Vanliga frågor och svar, sotning/brandskydd

Här har vi har samlat de vanligaste frågorna som vi får om sotning.

Inför sotarens besök

Ja, enligt Lag om skydd mot olyckor ansvarar kommunen för att sotning genomförs på de eldstäder som inte har nyttjandeförbud.

Läs mer om Lag om skydd mot olyckor på riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Nej, du måste inte vara hemma vid besöket, men sotaren/brandskyddskontrollanten behöver kunna komma in i din fastighet för att kunna utföra arbetet korrekt. Har man inte möjlighet att vara hemma krävs det att man tar kontakt direkt med sotaren/teknikern för att meddela att någon granne kommer öppna eller meddela var nyckeln ligger.

Förbered gärna inför besöket genom att täcka för möbler som finns i samma rum som eldstaden och lägg ut tidningar där sotaren ska gå.

Det går bra. Lägg en nyckel någonstans eller ge den till någon granne. Du måste meddela sotaren var nyckeln finns.

Sotaren eller brandskyddskontrollanten har rätt att få tillträde att utföra sitt uppdrag enligt Lag om skydd mot olyckor. Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs.

Läs mer om Lag om skydd mot olyckor på riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats. 

Ja, varje förändring som kan påverka sotningsfristen eller frekvensen måste anmälas till den berörda sotaren och till den som utför brandskyddskontrollen.

Utförande

Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som bestämmer hur ofta olika anläggningar ska sotas, så kallade sotningsfrister.

Du kan själv välja om du vill att det ska sotas oftare. Väljer du det får du istället komma överens om ett pris med sotaren, då gäller inte kommunens sotningstaxa. Sotning som sker utöver den obligatoriska sotningen kan ge rätt till rutavdrag. Det gäller även för rengöring av imkanal (köksfläkt) i privatbostad.

Läs mer om sotningsföreskriften på MSBs webbplats.  Länk till annan webbplats.

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov kan sotning göras enligt följande:

Kriterier för sotningsfrist

Sex gånger per år för eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat motsvarande bränsle.

Ett år avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat motsvarande bränsle. Om eldning sker för enskilt hushållsbehov kan sotningsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

Om eldning sker i lokaleldstäder kan sotning göras enligt följande:

Kriterier för sotningsfrist
En gång per år avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

Var tredje år avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för matlagning.

Sotning sker vanligtvis en gång per år av lokaleldstäder och två till tre gånger per år av pannor. Om man eldar i ringa omfattning, vilket betyder att man aldrig värmer ett rum med eldstaden utan endast har den för så kallad myseldning, kan var tredje år vara tillämpbart. Gränsen brukar man sätta vid cirka 500 kg/1m3. Skulle man vid sotning/brandskyddskontroll märka att det blir mer sot än vanligt så kan sotaren/brandskyddskontrollanten ändra sotningsfristen oavsett mängden ved man eldar.

Om sotaren inte kan sota på den planerade tiden ska du anmäla det så snart du kan till entreprenörens expedition.

Kontaktuppgifter till kommunens entreprenör finns på Sotning och ventilation i Smålands webbplats. Länk till annan webbplats.

Om du ändrar tiden utan att ha särskilda skäl, till exempel hastigt insjuknande av sjukdom, kommer du att få betala ett belopp enligt taxan för rengöring eller taxan för brandskyddskontroll.

Planerad resa, eget arbete, önskemål om att själv eller vara med vid sotningstillfället räknas inte som särskilda skäl. Läs mer på sidan Information vid en budning (sotning och brandskyddskontroll).

Ja, allting är möjligt. Om den planerade dagen eller tiden inte passar och du/ni väljer annan dag eller tid kan det innebära att sotaren åker särskilt ut till er fastighet och sotar. Det medför merkostnader och det är dem som faktureras. Det man bland annat betalar för är:

 • resa till och från fastigheten
 • tiden det tar att sota eldstäder
 • kilometerersättning
 • restid

Ja. Kommunen får efter ansökan tillåta att en fastighetsägare själv får utföra sotning på den egna fastigheten om sotningen kan ske på ett från brandskyddssynpunkt tryggt sätt. Tillåtelsen kan dras tillbaka om det vid brandskyddskontroll skulle visa sig att sotningen inte skett på ett säkert sätt. Tillåtelsen upphör vid ägarbyte.

