Krisberedskap

Frivillig resursgrupp (FRG)
Hemberedskap, Informationskällor vid kris, Krisstöd, Telefonnummer vid en krissituation, VMA-viktigt meddelande till allmänheten
Hemberedskap
Information och tips på hur du kan förbereder dig hemma vid en kris.
Informationskällor vid kris
På den här sidan har vi samlat tillförlitliga källor där du kan hitta information du kan behöva under eller efter en kris. Använder du andra källor tänk på att alltid vara källkritisk.
Krisstöd
I Värnamo kommun finns ett kristeam som kallas in för att stödja människor som drabbats av en allvarlig olycka eller annan stor krissituation.
Telefonnummer vid en krissituation
Här har vi samlat telefonnummer du kan behöva under en krissituation.
VMA - Viktigt meddelande till allmänheten
VMA (kallas även Hesa Fredrik) har en viktig uppgift. Det ska varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga händelser.

Kommunen ska minska sårbarheten och ha god förmåga att hantera krissituationer i sin verksamhet. I syfte att ge en övergripande bild av de risker som kan inträffa i Värnamo kommun och deras eventuella konsekvenser har en riskanalys arbetats fram.

Kommunen ska enligt lag ta fram en risk- och sårbarhetsanalys inför varje ny mandatperiod. Denna ska identifiera vilka större samhällsstörningar och extraordinära händelser som kan inträffa i kommunen under fredstid och den ska värdera hur dessa händelser kan påverka de egna verksamheterna.

Riskanalys 2023-2026 Pdf, 1 MB.

Risk- och sårbarhetsanalys 2023-2026 Pdf, 456 kB.

För medborgarna i kommunen finns dock ett personligt ansvar för sin egen och de i sin närhets säkerhet. Vid en kris bör därför de som är friska och starka klara sig utan omedelbart stöd från kommunen. Kommunen kommer att prioritera utsatta människor såsom äldre, sjuka och barn.

Viktiga samhällsfunktioner

Värnamo kommun arbetar aktivt för att kommunen ska vara trygg och säker att bo, leva och vistas i. För att göra detta analyserar kommunen risker och sårbarheter samt gör de åtgärder som anses vara nödvändiga. När en kris väl inträffat är det viktigt att kommunens verksamheter vet hur de ska agera för att minska påverkan på liv, hälsa, miljö och egendom.

Frivillig resursgrupp

En Frivillig Resursgrupp (FRG) är en grupp av frivilliga som arbetar tillsammans för att stödja samhället i händelse av en kris eller annan nödsituation. FRG:er kan bestå av personer från olika bakgrunder, yrken och åldrar, men de har alla gemensamt att de vill hjälpa till att göra skillnad i samhället.

En FRG kan ha många olika uppgifter, men deras huvudsakliga roll är att bistå kommunens krisledning med extra resurser vid en kris. FRG:er kan exempelvis hjälpa till med evakueringar, söka efter försvunna personer, stödja i kommunikationen eller bistå med logistik och förnödenheter.

Det är viktigt att poängtera att FRG:er inte ersätter kommunens ordinarie resurser, utan fungerar som en kompletterande resurs. Medlemmar i FRG får grundläggande utbildning i bland annat krishantering, första hjälpen och säkerhet.

Att vara med i en FRG är ett viktigt engagemang och en möjlighet att bidra till samhället. Genom att vara förberedd och utbildad kan man vara med och göra skillnad i en nödsituation. Vill du vara en del av FRG?

Kontakta kommunens beredskapssamordnare via kontaktcenter telefon 0370—37 70 00.

Hemberedskap

Minst 1 vecka ska du kunna klara dig utan el, värme, vatten och mat. Detta klarar de flesta med lite förberedelser. Samhällets resurser kan då användas där de behövs mest.

Läs mer om hur du förbereder dig på sidan Hemberedskap

Du hittar normalt informationen på internet

Vid en händelse som definieras som en samhällsstörning eller kris är det viktigt att de som berörs kan få tillgång till säker och korrekt information om vad som hänt och händer. Kommunens främsta egna kommunikationskanal är externa webbplatsen kommun.varnamo.se. Ofta läggs också information på kommunens facebook, www.facebook.com/varnamokommun Länk till annan webbplats.. Kommunen kan också komma att ta hjälp av Sveriges radio P4 och informationsnumret 113 13.

Särskilda platser utsedda där du kan få information

Om möjligheterna att informera och kommunicera via webb begränsas eller helt försvinner, till exempel vid ett strömavbrott, eller om händelsen är så allvarlig att webbinformation inte räcker till, kan kommunens utsedda informations­platser användas.

När informations­platserna aktiveras kommer information att sättas upp där. Medarbetare inom kommunen kan också finnas på plats för att informera och ta emot frågor. Det är kommunens krisledningsstab som aktiverar informationsplatserna.

Informations­platser i Värnamo kommun:

  • Bor – Anslagstavla vid församlingshemmet. – Centrumvägen. Koordinater: 57°06'55.2"N 14°10'05.1"E
  • Bredaryd – Bredaryds skola – Lundavägen. Koordinater: 24. 57°10'31.5"N 13°43'52.9"E
  • Forsheda – Forsheda bibliotek – Slättövägen. Koordinater: 57°09'31.1"N 13°49'28.9"E
  • Fryele – Anslagstavla vid Fryle förskola. – Fryele. Koordinater: 1. 57°15'38.1"N 14°09'08.6"E
  • Horda – Anslagstavla pendelstopp vid lv27 – Parkvägen. Koordinater: 57°01'57.3"N 14°15'07.0"E
  • Hånger – Anslagstavlan vid busshållplatsen – Korsningen vid Värnamovägen och Furuvägen. Koordinater: 57°04'33.3"N 13°58'21.3"E
  • Rydaholm – Huvudentré Rydaholm bibliotek. – Alvestavägen. Koordinater: 11. 56°59'04.6"N 14°18'30.8"E
  • Värnamo – Stadsbiblioteket i Gummifabriken – Jönköpingsvägen. Koordinater: 15. 57°11'18.1"N 14°02'14.9"E
  • Värnamo – Stadshusets huvudentré – Koordinater: 1. 57°11'00.2"N 14°02'52.9"E

Vid behov kan kommunen utse fler informationsplatser.


Senast ändrad 12 januari 2024