Trälleborgsskolan

Trälleborgsskolan är en F-5 skola med cirka 450 elever i västra delen av Värnamos tätort. Skolan har fyra fritidshemsavdelningar för årskurs F-2 samt fritidshemsavdelning Klubben för elever i årskurs 3-5. Trälleborgsskolan arbetar utifrån en helhetssyn där skola och fritids är viktiga delar som tillsammans bidrar till elevers utveckling.

Från och med läsåret 2024-2025 finns en ny skola i Värnamo centralort, Västhorjaskolan, för elever från förskoleklass till årskurs 3. Under läsåret 2024-2025 kommer eleverna som väljer Västhorjaskolan att gå i tillfälliga lokaler på gamla Trälleborgsskolans område, inflytt i nya Västhorjaskolan sker i augusti 2025.

Elever som får plats i förskoleklass på Västhorjaskolan, ansöker om fritidsplats på Västhorjaskolans fritidshem.

IST Home Skola

Vi använder oss av appen IST Home skola. I appen kan du ta del av ditt barns närvaro, anmäla frånvaro för ditt barn, se barnets schema, betyg och resultat på nationella prov.

På sidan Frågor och svar, IST Home Skola kan du läsa mer om appen 

Ansökan om ledighet

Om Trälleborgsskolan

Utomhusmiljö

Vår skolgård är varierande med fotbollsplan, bandyplan, sandlåda och gungor. Vi har också närhet till flera grönområden.

Så här arbetar vi

Undervisningen och fritidsverksamheten på Trälleborgsskolan utgår från vårt uppdrag enligt grundskolans läroplan, Värnamo kommuns övergripande mål, barn- och utbildningsnämndens mål och skolans prioriteringar inom ramarna för dessa styrdokument. Årligen upprättar skolan en ny plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I den planen framgår det hur vi i skolan arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att uppnå vår målsättning. I samma plan beskrivs också hur skolan går till väga om en elev upplever sig kränkt eller diskriminerad. Planen innefattar såväl skola som fritidshem och finns att läsa i sin helhet längre ner på sidan.

Trygghetsgrupp

Det finns en trygghetsgrupp på Trälleborgsskolan. Trygghetsgruppen har i uppgift att arbeta för att förbättra tryggheten för våra elever genom att genomföra hälsofrämjande och förebyggande aktiviteter för att diskriminering och kränkande behandling inte ska förekomma. Skolan ska vara en trygg plats där eleverna känner sig välkomna och trivs. Det är inte enbart representanter i trygghetsgruppen som arbetar för att alla ska känna sig trygga, utan all personal har ett gemensamt ansvar för att uppnå detta.

Elevhälsan

Vårt elevhälsoteame består av specialpedagog, speciallärare, kurator, skollogoped, skolsköterska och skolledning. Skolan arbetar aktivt för att motverka all form av mobbing och kränkande behandling. All personal är involverad i arbetet genom att uppmärksamma, utreda och gör uppföljning på de incidenter som uppstår. I det förebyggande arbetet ingår rastaktiviteter som erbjuds av fritidspedagoger flera tillfällen under veckan.

Föräldrasamråd

Föräldrar är alltid välkomna att delta i vår verksamhet. Vi värdesätter en god kontakt mellan hem och skola. På skolan finns ett föräldrasamråd med representanter för föräldrar, personal och skolledning.

Värdegrund

På Trälleborgsskolan tar vi avstånd från all form av kränkande behandling och vi jobbar aktivt för att det inte ska förekomma. Du som elev har rätt att känna dig trygg och utvecklas utifrån din förmåga.

Tillgänglig och hälsofrämjande skola

Fysisk aktivitet ger bättre förutsättningar för lärande. Genom att stärka kroppen med rörelse, styrka och kondition påverkas hjärnan att lättare ta till sig de teoretiska ämnena. På Trälleborgsskolan börjar dagen med fysisk rörelse. Elever i årskurs F-3 har morgonröris. Rleverna i årskurs 4-5 har pulspass två gånger i veckan de dagarna då de inte har ordinarie idrottsundervisning. Rörelse inkluderas under hela skoldagen genom exempelvis organiserade rastaktiviteter och brainbreaks. Klassrummen är också utrustade med bland annat bänkcyklar, balanspallar och gummiband för att tillgodose och möta elevernas rörelsebehov. Anpassade instruktioner, arbetsuppgifter och verktyg efter elevernas olika förutsättningar ger större möjlighet för alla elever att ta till sig undervisningen. Det finns olika verktyg och hjälpmedel för olika syften därför har alla klasser tillgång till digitala verktyg med talsyntes och inlästa läromedel, ljudutjämningssystem, dokumentkameror, timetimer och bildstöd.

Fritidshem

Trälleborgsskolan har fyra fritidshemsavdelningar, Hajen, Delfinen, Kristallen och Diamanten, för årskurs F-2 samt fritidshemsavdelning Klubben för elever i årskurs 3-5.

Du kan läsa mer om vår fritidsverksamhet på sidan Trälleborgsskolans fritidshem.

Kontakt Trälleborgsskolan

Rektor

Cathrine Arnetorp

cathrine.arnetorp@edu.varnamo.se

Biträdande rektor

Emelie Lavesson

emelie.lavesson@edu.varnamo.se

Skolsköterska

Eva Johansson

eva.johansson3@edu.varnamo.se

0370-37 79 42

Skolkurator

Caroline Jalonen

caroline.jalonen@edu.varnamo.se

0370- 37 72 96

Hitta till oss

Kolonigatan 8

331 50 Värnamo

Det här var kanske det du letade efter?

Hjälpte sidan dig?

Tack för att du hjälper oss förbättra webbplatsen!


Hur kan vi göra informationen bättre för dig? Webbadress till sidan bifogas i meddelandet.

Senast ändrad 19 mars 2024