Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Obligatorisk ventilationskontroll

Kravet på funktionskontroll av ventilationssystem finns för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat.

Funktionskontroll och återkommande besiktning

Funktionskontroll av ventilationssystem ska dels göras innan ett ventilationssystem för första gången tas i bruk (första besiktning), dels regelbundet vid återkommande tillfällen (återkommande besiktning).

Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem. Vilka byggnadskategorier som är berörda och intervaller som gäller för funktionskontrollen framgår av Boverkets föreskrifter. Vissa byggnadskategorier och ventilationssystem är undantagna.

Sjuka hus

Dåligt inomhusklimat har under senare år orsakat hälsoproblem i bostäder och på arbetsplatser. Ibland har problemen varit så allvarliga att man med rätta talat om "sjuka hus".

Idag finns bra kunskaper om varför det blir problem. Hälsofarliga ämnen som avges från olika byggmaterial, mögel och allmänna föroreningar är huvudorsakerna. En bidragande orsak är också höga fukthalter i själva byggnaden och i inneluften.

Ägaren är ansvarig

Det är byggnadens ägare som ska se till att funktionskontroll av ventilations­system utförs enligt bestämmelserna. Bestämmelserna regleras av Plan- och bygglagen, Förordningen om funktionskontroll av ventilationssystem (OVK) samt i Boverkets föreskrifter och allmänna råd om funktionskontroll av ventilationssystem. Det är också byggnadens ägare som utser den som ska utföra funktionskontroll av ventilationssystemet. Byggnadens ägare ska sätta upp intyget för godkänd ventilation på väl synlig plats i byggnaden.

Kommunen har tillsynsansvar

Om byggnadens ägare inte följer reglerna om funktionskontroll eller underlåter att avhjälpa påtalade brister, kan samhällsbyggnadsnämnden med stöd av bestämmelserna i plan- och bygglagen förelägga ägaren att vidta åtgärder.

Kommunen kan också ingripa med stöd av Miljöbalken om det föreligger "olägenhet för människors hälsa". Vid behov kan föreläggandet förenas med vite.

Den möjlighet som tidigare funnits att få lokal behörighet att utföra obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i kommunen har nu upphört.

Funktionskontrollanten ska vara godkänd

Funktionskontroll av ventilationssystem ska utföras av en sakkunnig, som har godkännande av ett ackrediterat certifieringsorgan, så kallad riksbehörighet.

På boverkets webbplats finns en E-tjänst för att hitta certifierade funktionskontrollanter, se länk under mer information längst ned på sidan.

Vid varje besiktning ska funktionskontrollanten föra protokoll. Där ska resultatet av besiktningen redovisas och undertecknas av funktionskontrollanten. Ett exemplar av protokollet ska funktionskontrollanten lämna till byggnadens ägare och ett exemplar ska sändas till Samhällsbyggnadsförvaltningen. Funktionskontrollanten ska utfärda ett intyg som visar att byggnaden genomgått funktionskontroll av ventilationssystemet med angivande av datum för besiktning.

Besiktningsintervall

Den återkommande besiktningen ska göras med olika intervaller beroende på typ av byggnad och ventilationssystem.

Byggnader


Besiktningsintervall

Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorslokaler och liknande med FT- och FTX-ventilation


Tre år


 

 

Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FT- och S-ventilation


Sex år

 

En- och tvåbostadshus med FT- eller FTX-ventilation


När byggnaden tas i bruk


Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 24 augusti 2022