Smittskydd

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tillsyn över smittskydd inom kommunen. För att förebygga och förhindra spridning av smitta använder vi oss av smittskyddslagen, livsmedelslagen och miljöbalken.

Genom den breda tillsynen har samhällsbyggnadsförvaltningen god kännedom om de lokala förhållandena i kommunen, vilket är till stor nytta vid utredningar. Även kontakter med andra myndigheter kan vara till stor hjälp.

Smittskyddslagen

Enligt smittskyddslagen ska den nämnd som fullgör uppgifter inom miljö-och hälsoskyddsområdet svara för att smittskyddsåtgärder vidtas mot djur, livsmedel, vattentäkter, avloppsvatten, ventilationsanläggningar och andra objekt som sprider eller misstänks sprida smitta. Så kallade samhällsfarliga sjukdomar, som till exempel salmonellainfektion, anmäls till samhällsbyggnadsförvaltningen av behandlande läkare.

Livsmedelslagen

I livsmedelslagstiftningen finns det en mängd bestämmelser som rör smittskyddet. Livsmedel får inte antas vara smittförande eller otjänligt som människoföda. Livsmedel ska hanteras så att fara inte uppkommer för att livsmedel förorenas eller blir otjänliga som människoföda. Personer får inte hantera livsmedel om hen har eller kan antas ha en smitta eller dylikt som kan göra livsmedel otjänliga till människoföda.

Miljöbalken

De allmänna hänsynsreglerna och reglerna om hälsoskydd är viktiga för smittskyddet. Begreppet olägenhet för människors hälsa innebär en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt. Störningen får inte vara ringa eller helt tillfällig utan bör ha en viss varaktighet. Samhällsbyggnadsförvaltningen handlägger anmälningar från verksamhetsutövare med tillståndspliktiga lokaler eller anläggningar som till exempel hotell, idrottsanläggningar och lokaler där allmänheten erbjuds hygienisk behandling.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 februari 2022