LSS, stöd och service

Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice är en insats enligt lagen om stöd och service (LSS) till vissa funktionshindrade.
Kontaktperson LSS
Många personer som har någon funktionsnedsättning har ofta få kontakter utöver sina anhöriga. Då kan en kontaktperson som du kan umgås med på fritiden göra din vardag lite lättare.
Personlig assistent
Personlig assistans är ett personligt utformat stöd för dig som är under 65 år och behöver hjälp med grundläggande omvårdnadsbehov.
Boendestöd
Du som har någon funktionsnedsättning har rätt att få stöd för att du ska ha möjlighet att leva ett så självständigt liv som möjligt i ditt eget boende.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Syftet med korttidsvistelse är dels att den som har en funktionsnedsättning erbjuds miljöombyte och rekreation, dels att anhöriga eller familjehemsföräldrar får avlösning i sitt omvårdnadsarbete. Här hittar du information om hur du ansöker.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Korttidstillsyn är till för skolungdomar över 12 år som har en funktionsnedsättning och därför har behov av tillsyn före eller efter skoltid, samt lovdagar.
Ledsagarservice
Du som har behov av hjälp för att kunna komma ut och träffa andra människor, besöka vänner eller delta i förenings- och kulturlivet kan ansöka om ledsagarservice.

Målet ska vara att ge dig som har ett funktionshinder det stöd du behöver i vardagen för att ha möjlighet att leva som alla andra. Du kanske behöver bostad med särskild service, en kontaktperson eller få hjälp att hitta en meningsfull sysselsättning. Insatserna är behovsprövade.

LSS gäller för dig som har:

 • utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstånd
 • betydande och bestående hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom
 • andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande och gör att det finns ett omfattande behov av stöd eller service i det dagliga livet.

LSS - insatser

 • rådgivning och annat personligt stöd
 • personlig assistans
 • ledsagarservice
 • kontaktperson
 • avlösarservice i hemmet
 • korttidsvistelse utanför hemmet
 • korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
 • boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar
 • bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
 • daglig verksamhet.

Begäran

Insatser enligt LSS är alltid behovsprövade. Begäran skickas till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning av behovet och beslut om insatsen. Har du frågor eller behöver stöd kan du ta kontakt med biståndshandläggaren.

Fri entré till Värnamo simhall

Från 1 januari 2020 har alla som beviljats LSS-insats fri entré till Värnamo simhall. Om du som beviljats LSS-insats behöver ha någon med dig när du badar kan du ansöka om pluspolarekort. Med pluspolarekortet får du ta med dig en person som extra stöd, hjälp eller sällskap.

Ansökan om pluspolarkort. Pdf.

Senast ändrad 22 september 2023