Förslag för fastigheterna Spjutet 1 och Höken 19

Förslag till detaljplan för fastigheterna Spjutet 1 och Höken 19 (Kvarteret Spjutet och Höken) i Värnamo stad.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse i centrala Värnamo stad. Planförslaget innebär möjliggörande för bostäder på nuvarande parkeringsytor på Höken 13, de södra delarna av Spjutet 1, samt de norra delarna av Höken 19. Detaljplanen avviker inte från översiktsplanen.

Planens process

Planförslaget har varit ute på samråd och granskning. Inkomna synpunkter har sammanställts och besvaras av kommunen i ett granskningsutlåtande.

Detaljplanen kommer att tas upp för antagandeprövning på kommunfullmäktiges sammanträde tidigast den 30 november 2023.

Frågor

Ring eller besök oss gärna, men boka först en tid så att vi säkert finns på plats.

Antagandehandlingar

Förslag på innehåll som kan vara intressant för dig

Hjälpte sidan dig?

Vi får många frågor om kontaktuppgifter. I de flesta fall ska du kontakta vårt kontaktcenter på telefon 0370-37 70 00, eller via e-post: kontaktcenter@varnamo.se.

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 03 november 2023