Kommunstyrelsen

Ledamöter, KS
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder i regel två gånger per månad.
Sammanträdesdagar, KS
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder som regel två tisdagar i månaden.
Ärendelistor, KS
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder som regel första och tredje tisdagen i månaden. Kommunstyrelsens ledamöter utgör också budgetberedning.
Protokoll, KS
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder som regel första och tredje tisdagen i månaden. Protokollen blir tillgängliga på denna sida först sedan de justerats. Kommunstyrelsens ledamöter utgör också budgetberedning.

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och fördelas utifrån antalet mandat i kommunfullmäktige.

Näringsutskottet

Kommunfullmäktige har beslutat att från 1 januari 2023 ska det finnas ett näringsutskott inom kommunstyrelsen. Näringsutskottet består av 5 ledamöter från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen är också krisledningsnämnd

Krisledningsnämnd är Värnamo kommuns ledande politiska organ vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Krisledningsnämnden får överta verksamheter och beslutsbefogenheter från annan nämnd i enlighet med reglemente för krisledningsnämnd i Värnamo.

Ordföranden bedömer, efter samråd, när nämnden skall träda i funktion.

Senast ändrad 04 januari 2023