Överklaga beslut, rättssäkerhet

Offentlig handling
Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som kommuninvånare. Men offentlighetsprincipen gäller naturligtvis för all offentlig verksamhet i Sverige.
Behandling av personuppgifter
Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig för att handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig och för att fullgöra skyldigheter enligt lag. Här berättar vi hur Värnamo kommun behandlar personuppgifter.

Du som bor i Värnamo kommun har rätt att överklaga beslut som kommunen har fattat. Det finns två olika typer av över­klaganden som prövas i domstol. Förvaltnings­besvär gäller beslut som påverkar dig personligen medan laglighets­prövning gäller allmänna beslut som kommunen har fattat.

Förvaltningsbesvär

Förvaltningsbesvär är när du överklagar beslut som påverkar dig som privatperson. Det kan till exempel vara beslut om byggnadslov eller socialt bistånd. Det är endast du som är berörd av beslutet som kan överklaga det. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum då du fick beslutet.

Om ditt överklagande har kommit in i rätt tid kan kommunen ompröva beslutet och ändra det om det är felaktigt. Anser kommunen att det inte ska omprövas av oss skickar vi det vidare till den myndighet som ska överpröva beslutet. Det kan vara till exempel förvaltnings­rätten, Länsrätten eller Mark- och miljödomstolen.

Kommunen är skyldig att informera dig om hur du kan överklaga och du hittar mer information i beslutet.

Beslut som rör vatten och avlopp kan inte överklagas till kommunen. Om du är missnöjd med ett sådant beslut kan du göra en ansökan om stämning hos Mark- och miljödomstolen.

Ansökan om stämning - VA hittar du på Mark- och miljödomstolens webbplats. Länk till annan webbplats.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är en överklagan av allmänna beslut som du anser är felaktiga. Prövningen innebär att man undersöker om beslutet är lagligt. Det kan till exempel vara att beslutet är taget på fel sätt eller att en nämnd har beslutat om något den inte har rätt till. Tidigare kallades laglighetsprövning för kommunal­besvär.

Du överklagar beslutet genom att lämna in en skriftlig överklagan till förvaltningsrätten. Det måste du göra inom tre veckor från den dag då beslutet anslogs på kommunens anslagstavla.

Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns upphävs beslutet och ärendet måste tas upp på nytt av kommunen.

Läs om laglighetsprövning i kommunallagen, kapitel 13. Länk till annan webbplats.

Rätt att överklaga beslut

För att ha rätt att överklaga ett beslut genom laglighets­prövning måste du antingen

 • vara folkbokförd i Värnamo kommun
 • betala kommunalskatt i Värnamo kommun
 • eller äga en fastighet i Värnamo kommun.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt.

Hur överklagar jag?

En överklagan måste alltid vara skriftlig. När det gäller laglighetsprövning ska den skickas till förvaltningsrätten. När det gäller förvaltningsbesvär ska du skriva överklagan till den myndighet som ska överpröva beslutet, men du ska lämna den till kommunen. I beslutet finns det mer information om var du ska skicka överklagan och hur lång tid du har möjlighet att överklaga. Normalt måste du överklaga inom tre veckor från det datum som står i beslutet.

Checklista för att överklaga

 • Vilket beslut gäller det?
 • Vilket datum fattades beslutet?
 • Vem är det som har fattat beslutet?
 • Varför vill du att beslutet ska ändras?
 • Hur vill du att beslutet ska ändras?
 • Ditt namn, adress och telefonnummer.
  Om du överklagar genom ombud måste ombudets kontaktuppgifter finnas med och fullmakt måste skickas med. 
 • Din underskrift.

Du kan även överklaga genom ombud. Om ditt ombud undertecknar överklagan måste även ombudets kontakt­uppgifter finnas med. Fullmakt i original måste också bifogas.

Läs om att överklaga beslut på förvaltningsrättens webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast ändrad 14 juli 2022