Fastighetsägaren har det huvudsakliga ansvaret för sitt eget brandskydd.

Ja. Personen som ska utföra sotningen ska ha samma kompetens som kommunens utsända sotare. Tillåtelsen upphör vid ägarbyte.

Fastighetsägaren har det huvudsakliga ansvaret för sitt eget brandskydd.

Brandskyddskontrollen och sotningen tar olika tid beroende på vilket typ av objekt och fastighet som jobbet genomförs på.

Kommunen har koll på sotningen med hjälp av en kontrollbok. Om du är egensotare eller låter annan sota din anläggning är det viktigt att du för en egen kontrollbok som sedan ska visas upp vid brandskyddskontrollerna som utförs av den upphandlade sotaren.

Tänk även på att om du har ett medgivande om att sota själv eller låter annan sotare sota din anläggning är dokumentationen av sotningarna viktig. Brister i denna kan göra att tillåtelsen återkallas i samband med en brandskyddskontroll.

Brandskyddskontroll

Brandskyddskontrollen enligt lagen om skydd mot olyckor innebär att hela eldningsanläggningen ska undersökas.

Exempel på kontrollpunkter:

 • Sotbildning och beläggningar
 • Skador eller förändringar av det tekniska utförandet
 • Temperaturförhållanden
 • Tryckförhållanden och täthet
 • Drift och skötsel
 • Taksäkerhetsanordningar

Brandskyddskontrollen inkluderar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna. Den som utför kontrollen måste därför ha tillträde till alla delar av huset som skorstenen passerar.

Hur ofta det ska vara mellan brandskyddskontrollerna beror på hur ofta det är mellan sotningstillfällena.

Värmepannor

Värmepannor som eldas med fasta bränslen, till exempel ved eller flis, kontrolleras var tredje år. Värmepannor som eldas med olja eller gas kontrolleras var sjätte år.

Pelletseldning värmepannor

Eldning med pellets i en anläggning som är helautomatisk och speciellt byggd för eldning med pellets kontrolleras var sjätte år.

Om en pelletsbrännare installeras i en gammal eller annan anläggning som inte är byggd speciellt för pellets är kontrollen var tredje år.

Köksspisar

Köksspisar som eldas med fasta bränslen kontrolleras var tredje år.

Köksspisar där eldning sker i mindre omfattning kontrolleras var sjätte år. Med mindre omfattning menas om de eldas i korta omgångar enstaka gånger per år eller mindre.

Lokaleldstäder

Lokaleldstäder som eldas med fasta bränslen kontrolleras var tredje år.

Om lokaleldstaden används i mindre omfattning ska den kontrolleras var sjätte år. Detsamma gäller normalt för lokaleldstäder som finns i fritidshus.

Pelletskaminer

Eldning med pellets i anläggning som är helautomatisk och speciellt byggd för eldning med pellets kontrolleras var sjätte år.

Ja, brandskyddskontrollanten måste ha tillgång till eldstaden och hela skorstenen. Förbered gärna genom att öppna garderober, schakt och lucka till vind. Bra att tänka på:

 • Res markstegen så att vi kommer upp på taket.
 • Ställ fram sothink med lock som vi kan tömma sot och aska i.
 • Täck för eventuella ömtåliga ytor och golv i närheten av eldstaden.
 • Lägg gärna fram några gamla dagstidningar som sotaren kan gå på
 • Skotta vägen fram till stegen, takstegen/bryggan vintertid

Sotning och brandskyddskontroll är två olika arbeten. Sotaren sköter rengöringsbiten och utförs av den kommunalt upphandlade entreprenören, om du inte ansökt om att själv få ansvara för sotning. Sotningen är den löpande rengöringen av anläggningen.

Brandskyddskontrollen är kontroll av hela anläggningen ur brandskyddssynpunkt. Brandskyddskontrollen görs för att upptäcka eventuella fel och brister hos anläggningen så att skador på människor, egendom och miljö kan undvikas. Denna kontroll görs mer sällan än sotningen/rengöringen.

Brandskyddskontrollen görs för att man i ett tidigt skede ska upptäcka fel och brister som kan innebära risker för brand. Brandskyddskontrollen innefattar hela värmeanläggningen, taket och takskyddsanordningarna.

