Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Vårdnad, boende och umgänge

Om ni inte är överens om vårdnaden, om var barnet ska bo eller hur umgänget med den andra föräldern ska se ut, kan man ansöka om stöd genom samarbetssamtal.

Den som har vårdnaden om ett barn har ansvar för barnet och barnets behov. När föräldrarna har gemensam vårdnad är det bådas ansvar att göra varandra delaktiga i det som rör barnet.

Om föräldrarna inte kommer överens

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende eller umgänge, kan ni vända er till domstolen för att få hjälp. För att påbörja denna process måste en av er stämma den andra i domstol. Ansökningsavgiften är 900 kronor.

Blankett för ansökan om stämning hittar du på www.domstol.se. Länk till annan webbplats.

Se en film som handlar om vårdnadstvist på www.domstolen.se. Länk till annan webbplats.

Vanligtvis begär domstolen in en utredning från familjerätten, som blir en del av domstolens beslutsunderlag. Syftet med utredningen är att ta reda på vad som är bäst för barnet. Utredningen innebär bland annat en serie samtal med barn, föräldrar och professionella runt barnet. Insamlad information sammanställs och utmynnar i bedömning och förslag till beslut. Under hela processen kan föräldrarna, om de vill, få hjälp att komma överens i gemensamma samtal och återkalla tvisten i domstol.

Avtal för vårdnad, boende och/eller umgänge

Familjerätten kan hjälpa er att upprätta juridiskt bindande avtal gällande vårdnad, boende och umgänge. Det förutsätter att ni föräldrar är överens om avtalets innehåll och vi bedömer att det är till barnets bästa. Avtalet har samma juridiska giltighet som en dom från domstol.

Stöd vid umgänge

Tingsrätten kan besluta om att ett umgängesstöd ska vara närvarande under umgänget med den förälder som barnet inte bor tillsammans med under en begränsad tid.

Barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor tillsammans med. Hänsyn ska tas till barnets bästa. Ett umgänge kan ske genom att barn och förälder träffas och/eller genom telefon och videosamtal.

Om barn och föräldrar behöver stöd i umgänget och föräldrar är överens, kan ansökan göras om umgänge med kontaktperson. Kontakta socialtjänsten i er kommun för mer information.

Har ni svårt att komma överens och behöver stöd, erbjuder familjerätten samarbetssamtal. Ni kan fylla i och skicka in ansökningsblanketten här.

Ett stöd vid umgänget mot en förälders vilja kan endast beslutas av domstol. För att få hjälp behöver domstolen få in en ansökan. Kostnad är 900 kronor.

Ansökan för samarbetssamtal

Förklaring till de olika begreppen

Den som har vårdnaden om ett barn är vårdnadshavare. Föräldrar som är vårdnadshavare är i allmänhet också barnets förmyndare. Ett barn kan stå under vårdnad av båda sina föräldrar (gemensam vårdnad) eller en av föräldrarna (ensam vårdnad). Vårdnadshavaren har det rättsliga ansvaret för barnet och ansvar för att barnets grundläggande behov blir tillgodosedda. Vårdnadshavaren personligen måste inte tillgodose barnets behov utan det kan även en umgängesförälder göra som inte är vårdnadshavare. Det är barnets bästa som ska vara avgörande. Målsättningen är att föräldrar ska ha gemensam vårdnad, om det är till barnets bästa.

Föräldrar som har gemensam vårdnad kan själva besluta hos vem av föräldrarna barnet ska bo utan inblandning av domstol eller socialnämnd. Vill föräldrarna att avtalet ska vara juridiskt giltigt och verkställbart ska det vara skriftligt och godkänt av socialnämnden. Har föräldrarna gemensam vårdnad kan barnet bo växelvis hos båda föräldrarna. Barnet kan däremot bara vara folkbokfört hos en av dem.

Barnet har rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget är i första hand till för barnet och det är barnets intressen och behov som ska vara avgörande. Det finns inte någon absolut rätt för en förälder att få umgås med barnet. Barnets bästa och egna uppfattning har betydelse i den slutliga bedömningen av umgänget.

Föräldrar har försörjningsansvar för sitt barn. Det gäller oavsett om de bor tillsammans med barnet eller inte. En förälder som inte har vårdnad om sitt barn har ändå försörjningsansvar. Underhållet ska utöver kostnader för mat, boende och kläder även inkludera sådant som försäkringar, fritidsaktiviteter, barnomsorgsavgifter, mediciner, glasögon, mobiltelefon med mera.

Växelvis boende innebär att barnet bor i stort sett lika mycket hos båda föräldrarna. Barnet kan endast vara skrivet hos en förälder. Vid växelvis boende betalar vanligen ingen av föräldrarna underhållsbidrag. Vid växelvis boende kan underhållsstöd endast utgå i form av så kallat utfyllnadsbidrag.

Vid ett växelvis boende får barnet en fortlöpande vardagskontakt med båda föräldrarna. Risken minskar att kontakten med den ena föräldern tunnas ut. Ett växelvis boende kan emellertid också vara mer eller mindre påfrestande för barnet. Barn kan ha svårt att klara av de ständiga uppbrott från föräldrarna som varje flyttning innebär. Det kan också vara svårt att ofta byta den närmaste omgivningen med kamrater och andra kontakter.

Det är en stor fördel för barnet om föräldrarna bor nära varandra, inte minst när barnet når skolåldern. Dessutom är förutsättningarna för ett växelvis boende bättre om föräldrarna har goda relationer till varandra och respekterar varandra som föräldrar. Ett växelvis boende förutsätter täta kontakter mellan föräldrarna, vilket ställer stora krav på samarbetsförmåga och felxibilitet.

Kontakt medborgarförvaltningens reception

Hitta till oss

Storgatan 51

331 31 Värnamo

Öppettider för besök

Måndagar kl. 8.00-17.30

Tisdag-torsdag kl. 8.00-16.30

Fredag kl. 8.00-15.00

Lunchstängt alla dagar kl. 12.00-13.00

Kontakt akut hjälp

Vid akut hjälp utanför våra öppettider kan du nå socialjouren via 112.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022