Riktlinjer för alkoholservering

Enligt alkohollagen ska varje kommun utforma riktlinjer för hur alkohollagen ska tillämpas i kommunen.

Här nedan finns några utdrag ur rikt­linjerna som berör vad som är specifikt för Värnamo kommun.

Ordnings- och störningsrisk

Yttranden från polismyndigheten och miljö­avdelningen har stor betydelse för bedömningen av störningar för omgivningen (närboende­störningar).

Restauranger som ligger i bostads­områden utgör ökad risk att störa närboende. Centralt belägna bostäder får dock räkna med något högre risk för störningar än bostäder i rena bostads­områden.

Känsliga områden

Serveringstillstånd kan vägras i områden som är kända för problem med till exempel social utslagning och missbruks­problematik. På samma sätt kan serverings­tillstånd vägras om restaurangen ligger i nära anslutning till boende för personer med alkohol­beroende till exempel behandlingshem.

Försiktighet bör också råda vid beviljande av serverings­tillstånd i trafiknära serveringar.

Nöjesverksamhet och ungdomar

Serveringstillstånd kan vägras om serveringen befaras öka konsumtionen av alkoholdrycker hos ungdomar. Så kan det vara om restaurangen är placerad i närheten av ungdoms­gårdar, skolor och andra platser där ungdomar samlas.

Idrottsanläggningar

Alkoholservering bör i allmänhet inte ske i idrotts­anläggningar. Alkohol och idrott i princip inte hör ihop och alkohol­försäljning bör inte heller finansiera idrotts­verksamhet. Kommunens generella uppfattning är att alkoholdrycker inte ska förekomma i kommunala fritids- och idrotts­anläggningar, i synnerhet när det pågår barn- och ungdoms­verksamhet. Kommunen förespråkar emellertid inte ett absolut alkoholförbud i alla idrotts­anläggningar utan en övergripande lämplighets­bedömning görs i varje enskilt fall. Det kan röra sig om exempelvis en konsert, en motortävling eller liknande och det inte pågår barn- och ungdoms­verksamhet samt att det i övrigt bedöms som lämpligt.

Serveringstider

Riktlinjen är att serverings­tillstånd kan beviljas mellan klockan 11.00- 01.00. Varje ansökan behandlas dock individuellt.

Faktorer som påverkar kommunens ställnings­tagande är bland annat:

 • Risken för närboendestörningar vid sena serverings­tider.
 • Forskning stöder uppfattningen att förlängt öppethållande ger ökad konsumtion av alkoholdrycker som i sin tur ger ökat våld.
 • Om remissinstanserna och samhällsbyggnads­nämnden ställer sig positiva till längre öppethållande kan beslut beviljas under en prövotid med efterföljande utvärdering. Beslutet kan även vara förenat med villkor om till exempel extra vakter eller bords­servering.

Uteserveringar

Den normala serverings­perioden för uteserveringar i Värnamo kommun är från 1 april till 31 oktober. Avvikelser för speciell verksamhet kan förekomma. Kommuens uppfattning är att extra vikt ska läggas vid bedömningen av serverings­tid utomhus och utgångs­punkten är att servering utomhus kan beviljas mellan klockan 11.00 – 24.00.

Ordning och nykterhet

Servering av alkoholdrycker ska vara ansvarsfull och präglas av måttfullhet.

 • Restriktiv bedömning av tillstånd för servering av spritdrycker till slutna sällskap när sökanden är en förening eller privatperson på grund av att dessa oftast har mindre erfarenhet av servering.
 • Försäljning och servering av större mängder alkohol till en person eller en grupp ska undvikas. Hela flaskor med spritdrycker, ölhinkar, shotsbrickor med mera får endast förekomma vid bords­servering med serverings­personal närvarande.
 • Kommunen kan besluta om att servering endast kan ske i form av bords­servering.
 • Behov av internpolicy: Alla restauranger med serverings­tillstånd bör ta fram klara nedskrivna riktlinjer både för sina gäster och för sin personal. Där ska klart framgå vad som gäller.

Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten

Servering vid evenemang som vänder sig till allmänheten, till exempel paus­servering vid teater, festivaler (öltält) och provs­makning till allmänheten.

 • Prövning av ansökan: tillstånd bör endast meddelas om serveringen ingår som en del i ett större arrangemang som i sig är seriöst.
 • I möjligaste mån ska tillfälliga tillstånd till allmänheten knytas till restauranger som har stadigvarande serverings­tillstånd eller till personer som har omfattande erfarenhet av serverings­verksamhet.
 • Vid denna typ av servering bör servering av spritdrycker medges endast undantagsvis.
 • Yttranden från polismyndigheten och räddnings­tjänst med flera har stor betydelse.

Utbildning i ansvarsfull alkoholservering

Från och med 1 januari 2018 är det en rekommendation att samtliga personer som anmäls som serverings­ansvariga till Värnamo kommun har genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering eller att de i samband med anmälan till kommunen anmäls till det årets utbildnings­tillfälle. Därefter uppdateras utbildningen minst vart fjärde år. Detta är för att säkerställa att servering sker på ett sätt som upprätthåller ordningen även då tillståndshavaren inte är på plats.

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 10 maj 2023