Skadeståndsanspråk

Om du drabbas av en skada i Värnamo kommun, som du anser att kommunen är ansvarig för, kan du begära att kommunen betalar ut ett skadestånd till dig.

Enligt skadeståndslagens bestämmelser finns det möjlighet för kommunen att betala ut ersättning om kommunen har orsakat en skada genom fel eller försummelse.

Observera att du alltid i första hand bör nyttja egna försäkringar (till exempel fordonsförsäkring, hem- eller olycksfallsförsäkring mm) innan du riktar ett krav mot kommunen för den uppkomna skadan. Detta eftersom du som skadelidande då inte har samma stränga krav på att visa att kommunen har orsakat skadan genom fel eller försummelse, och det går snabbare att få ersättning. Du kan därefter framställa krav på självriskkostnader gentemot kommunen.

När har du rätt till skadestånd?

För att kommunen ska anses vara skadeståndsskyldig och kunna betala ut ersättning, krävs som regel att du kan visa att kommunen genom oaktsamhet, vårdslöshet eller annan försumlighet har orsakat skadan. Det inträffade kan anses vara en ren olyckshändelse, som du då får stå för själv, helt eller delvis, beroende på om du har försäkring eller inte. Enligt kommunallagen är det förbjudet för kommunen att betala ut ersättning om skadeståndsansvar saknas.

Oavsett vilken bedömning av ditt ärende resulterar i avseende ansvarsfrågan, får du till en början själv bekosta eventuell reparation eller nyinköp av skadad egendom och därefter ställa krav på ersättning från kommunen.

När skadeståndsanspråk kommit in

Vi bekräftar att vi tagit emot din anmälan och din anmälan blir en offentlig handling. Därefter genomförs en skadeståndsrättslig utredning. Varje fall prövas individuellt.

Utredningstiden kan vara lång beroende på handläggningstiden hos aktörer som måste kontaktas. Kommunen eller kommunens försäkringsbolag tar kontakt med dig om det behövs kompletterande uppgifter.

När utredningen är klar får du besked om Värnamo kommun anser sig vara ersättningsskyldig eller inte för det inträffade. Om utredningen visar att kommunen har ett skadeståndsansvar för den inträffade skadan, betalar kommunen ut ersättning till dig i enlighet med skadeståndsrättsliga värderingsregler.

Kommunen har en olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom kommunens verksamhetsområde. Försäkringen gäller inte för sjukdom.

Vissa grupper är försäkrade under verksamhetstid, det vill säga den ordinarie tid den försäkrade deltar i en verksamhet. Detta gäller studenter inom Komvux och Särvux samt personer i arbetsmarknads- och sysselsättningsåtgärder. Skolelever, barn i barnomsorg och deltagare på dagcenter/daglig sysselsättning är försäkrade dygnet runt.

Mer information olycksfallsförsäkring och hur du anmäler en skada hittar du på sidan Försäkringar.

Om du drabbas av en skada i samband med kommunal hälso- och sjukvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning. Det kan avse skador som uppkommer inom sjukvård i till exempel de särskilda boendena, vid skolhälsovård, hemsjukvård eller vid ungdoms- eller alkoholmottagningar.

Mer information om patientförsäkring och hur du anmäler skada hittar du på sidan Försäkringar.

Har du några frågor angående skadeanmälan kontakta kommunens försäkringssamordnare via kontaktcenter 0370-37 70 00 eller kontaktcenter@varnamo.se

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 13 december 2023