Värnamo kommuns logga
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt
E-tjänster och blankett Mina sidor Kontakt Lyssna

Attefallshus

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får, förutom friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus utan bygglov. Innan du börjar bygga måste du göra en anmälan till kommunen och få ett startbesked.

Du behöver göra en anmälan om

 • det finns ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
 • byggnaden ska vara en komplementbyggnad eller ett komplementbostadshus
 • byggnaden är högst 30,0 kvadratmeter byggnadsarea. Om du redan har ett eller flera attefallshus på din tomt får de totalt vara 30,0 kvadratmeter tillsammans
 • byggnaden har en taknockshöjd som är högst 4,0 meter
 • byggnaden placeras fristående, men i närhet till bostadshuset
 • byggnaden placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns eller närmare om grannen medger det.

Du behöver alltid bygglov om

 • kommunen har bestämt i detaljplan att attefallshus ska omfattas av bygglov
 • byggnaden befinner sig i värdefull kulturmiljö
 • byggnaden placeras mindre än 30,0 meter från järnväg
 • byggnaden placeras närmare gräns mot gata eller allmän plats än 4,5 meter.

Läs mer om attefallshus på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Läs mer om friggebodar på sidan Friggebod.

Läs mer om nybyggnad på sidan Nybyggnad en- och tvåbostadshus.

Osäker på om detta gäller dig?

Titta i din detaljplan för att ta reda på vad som gäller i ditt område innan du börjar planera för det du vill bygga. Har du funderingar gällande altaner utanför planlagt område är du välkommen att kontakta bygglovshandläggare som du når via kontaktcenter. 

Handläggningstid:

1 - 4 veckor från då ärendet är komplett

Kostnad:

Från 3 500 kr

Anmälan behövs alltid. Bygglov kan behövas.

Dessa handlingar behöver du för din anmälan

 • Anmälan, via blankett eller e-tjänst
 • Situationsplan baserad på kommunens kartunderlag
 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritning samt sektionsritning)
 • Konstruktions- och grundläggningsritningar
 • Inför startbesked kan du behöva skicka in ytterligare handlingar, så som till exempel förslag om kontrollplan

I vissa fall behöver du även följande handlingar

 • Godkännande från berörda grannar om du bygger närmare än 4,5 meter från en gräns
 • Konstruktions- och grundläggningsritningar (krävs inte vid enkla byggnader så som växthus och carport)
 • Redovisning av byggnadens genomsnittliga så kallade U-värde. Detta behöver du ange om byggnaden ska värmas upp till mer än 10 grader, det gäller till exempel för en gäststuga eller ett bostadshus
 • Redovisning av brandskydd, med hänseende till brandspridning mellan byggnader.
 • Redovisning av ventilation, när byggnaden är ett bostadshus.

Avgift för vatten och avlopp

Ska du använda ditt attefallshus som en bostad tillkommer en avgift för att ansluta den till det kommunala vatten- och avloppsystemet. Då kommer du få en separat faktura från tekniska förvaltningen för detta.

Så här gör du

För nästan all bebyggelse i Värnamo kommuns tätorter finns det detaljplaner som visar hur mark och vatten får användas i kommunen. Även utanför tätorterna finns platser med detaljplan eller områdesbestämmelser. Se om det finns en detaljplan där du bor och vad som gäller i ditt område innan du planerar för det du vill bygga.

Finns det ingen detaljplan där du bor så har kommunen inte reglerat omfattningen av bebyggelse som får ske på din fastighet. Det kan finnas andra begränsningar att ta hänsyn till. Är du osäker på vad som gäller där just du bor är du välkommen att ringa kontaktcenter.

En situationsplan visar placering och läge för det du vill göra sett ovanifrån. Du måste ha kartor från kommunen som underlag för din situationsplan.

 • För åtgärder inom detaljplanerat område behöver du rita in din tilltänka åtgärd på en projekteringskarta i skala 1:400.
 • För åtgärder utanför detaljplanerat områden räcker det att du använder ett utdrag ur primärkartan eller fastighetskartan.

Situationsplanen är en ritning som visar tomten, byggnader och omgivningar ovanifrån. För att kunna göra en situationsplan behöver du det kartunderlag du beställde i steget innan.

Följande ska redovisas tydligt på situationsplanen:

 • Bredden och längden mellan åtgärdens ytterväggar. Om det förekommer takutsprång på mer än 0,5 meter ska räknas bredden från utsprånget.
 • Avstånd till närmaste byggnader
 • Avstånd till fastighetsgränser

Du kan själv rita in åtgärden på situationsplanen.

OBS: Kartunderlaget ska lämnas in som du får den med endast åtgärden inritad. Den får inte klippas ur eller ändras på något sätt.

Inför din anmälan ska du själv skapa dina ritningar eller anlita en fackman.

Du kan beställa befintliga ritningar som kommunen eventuellt har på din fastighet via vår e-tjänst "beställ ritningar" som du hittar nedan. Dessa kan du använda som stöd när du skapar nya ritningar för din åtgärd. Det är inte säkert att ritningarna du efterfrågar finns.

De ritningar som krävs för åtgärden är följande:

Planritning på alla plan skala 1:100

 • Bredden mellan åtgärdens ytterväggar
 • Längden mellan åtgärdens ytterväggar
 • Rumsindelning, dvs kök, sovrum osv
 • Dörrar & fönster

Fasadritning skala 1:100

 • Befintlig marknivå med en streckad linje
 • Ny marknivå med en heldragen linje
 • Fasadens utformning och detaljer som fönster & dörrar
 • Material och färg
 • Vilket väderstreck varje fasad ses ifrån

Sektionsritning skala 1:100

 • Rumshöjd
 • Totalhöjd
 • Takvinkel

Om åtgärden placeras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns så ska det finnas grannmedgivande från grannfastigheten. Medgivandet ska finnas från alla som äger grannfastigheten som berörs.

Är placeringen nära kommunens mark, exempelvis park/väg/allmänning, så måste avståndet till gränsen vara minst 4,5 meter. Går detta inte att uppfyllas så krävs det per automatik ett bygglov för åtgärden.

En konstruktionsritning beskriver byggnadens bärande konstruktion, isolering och tätskikt med mera. Den redovisar de ingående byggkomponenterna och deras dimensioner samt hur de monteras. Mängden konstruktionsritningar och kraven på detaljrikedom varierar beroende på hur komplicerat projektet är.

Är du osäker på vad som behövs i just ditt fall? Ring kontaktcenter så hjälper vi dig vidare.

Om attefallshuset byggs upp som komplementbostadshus eller värms upp så behöver du ordna en U-värdesberäkning. U-värdeberäkningen är en projekteringshandling som du kan få av leverantören till ditt attefallshus. Du kan även ta hjälp av en annan sakkunnig för att räkna/ta fram den.

Ett U-värde visar hur byggnadens utformning och tekniska lösningar uppfyller energikraven enligt Boverkets byggregler. Det ställs krav på det för alla byggnader förutom till exempel växthus, ouppvärmda byggnader och bostadshus som förväntas användas mindre än fyra månader per år.

Förslag till kontrollplan ska framställas och lämnas in samtidigt. Kontrollplanen ska innehålla uppgifter där det framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när det ska kontrolleras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras, samt på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Om du är osäker på hur kontrollplanen ska utföras kan du anlita en sakkunnig för hjälp.

Du kan läsa mer om kontrollplan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Du kan skicka in dina handlingar via mail eller post.

Mailadress

kontaktcenter@varnamo.se

Postadress

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Värnamo kommun
331 83 Värnamo