Ansökan/anmälan serveringstillstånd

Du ansöker via e-tjänst och sedan beslutar samhällsbyggnads­nämnden om du får serverings­tillstånd. De flesta tillfälliga tillstånd beslutas av alkohol­handläggaren.

Processen att ansöka om serveringstillstånd

Samla ihop alla nödvändiga handlingar och se till att de är kompletta.

Planera noga hur du ska finansiera din restaurang och registrera att du ska bedriva livsmedelsverksamhet. Beskriv verksamhetens inriktning tydligt och planera din meny.

Du söker serveringstillstånd i vår e-tjänst eller via en blankett. Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen. Är ansökan inte komplett tar det längre tid innan du får beslut i ditt ärende. Läs därför anvisningarna noga och fyll i blanketten på bästa sätt.

Om du använder dig av ett ombud under ansökningsprocessen måste en fullmakt skickas med i ansökan.

En bekräftelse på mottagen ansökan skickas till dig.

Alkohol­handläggaren går igenom ansöknings­handlingarna. Om det behövs kan kompletteringar begäras.

När ansökan är komplett skickar handläggaren ut remisser till polis­myndigheten, skatte­verket, kronofogde­myndigheten, miljö­avdelningen och räddnings­tjänsten som yttrar sig över ansökan.

Under tiden utreder handläggaren ärendet och skriver en tjänste­skrivelse med förslag till beslut. Vid behov gör handläggaren också besök på serverings­stället.

Ska den sökande göra kunskaps­provet görs det också under den här tiden. Du kan läsa mer om kunskapsprovet på sidan kunskapsprov för serveringstillstånd. När hand­läggaren fått in svar på remisserna skrivs tjänste­skrivelsen färdig.

Om samhällsbyggnads­förvaltningen inte föreslår precis det den sökanden ansökt om eller om förslaget går sökanden emot, skickas tjänste­skrivelsen till den sökande som får tillfälle att yttra sig. Den sökande kan också få möjlighet att komma till sammanträdet då samhällsbyggnads­nämnden beslutar och då få framföra sina argument.

Handläggningstid

Enligt lag ska kommunen fatta beslut inom fyra månader från att en fullständig ansökan kommit in. Värnamo kommuns målsättning är att beslut om stadigvarande tillstånd fattas inom sex veckor och för tillfälliga tillstånd inom tre veckor, efter det att ansökan är komplett.

Handläggnings­tiden är väldigt beroende av att den som ansöker om tillstånd lämnar in samtliga nödvändiga handlingar för ansökan.

När utredningen är färdig lämnar handläggaren över tjänste­skrivelsen till samhällsbyggnads­nämnden som fattar beslut i ärendet.

Vid en del ansökningar och anmälningar (till exempel tillfälliga tillstånd) har handläggaren rätt att fatta beslut på delegation. I de situationerna har handläggaren istället för en tjänste­skrivelse skrivit ett delegations­beslut och handläggaren fattar i detta läge beslut i ärendet. Handläggaren måste inte fatta beslutet själv, men har möjligheten.

Serverings­tillståndet kan i vissa fall förenas med villkor, till exempel bordsservering, utbildning i ansvarsfull alkohol­servering eller förordnade ordningsvakter.

Har serverings­tillstånd beviljats skriver handläggaren ut ett tillstånds­bevis och skickar detta, tillsammans med kopia på beslutet, till den sökande. Den sökande kallas nu istället för tillstånds­havare. Tillstånds­beviset innehåller uppgifter om vad tillståndet omfattar och krävs för att få köpa in alkohol till serverings­stället. Eventuella villkor återfinns även de på tillstånds­beviset.

Har ansökan avslagits helt eller delvis skickar handläggaren ut beslutet, tillsammans med information om hur det kan överklagas, till den sökande.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 29 maj 2023