Förslag för del av Nöbbele 7:2 (Nöbbele ängar)

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 7:2 (Nöbbele ängar) i Värnamo stad.

Planen syftar till att möjliggöra ny samlad bostadsbebyggelse. Bebyggelsen ska ta hänsyn till omgivande landskapskaraktär. Planområdet är beläget i de sydöstra delarna av Värnamo stad, söder om Herrgårdsvägen och väster om väg 606. Förslaget avviker inte från kommunens översiktsplan.

Granskning

Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 7:2 (Nöbbele ängar) i Värnamo är nu utställd för granskning under perioden 24 november – 22 december 2023. Detta innebär att du som närboende eller har intresse i planen kan vara med och yttra dig. Om du har synpunkter på planförslaget ska dessa ha kommit in skriftligt till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 22 december 2023. Senast inskickad synpunkt från dig är den som gäller. Läs mer om planförslaget och hur du kan lämna synpunkter i granskningshandlingar via länk.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvarats av kommunen i en samrådsredogörelse. Utifrån inkomna synpunkter har granskningshandlingar upprättats.

Planförslaget ska vara ute på samråd och granskning innan planen kan antas. Kommunen verkar för att planen kan antas våren 2023.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 22 november 2023