas)
 • Ansvarar för kommunens mätningsverksamhet (husutstakning, gränsutvisning och detaljmätning)
 • Tillhandahåller kartprodukter (nybyggnadskartor och grundkartor)
 • Fastställer kommunens gatu- och kvartersnamn samt namn på områden, allmänna platser, trafikplatser, vattendrag, järnvägshållplatser, med mera samt adressnumrering.
 • Ansvarar för kommunens drönarverksamhet

Mer information

Kontakt samhällsbyggnadsförvaltningen

Chef för samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Tenngart Ivarsson

carina.tenngart.ivarsson@varnamo.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 29 april 2024