Brottsförebyggande arbete

Vi arbetar, tillsammans med polisen, näringslivet och bostadsbolag, för att minska brottsligheten och öka tryggheten i Värnamo kommun.

Kommunens organisation

Lokalt brottsförebyggande råd/styrgrupp

Värnamo kommun har ett brottsförebyggande råd. Det är en styrgrupp som skapar förutsättningar för aktörernas samverkan genom att förankra och ge mandat inom det brottsförebyggande arbetet. Rådet ansvarar för att visioner bryts ner till realiserbara, konkreta mål och delmål.

Det är kommunstyrelsens ordförande som ansvarar för rådet och kommunens säkerhetssamordnare är sammankallande. Deltagare är kommunstyrelsens presidier, kommundirektör, förvaltningschefer, lokalpolisområdeschefen, kommunpolisen och representanter från Finnvedsbostäder, Värnamo city och Värnamo näringsliv AB.

EST-grupp / Beredningsgrupp

EST, som står för Effektiv Samordning för Trygghet, är en arbetsmetod som vi valt att arbeta efter.

Gruppen arbetar strategiskt med att planera, utforma och följa upp arbetet med trygghetsskapande åtgärder. EST-gruppen kan vid behov också tillsätta arbetsgrupper för att arbete mer intensivt med vissa åtgärder/fokusområden.

Det är kommunens säkerhetssamordnare som är ordförande och sammankallande för EST-gruppen. Deltagare utgörs av kommunpolisen, ANDT (Alkohol, narkotika, dopning, tobak)-samordnare, representanter från förvaltningarna, Finnvedsbostäder och Gummifabriken.

Effektiv samordning för trygghet (EST) är ett systematiskt arbetssätt som bygger på kunskapsbaserad brottsprevention. Målet är att minska och förebygga brott och otrygghet genom tidiga insatser när problem uppstår eller är på väg att kunna inträffa.

Huvudansvariga för EST-arbetets organisation, upplägg och verksamhet är främst kommun, polis och bostadsbolag.

I Värnamo kommun är det säkerhetssamordnaren tillsammans med kommunpolisen som är ledande i detta arbete.

Arbetsprocessen

Följande delar utgör grunden i EST:s arbetssätt:

  • kartläggning - Informationsinsamling, informationssammanställning och lägesbild.
  • analys - identifiera bakomliggande orsaker.
  • insatser - bestämma insatser och identifiera samverkansparter.
  • uppföljning – bedömning av gjorda insatser.
  • återkoppling – spridning av lägesbilder och analyser.

Hos oss sker kartläggning, analys och återkoppling en gång per månad. Insatser genomförs av förvaltningar eller av externa aktörer. Uppföljning sker vid Lokala Brottsförebyggande rådets möten.

Samverkansöverenskommelser infördes 2008 i Sverige och inom loppet av några år hade nästan alla kommuner i landet tecknat en överenskommelse med polisen. Vi var en av dessa. Samverkan mellan polisen och oss, och andra aktörer i samhället, är en av de viktigaste metoderna för framgångsrikt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Samverkansöverenskommelsen reviderades 2023 och gäller fram till år 2027.

Medborgarlöftet är ett löfte som lokalpolisområde Värnamo tillsammans med Värnamo kommun ger till invånarna. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs under ett år, i syfte att minska problem som har ett särskilt fokus i det trygghetsskapande arbetet.

Syftet med medborgarlöften

Syftet med medborgarlöften är att:

  • skapa och ta tillvara engagemang i lokalsamhället.
  • föra dialog om brottsförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.
  • öka förtroendet för parternas arbete.
  • stärka parternas lokala närvaro och tillgänglighet.

Medborgarlöfte 2023.

Trygghetsvandringar innebär att en grupp människor går igenom ett område och systematiskt inventerar det ur trygghetshänseende. I processen ingår att ta fram förslag på åtgärder för att öka tryggheten.

Grundtanken är att de som bor och arbetar i området, företrädare för lokala föreningar, bostadsföretag, politiker och polis ska medverka på vandringen. Detta då de har störst kännedom om området och att deras erfarenheter är viktiga att ta tillvara. Sammankallade för trygghetsvandringar är kommunens säkerhetssamordnare.

Vill du veta mer om grannsamverkan så kontakta områdespolisen i Värnamo, omradespolis.varnamo@polisen.se alternativt ring på telefon 114 14.

Du kan också läsa mer om grannsamverkan på polisens webbplats. Länk till annan webbplats.

Alla barn ska ha goda förutsättningar för att få en bra uppväxt och kunna utveckla de förmågor som krävs för att leva ett gott liv.

Arbetet med tidiga samordnade insatser görs genom att det finns en gemensam vision, riktning och tydliga samarbetsprocesser mellan barn- och utbildningsförvaltningen, medborgarförvaltningen och omsorgsförvaltningen.

Vi arbetar för att stärka och utveckla det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet syftar ytterst till att förebygga ideologiskt motiverad brottslighet och terrorism och är en del av det brottsförebyggande arbetet i stort.

Mer information och kunskap om arbete mot våldsbejakande extremism finns på webbplatsen för Center mot våldsbejakande extremism. Länk till annan webbplats.

Alla ska kunna känna sig trygga och säkra i Värnamo kommun. Trygghetscenter arbetar för att olika funktioner och aktörer i kommunen ska arbeta mer effektivt tillsammans för en tryggare kommun. Trygghetscenter ligger i stadshuset, Värnamo.

Lokala lägesbilden

Här kan du läsa den lokala lägesbilden som sammanställs av kommun, polis, bostadsbolag och näringsliv en gång i månaden. Tryck på filen för att ladda ned och läsa den.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 07 maj 2024