Du som har serveringstillstånd

Här finns information som är viktiga att känna till för dig med serveringstillstånd.

Anmäl serveringsansvariga

Meddela när du utser nya serveringsansvariga eller tar bort personer som slutar. När du skickar in en anmälan De personer som du utser får tjänstgöra som serveringsansvariga så snart vi har tagit emot anmälan. Personerna som utses som serveringsansvariga ska ha fyllt 20 år, vara personligt lämplig och ha tillräckliga kunskaper om alkohollagen och anslutande föreskrifter.

Bolagsändringar

Vi behöver veta om ni gör ändringar i bolaget när det gäller:

 • Nya serveringsansvariga
 • Utökad av serveringsyta eller uteservering
 • Ändrade ägarförhållanden.
 • Ny styrelseledamot
 • Avgående styrelseledamöter
 • Ny firmatecknare
 • Även om nytt kapital eller nya lån tillförs verksamheten.

När vi har tagit emot din anmälan gör vi en bedömning av vilken typ av utredning som krävs.

Ändringar i serveringstillståndet

Du behöver anmäla alla ändringar som du gör i serveringstillståndet. Ändringen kan vara fast eller tillfällig under en kort tid. Du behöver anmäla ändring om:

 • restaurangen ändrar inriktning eller byggs om (finansieringen ska även redovisas)
 • du vill ändra eller utöka serveringstiden
 • du vill utöka serveringsytan eller ha uteservering
 • du vill krydda din egen snaps.

Tillfällig ändring i ett tillstånd kan även vara:

 • alkoholservering vid catering till slutet sällskap
 • provsmakning av alkohol.

Serveringstillstånd som upphör

Om serveringstillståndet ska upphöra ska detta utan dröjsmål anmälas. Tillsammans med beslutet får du också en restaurangrapport som avser den period som du haft tillstånd under innevarande år.

Restaurangrapport

Alla med ett stadigvarande serveringstillstånd ska varje år lämna in uppgifter om försäljningen av alkohol, en så kallad restaurangrapport. Uppgifterna avser redovisningsperioden 1 januari–31 december. Vid slutet av året skickar den kommun där serveringsstället finns, en förtryckt restaurangrapport till dig som tillståndshavare. Blanketten ska vara inlämnad senast 1 mars året efter rapporteringsperioden.

Tillsyn

Kravet på lämplighet och skötsamhet kvarstår även efter det att du fått ditt serveringstillstånd.

Yttre tillsyn kontrolleras bland annat serveringsansvarig, ålderskontroll, marknadsföring på serveringsstället, matutbud, ordning och nykterhet, att ordningsvakter finns, brandsäkerhet, personalliggare. Besöken kan göras tillsammans med andra myndigheter som exempelvis polisen eller skatteverket.

Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Uppgifter inhämtas från exempelvis Skatteverket, Kronofogden eller Polisen.

Återkallelse

Om serveringstillståndet inte utnyttjas ska det återkallas.

Om en restaurang inte lever upp till de krav som ställs för att få sälja alkohol kan restaurangen få sitt serveringstillstånd återkallat. Exempelvis om:

 • tillståndshavaren (restaurangägaren) tillåter brottslig verksamhet på serveringsstället
 • tillståndshavaren inte följer bestämmelserna i alkohollagen eller vad som annars gäller för tillståndet på ett sådant sätt att en varning inte är tillräcklig tillståndshavaren har varnats en eller flera gånger utan att missförhållanden inom verksamheten rättats till.

Erinran, varning

En tillståndshavare som inte uppfyller de krav som gäller för tillståndet eller följer de bestämmelser som gäller för servering enligt lagen kan få en erinran (anmärkning). Vid allvarliga fall eller upprepade förseelser kan en varning meddelas utan att ha föregåtts av en erinran. Syftet med såväl erinran som varning är att tillståndshavaren ska ges möjlighet att rätta till missförhållanden.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 07 juli 2023