Adresser och namnsättning

Namn på våra gator, vägar, kvarter, större parker, rondeller med mera, beslutas av samhällsbyggnadsnämnden efter förslag från en namngrupp.

Detta görs oftast i samband med att en detaljplan upprättas för ett område som ska bebyggas.

Gatunumreringen och tillsättande av belägenhetsadresser, det vill säga adresser på landsbygden, beslutas av samhällsbyggnadsförvaltningen enligt delegation från samhällsbyggnadsnämnden.

Adress- och lägenhetsregister

Adresser behövs för flyttanmälan, folkbokföring, post m m. Det är kommunen som beslutar om ny adress och levererar den till Lantmäteriet för vidare distribution ut i samhället.

Adresser

Kommunen beslutar om och fastställer nya adresser. Varje adress är unik och pekar ut en specifik plats. En adressplats kan till exempel vara placerad vid en entré på en byggnad eller infart till en fastighet.

Adresser kan sättas på såväl byggnader, som på specifika platser eller anläggningar. Det är både behov och lagstiftning som styr vad som ska adressättas. När det gäller bostadshus är kommunen enligt lagen (2006:378) om lägenhetsregister, skyldig att fastställa en adress för varje entré, som bostad räknas även fritidshus. Nya adresser sätts till exempel när en ny fastighet bildas, vid nybyggnation eller ombyggnation av en befintlig byggnad.

En adress är alltid kopplad till den fastighet som huset eller platsen ligger på. En fastighet med flera byggnader kan således ha flera adresser.

När en ny adress fastställs registreras den i det nationella adressregistret som Lantmäteriet ansvarar för. När kommunen har registrerat en ny adress skickas en avisering om den nya adressen till Postnord, som kompletterar adressen med postnummer och postort.

Lägenhetsregister/lägenhetsnummer

Lägenhetsregistret innehåller grundläggande uppgifter om lägenheter, såsom bostadsarea, antal rum och kökstyp. Bostäder i villor och radhus ingår också i registret, oavsett om bostaden används för permanent boende eller fritidsboende. Uppgifter om vem som bor i eller äger lägenheten finns inte med i registret.

Det nationella lägenhetsregistret förvaltas av Lantmäteriet och kommunen ansvarar för ajourhållning av registret.

Om det finns fler än en bostad på samma adress ska varje bostad ha ett lägenhetsnummer. Numret bildar tillsammans med adressen en unik identitet för varje bostad och är en del av folkbokföringsadressen. Det är kommunen som beslutar om och fastställer lägenhetsnummer. Ett lägenhetsnummer består av fyra siffror. De två första anger vilken våning bostaden ligger på och de två sista siffrorna anger bostadens placering på våningsplanet.

Mer information om lägenhetsregistret hittar du på Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats.

Fastighetsägarens skyldigheter

Anmälan av nya lägenheter eller ändring av övriga uppgifter i lägenhetsregistret gör du via e-tjänst nedan. Du väljer e-tjänst beroende på om det gäller flerbostadshus/specialbostäder eller småhus/fritidshus.

Fastighetsägaren ska lämna information till kommunen om förändringar i lägenhetsbeståndet, gärna i samband med bygganmälan. Det kan gälla nybyggnation, rivning eller andra ändringar. I de fall en bostadslägenhet ska ha ett fastställt lägenhetsnummer, ska fastighetsägaren lämna förslag på lägenhetsnummer. Numrering av lägenheter ska göras i enlighet med Lantmäteriets föreskrifter. Informationen ska lämnas senast en månad efter att förändringen skett. Fastighetsägaren är skyldig att meddela sina hyresgäster om deras lägenhetsnummer samt sätta upp anslag på väl synlig plats i byggnaden, till exempel en liten skylt på varje lägenhetsdörr.

Bestämmelser om hur lägenheter ska numreras finns på Lantmäteriets webbplats. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 21 mars 2024