Eldningsförbud eller nyttjandeförbud får du om inte eldstaden är kontrollerad enligt sotningsfristerna som finns, det vill säga hur ofta du måste få din anläggning sotad. Du kan även få eldningsförbud/nyttjandeförbud om det vid brandskyddskontroll visar sig att eldstaden inte är säker att elda i. Om ett objekt ska användas igen måste alltid en brandskyddskontroll med godkänt resultat utföras.

Säkerhet

Ring alltid 112 om du får en soteld. Larmoperatören guidar dig vidare men man ska stänga luckor så att draget begränsas. Kontrollera även skorstenen och då särskilt i bjälklagsgenomföringar. Var uppmärksam på höga temperaturer på skorstenens utsida samt eventuell gnistspridning ifrån skorstenen.

Din markstege ska vara i bra skick och utförd helst i aluminium. Du ska även ha ett godkänt glidskydd. Glidskyddet gör så att inte stegen kan glida bakåt eller i sidled när kontrollanten går upp på taket. Takstegen ska vara fastsatt i taket och vara väl underhållen. Läs mer på Taksäkerhetskommitténs webbplats. Länk till annan webbplats.

Kostnader

Kommunfullmäktige i Värnamo kommun beslutar om taxan, det vill säga priset, för sotningen. Taxan varierar mellan olika kommuner. Det beror på att avtalen som tecknas efter upphandling ser olika ut i olika kommuner.

Sotningstaxa Värnamo kommun

Privata entreprenörer som inte har avtal med kommunen har ingen skyldighet att följa de taxor som kommunen föreskriver. Fastighetsägare och sotaren som fastighetsägaren har valt och fått godkännande för av kommunen att sota deras eldstad, kan komma överens om vad sotningen ska kosta.

Grundavgiften är den startkostnad som tas ut från varje fastighetsägare oberoende på vad som görs i huset. Den är avsedd att täcka dels det administrativa arbete som utförs inne på expeditionen, dels ett medelvärde av den tid det tar för sotaren att förflytta sig mellan arbetsplatserna under dagen.

Det pris som är satt i sotningstaxan förutsätter att sotaren tar husen i tur och ordning. Detta för att sotningen ska ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Om sotaren måste bryta detta schema så innebär det en extra kostnad som läggs på fastighetsägaren.

Eldstäder/skorstenar

Det är viktigt att det anmäls ett ägarbyte till entreprenören för sotning och brandskyddskontroll för att registret ska kunna uppdateras och aviseringar ska bli rätt. Det är även bra att säkerställa statusen på de eldstäder som finns i fastigheten i samband med ett ägarbyte.

Du anmäler ägarbyte på fastigheten via e-tjänsten nedan.

Ägarbyte på fastighet. Länk till annan webbplats.

Om du inte längre använder din eldstad och inte vill att sotaren ska komma och sota eller att brandskyddskontrollanten inte längre behöver kontrollera din eldstad kan du själv begära att avregistrera eldstaden. För yttligare information om sotning och brandskyddskontroll

Du gör avregistreringen av eldstad på e-tjänsten nedan.

Begäran om att avregistrera eldstäder/förbränningsanordning. Länk till annan webbplats.

Det är viktigt, vid försäljning att fastigheten, att upplysa den nya ägaren om att det råder eldningsförbud i eldstaden.

Imkanaler

Imkanalen, köksfläktens anslutning till skorstenen/ventilationssystemet i bostadshus, omfattas inte längre av kravet på sotning. Trots detta behöver imkanalen rengöras med jämna mellanrum, om inte annat av funktionsmässiga skäl.

Ansvaret för rengöring av imkanalen ligger på fastighetsägaren. Vid frågor om rengöring av imkanaler kan du vända dig till kommunens upphandlade entreprenör för sotning och brandskyddskontroll.

Imkanaler i restauranger och andra större kök ska fortfarande sotas.

Det är alltid fastighetsägaren som är ansvarig för brandskyddet i sin fastighet. Om restaurangen inte betalar rengöringen eller på annat sätt inte fullgör sina skyldigheter, vänder vi oss till fastighetsägaren.

Läs mer om Lag om skydd mot olyckor på riksdagens webbplats. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 27 mars 2024