Sotning

Kaminer och eldstäder
Kaminer och eldstäder har blivit ett populärt sätt att skapa trivsel och värme i hemmet. Rätt installerad, rätt eldad och rätt skött har man en säker källa till värme.
Sota själv
Här kan du ansöka om att få sota själv och vilka regler som du behöver följa.
Annan behörig sotare
Här hittar du information om hur du ansöker om en annan behörig sotare.
Vanliga frågor och svar, sotning/brandskydd
Här har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får om sotning.

Kommunen ansvarar för sotningsverksamheten. På den här sidan hittar du information om bland annat sotning, ägarbyte och taxa.

Värnamo kommun har från och med 1 januari 2020 upphandlat sotning av entreprenören Sotning och ventilation i Kronoberg AB. Det är samma sotare som tidigare utfört sotning hos Skorstensfejarmästarna Syd AB.

Du som fastighetsägare behöver inte göra något. Sotaren kommer och utför sotning i rätt tid och enligt prislista. Sotning/rengöring dokumenteras i det register som förs av entreprenören på uppdrag av kommunen.

Du hittar kontaktuppgifter på Sotning och ventilation i Smålands webbplats. Länk till annan webbplats.

Fastighetsförsäljning/ägarbyte

Beviljad dispens är personlig och upphör vid ägarbyte. Vid ägarbyte är du
som innehavare av dispens skyldig att meddela räddningstjänsten att ägarbyte skett. Detta sker på enklaste sätt till räddningstjänsten genom e-post eller telefon.

För dig som blir ägare till en fastighet är det bra att anmäla till sotningsdistriktet att ägarbyte har skett. Hos sotningsdistriktet kan du få upplysningar vad som gäller för fastighetens eldstäder samt råd och tips för eldning.

Anmäl förändring

Som fastighetsägare är du skyldig att anmäla förändringar till sotningsdistriktet, till exempel om du byter till bergvärme eller ändrar bränsleslag till ved, pellets eller dylikt.

När du har en bokad tid med sotaren

Som fastighetsägare får du meddelande om när sotaren planerar att komma till dig. Om överenskommen tid inte passar ska man som fastighetsägare själv arrangera så att sotaren får tillträde till de delar av fastigheten som behövs för att utföra sotningen.

Om tillträde inte kan lämnas på den aviserade tiden ska fastighetsägaren så snart som möjligt kontakta sotaren. Observera att det måste finnas särskilda skäl för att ändra aviserad tid. Som särskilda skäl räknas hastigt påkommen sjukdom eller jämförbart speciellt förhållande och då är det möjligt att ändra tiden utan att behöva betala extra.

Resor, eget arbete, önskemål att själv vara med vid sotningstillfället medmera räknas inte som särskilda skäl och om sotningen inte kan utföras vid angiven tid så debiteras fastighetsägaren enligt prislista.

Vad ska sotas?

Alla fasta förbränningsanordningar med tillhörande rökkanaler ska sotas. Undantaget är de förbränningsanordningar som är till enbart för eldning av gas. Vid sotning tar man bort brännbara beläggningar för att minska risken för brand. Vid sotning av eldstäder och rökkanaler innebär detta att alla ytor som rökgaserna passerar rengörs. 

Exempel på förbränningsanordningar som ska sotas:

  • värmepanna som eldas med ved, pellets, flis, olja eller gas
  • köksspisar som eldas med fasta bränslen
  • eldstäder
  • imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen.

Köksfläkten behöver inte sotas

Imkanalen, det vill säga köksfläkten i bostadshus, omfattas inte av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen göras ren med jämna mellanrum. Det är fastighetsägaren som ansvarar för rengöring av imkanalen. Rengöring av imkanal kan ge rätt till rutavdrag. 

En anläggning som inte används behöver inte sotas

En anläggning som inte används behöver inte sotas. Detta ska dock meddelas till skorstensfejarmästaren i din kommun. Innan anläggningen börjar användas igen ska en brandskyddskontroll göras.  

Sotning utförs av den sotningsentreprenör som är upphandlad av Värnamo kommun. Sotaren håller reda på hur ofta det ska sotas hos dig och kontaktar dig när det är dags. Du kan själv välja någon annan sotare men måste då ansöka om dispens för annan behörig sotare. Du kan också välja att sota själv.

Information om hur du ansöker om att få sota själv hittar du på sidan Sota själv.

Information om hur du ansöker om en annan behörig sotare hittar du på sidan Annan behörig sotare.

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutar om taxan (priset) för sotningen. Taxan varierar mellan olika kommuner. Det beror på att avtalen som tecknas efter upphandling ser olika ut i olika kommuner.

Sotningstaxa Värnamo kommun

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som föreskriver hur ofta olika anläggningar ska sotas (frister).

Du kan själv välja om du vill att det ska sotas oftare men då gäller inte taxan utan då kommer du överens om ett pris med personen som utför arbetet. Sotning som sker utöver den obligatoriska sotningen kan ge rätt till rutavdrag. Det gäller även för rengöring av imkanal (köksfläkt) i privatbostad.

Senast ändrad 12 september 2023