Tillfällig övernattning

Räddningstjänsten vill ha information om det genomförs övernattningar i lokaler som normalt sett inte är avsedda för övernattning. Anmälan gör du via e-tjänst på denna sida.

Anmäla tillfällig övernattning

Det finns ett antal regler att ta hänsyn till för att övernattningen ska kunna ske på ett säkert sätt. Detta för att de som övernattar, och kanske inte känner till lokalerna, ska kunna utrymma på ett snabbt och säkert sätt vid händelse av brand. Kraven och reglerna hittar du längre ner på denna sida.

Om en byggnad tillfälligt upplåts till annan verksamhet, där kraven på brandskyddet blir högre, måste detta kompenseras på något sätt (gäller till exempel vid övernattning i skola/gymnastiksal).

Tänk på att fastighetsägaren först behöver godkänna övernattningen, innan lokalen upplåts till publika arrangemang eller övernattningar.

Anmälan om tillfällig övernattning ska göras till räddningstjänsten två veckor innan övernattningen.

Förläggning

Förläggning få ske endast i rum där minst två av varandra oberoende utrymningsvägar finns. De två utrymningsvägarna får ej utgöras av gemensam korridor utanför rummet. Utrymningsväg kan vara fönster direkt till det fria eller passage genom andra rum som leder till annat trapphus eller liknande och där gångavståndet till utrymningsdörren till det fria är max 30 meter. Undantag kan ske om byggnaden är utförd i brandteknisk klass Br1, och där utrymningsväg (korridor eller liknande) är försedd med automatiskt brandlarm och/eller vattensprinkleranläggning. Saknas automatiskt utrymningslarm ska utrymningsvägar vara ständigt bemannade med vaken brandvakt.

Våningsplan

Förläggning får endast ske i markplan eller 1 våning över markplan samt källare om denna har tillgång till 2 separata trappuppgångar.

Utrymning via fönster

Fönstret ska ha mått; höjd minst 0,6 m och bredd minst 0,4 m, samt vara utåtgående. Avståndet mellan fönstrets underkant och mark få vara högst 2,0 m. För gymnastiksalar/samlingslokaler godtas endast dörr som utrymningsväg.

Larm

Utrymningslarm skall finnas utfört med rökgasdetektorer i rummet och dess hela utrymningsväg i byggnaden. Sker förläggningen på annat plan än bottenplanet skall utrymningslarmet dessutom vara direktkopplat till SOS Alarm (enkla brandvarnare godtas endast i kombination med vaken vakt).

Skyltar

Utrymningsväg utanför rummet skall vara försedd med genomlysta skyltar, som skall vara funktionsdugliga minst en timma efter strömbortfall. Fönster direkt till det fria skall vara försedd med minst efterlysande utrymningsskylt. Nödutgångar i gymnastiksalar skall ha genomlysta skyltar med funktion enligt ovan.

Utrymningsplan

Utrymningsplaner skall finnas uppsatta i varje förläggningsrum och i utförande godkända av räddningstjänsten (planen skall omfatta förläggningsrum och utrymningsvägar).

Gymnastiksalar

I gymnastiksalar skall utrymningsstråk finnas. Förläggningen sker i ”kvarter” så att bagage och madrasser ej utgör hinder vid utrymning.

Utrymme per individ

Varje övernattande person skall disponera minst 4 m2 golvyta i klassrum eller motsvarande (sovsal). Tänk på att kvarvarande möbler begränsar den totala förläggningsytan.

 • Rökning inom lokalerna är inte tillåten
 • Öppen eld, levande ljus eller fyrverkerier är inte tillåtet
 • Brännbart material som personliga tillhörigheter och möbler (bänkar med mera) får inte förvaras i utrymningskorridorer
 • Brandskyddsansvarig samt ansvarig för förläggningen ska finnas och vara namneligen uttagen
 • Brandskyddsansvarig ska vara väl förtrogen om de brandskyddsregler som gäller, som organisation/ordningsregler, lokalens utrymningsmöjlighet, och de tekniska förutsättningar som brandlarm, hjälptelefon, släckutrustning med mera.
 • Brandvakt
  Vid avsaknad av automatiskt brand-/utrymningslarm ska minst en vaken brandvakt finnas som bevakar den yttre omgivningen mot eventuell anlagd brand samt kontrollerar anläggningens inre olarmade lokaler
 • Förläggningsplan
  Personförteckning över de personer som ska övernatta ska finnas tillgänglig på platsen. Antal övernattningsgäster (per rum) ska vara redovisas i särskild förläggningsplan
 • Tillgång till larmtelefon eller motsvarande ska finnas och redovisas i brandskyddsorganisationen
 • Uppgifter om lokal, brandskyddsansvarig och antal övernattande bör vara räddningstjänsten tillhanda senast två veckor före första förläggningsdagen.

En brandskyddsorganisation ska upprättas som ansvarar för att rutiner och ordningsregler beträffande brandskyddet följs. Dessa uppgifter fylls i på e-tjänsten.

Nyckelpersoner är:

 • Brandskyddsansvarig (myndig person)
 • Brandvakt (myndig person)
 • Ledare vid ett ev. beslut om utrymning ska dessa kunna ingripa för att:
 • Rädda, Utrym via utrymningsväg
 • Larma, Tryck in larmknapp, ring 112
 • Släcka, Använd befintliga brandredskap

Brandskyddsansvarig ska omedelbart före arrangemanget se till att:

 • Nödskyltar är intakta och i funktion
 • Nödutgångar är fria från onödigt brännbart materiel, samt att samtliga dörrar i utrymningsvägar är upplåsta.
 • Brandredskap finns på angiven plats och är i funktion
 • Telefon för nödsamtal, (112), finns tillgänglig
 • Tillse att förläggningslista upprättas
 • Tillse att max antal personer i lokalen inte överskrids. Vid arrangemangets inledning ska ledare/gäster informeras om: Nödutgångar, placering, att gästerna vid larm eller på anmodan omedelbart skall utrymma lokalerna via dessa utgångar , var återsamlingsplatsen finns.

Brandskyddsansvarig ska sedan vistas i förläggningen och där övervaka säkerheten under hela arrangemanget.

Brandvakten ska cirkulera i utrymningsvägar samt utanför dessa, för att övervaka säkerheten.

Ungdomsledare ska vid arrangemangets inledning ta emot information om utrymningsmöjligheter, brandlarm samt tillgängliga brandredskap.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 14 juli 2022