Bostadsanpassningsbidrag

Du som har funktionsnedsättning kan få bidrag av kommunen för att göra nödvändiga anpassningar i din bostad.

Innan du gör ansökan om bostadsanpassningsbidrag behöver du ett intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig. Ring Kontaktcenter som hjälper dig att komma i kontakt med rehabenheten, 0370-37 70 00.

Du ska ha din fastighetsägares/bostadsrättsförenings skriftliga medgivande när du söker bostadsanpassningsbidrag. Använd blanketten ägarmedgivande för bostadsanpassning Länk till annan webbplats..

Du ska också skicka in:

  • Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig.
  • Anbud/offert eller kostnadsberäkning. Du kan också få hjälp från kommunen med detta.
  • Ritningar, när det behövs för anpassningen.

Fullmakt för bostadsanpassning

Efter kommunen beslutat om bostadsanpassningsbidrag kan du ge fullmakt till kommunen att till exempel välja entreprenör och ingå avtal med entreprenören.

Bidrag för reparation

Du som har fått bostadanpassningsbidrag kan söka bidrag bidrag för att reparera teknisk utrustning. Det kan vara till exempel dörröppnare, trapphiss eller höj- och sänkbart handfat eller diskbänk.

Vad ges bidrag till?

Kommunen ger bidrag till anpassning av permanentbostäder för personer med varaktig funktionsnedsättning. Du får inte bidrag om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning.

Bidraget ska användas till sådant som är nödvändigt för den funktionsnedsattes dagliga liv i hemmet; förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygienen, laga mat och äta samt ta sig in och ut ur bostaden.

Det kan exempelvis handla om att:

  • montera en ramp
  • ta bort trösklar
  • installera trapphiss eller automatisk dörröppnare.

Anpassning av bostadens fasta funktioner

Bidrag lämnas för anpassning av bostadens fasta funktioner och anpassningen måste vara nödvändig med hänsyn till funktionsnedsättningen. Det måste finnas en klar koppling mellan funktionsnedsättningen och åtgärderna. I samband med att bidrag söks ska sökanden styrka behovet av de olika anpassningsåtgärderna med intyg från en arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig.

Bidrag lämnas inte för åtgärder som behöver utföras av väsentligen andra orsaker än funktionsnedsättningen, till exempel normalt bostadsunderhåll eller att åtgärda byggnadstekniska brister. Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte heller till grundläggande bostadsfunktioner om sådana saknas helt före anpassningen.

Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres-eller bostadsrätt. Den som är hyresgäst eller bostadsrättsinnehavare bör kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening för att få ett skriftligt medgivande till att åtgärderna man beviljats bidrag för får utföras. Särskild blankett finns för detta.

Hur mycket bidrag kan jag få?

Bidragets storlek grundas på den offert som handläggaren tagit in i sin utredning eller som sökande själv bifogat och motsvarar en skälig kostnad för anpassningen. Om beslutet går den sökande emot kan det överklagas till Förvaltningsdomstolen. Det är alltid den som söker som ansvarar för att få anpassningen utförd och som står som beställare för arbetet. Arbetet och anpassningen ska utföras på ett fackmannamässigt sätt. Den sökande får själv välja entreprenör. För att få hjälp från kommunen med att beställa och betala anpassningen måste den sökande fylla i en fullmakt som ger handläggaren rätt att överta dessa uppgifter.

När man har fått sin anpassning utförd är man ägare till den. Det går att få bidrag till reparation av tekniskt avancerad utrustning som man fått beviljad med bostadsanpassningsbidrag, exempelvis trapphissar och dörrautomatik.

Få bidrag för att återställa bostaden

Du som fastighetsägare till flerbostadshus har möjlighet att ansöka om bidrag för att återställa bostaden. Det kan till exempel handla om att montera bort en hiss eller andra anpassningar i bostaden.

Vid frågor är du välkommen att ringa Kontaktcenter som hjälper dig vidare, 0370- 37 70 00.

Läs mer om bidrag för återställning på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 maj 2024