Värdefulla kulturmiljöer

Värt att värna - Kulturmiljöutredning för Värnamo kommun innehåller material om hur kulturlandskapet har växt fram och om byggnadstraditioner i kommunen.

Kulturmiljöutredning

Utredningen utfördes runt millennieskiftet av Jönköpings läns museum, på uppdrag av Värnamo Kommun. Syftet med utredningen var att ge en helhetssyn på kulturlandskapet och bebyggelsen i kommunen. En inventering gjordes därför av de historiska kulturmiljöer i kommunen som är särskilt värdefulla och viktiga att bevara inför framtiden. En tidsmässig främre gräns sattes till 1960.

Den största delen av utredningen berör de kulturmiljöer som är särskilt värdefulla. Dessa är uppdelade sockenvis och innehåller text, bilder och kartor över de berörda områdena. Du hittar information om gårdar och hus, fornlämningar och historiska industrimiljöer med mera. Förutom detta finns även allmänna delar som bland annat handlar om syftet med utredningen och vilken lagstiftning som gäller.

Värt att värna - kulturmiljöutredning

En tryckt version av kulturmiljöutredning för Värnamo kommun finns att låna i biblioteket.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 16 oktober 2023